از این پس در این وبگاه ،سایت ها و نرم افزار های مربوط لینوکس و مطالبی درباره لینوکس نوشته می شود و اینکه چرا لینک دانلود نمی گذارم برای این است که سایت های از این قبیل زیاد شده اند و به خاطر آزاد و رایگان بودن خیلی ها به این قضیه پرداخته اند و من در نشر و افزایش طرفداران لینوکس به بقیه حامیان کمک می کنم.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer