سرویس جستجوگر گردو این ویژگی را دارد که شما بتوانید آمار کوئری های یک عبارت طی یک هفته گذشته را مشاهده کنید.

برپایه این آمار رتبه پیام رسان های ایرانی به قرار زیر است:

رتبه پیام رسان ها برپایه درخواست های دقیق

 1. روبیکا با درخواستی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰
 2. ایتا و بله با درخواستی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
 3. سروش با درخواستی بین ۷۰ تا ۸۰
 4. گپ با درخواستی بین ۵۰ تا ۶۰
 5. آی گپ و نسیم رضوان با درخواستی بین ۲۰ تا ۳۰

رتبه پیام رسان ها بر پایه درخواست های شامل عبارت

 1. ایتا و روبیکا با درخواستی بین ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰
 2. سروش با درخواستی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰
 3. بله با درخواستی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰
 4. گپ با درخواستی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
 5. آی گپ با درخواستی بین ۷۰ تا ۸۰
 6. نسیم رضوان با درخواستی بین ۵۰ تا ۶۰

برآیند کل رتبه پیام رسان های ایرانی در هفته ای که گذشت

 1. روبیکا
 2. ایتا
 3. سروش
 4. بله
 5. گپ
 6. نسیم رضوان
 7. آی گپ

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer