در جامعه ای که درستی و نادرستی در حال رویارویی با یکدیگر هستند، سکوت تنها به دروغ کمک می کند. برای نمونه:

در جامعه سرشار از نژاد پرستی، اینکه نژاد پرست نباشید کافی نیست. باید ضد نژاد پرستی گام بردارید.

اگر در دستگاهی و سازمانی دزدی و فساد صورت می گیرد اگر خودتان فساد نکنید کافی نیست باید با کارمند یا ارباب رجوع فاسد و دزد مخالفت و رسوا سازی کنید.

اگر کسی آتش در جنگل روشن می کند خاموش کردن آتش پس از رفتن او کافی نیست در همان زمان که اقدام به روشن کردن آتش می کند باید برخورد شود.

برای جامعه ایرانی، سالهاست که زمان سکوت کردن تمام شده است اینقدر سکوت کردیم که سالهاست دیگران به جای مردم ما سخن می گویند. دهان دوستان را به بهانه های مختلف بستیم تا چنین شد.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer