شاید این جمله را شنیده باشید «فلانی رفتارش سیصد و شصت درجه با من متفاوت است.» و شنونده در پاسخ می گوید «سیصد و شصت نه صد و هشتاد.» یا «سیصد و شصت درجه همان صفر درجه است باید می گفتی صد و هشتاد.» شاید واقعا منظور گوینده همان که مخاطب فهمیده بود باشد.
اما باید بگویم در بسیاری از زمان ها دو یا چند نفر ممکن است یک موضوع را به صورت های متفاوت بیان کنند به طوری که هر کدام فکر می کنند با یکدیگر اختلاف دارند البته پیش آمده که قصدی هم برای وجود این سوءتفاهم داشته است اما مسئله اکنون این نمی باشد.

در واقع هرکدام از آن طرفین سیصد و شصت درجه با یکدیگر تفاوت دارند یعنی یک چیز را به صورت های متفاوت می گویند. که به آن می گویند تئوری یا فلسفه سیصد و شصت درجه.
باید مراقب باشید که برای چالش کشیده شدن ایده های خود از این افراد استفاده نکنید چون خود را در چاه خود گیر انداختید یعنی با کسانی روبرو هستید که دارند حرف شما را به صورت های مختلف بیان می کنند.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer

 
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0