این سوالی است که یک سایت انگلیسی از شما پرسیده .صحبت هایی هم درباره این موضوع و تاریخی بودن اسم خلــیج فــارس کرده اما در یک نظرسنجی که به دوزبان انگلیسی و عربی اسم خلــیج فــارس و خلــیج عــربــی را نوشته از شما درباره این موضوع نظر خواسته.
حقیقت یعنی گذشته که امروز آن را باید به آینده پیوند زد آیا ما خلیج همشیه تــا اــبد فــارس را می خواهیم یا نه.در نظر سنجی شرکت کنید و به حقیقت رای دهید.
زنـده بـاد خــلـیــج تـا ابــد فـارس

شرکت در نظرسنجی کلیک کنید.

منبع:
http://www.toolfa.mihanblog.com

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer