تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک – سال ۱۴۰۰

منبع

فصل ۱ )مقدمه
۱-۱ )نقش و جایگاه سازمان
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در اجرای وظایف محوله در ماده ۱۲ قانون پدیدآورندگان نرمافزار مبنی بر ساماندهی و
نظمبخشی بازار کسبوکارهای مربوط به حوزه فناوری اطالعات کشور و همچنین اختیارات قانونی مطرح در بند ۱۲ ماده ۶۵
آئیننامه تشکیل »سازمان نظام صنفی رایانهای کشور« مصوب هیات محترم دولت، با موضوع تعیین مبانی قیمتگذاری خدمات
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، این سازمان از سال ۱۳۸۹ طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر سنجش کارشناسی، بررسی
میدانی و در برخی موارد عرف، اقدام به کشف قیمت خدمات کرده است.
۱-۲ )سابقه تدوین تعرفهها
در اولین نسخه تعرفهها که در سال ۱۳۸۹ ارائه شد، ۳۴۱ نوع خدمت شناسایی و قیمتگذاری و در نهایت منتشر شد. این
تعرفهها طی سالهای پیاپی با همکاری و تالش فعالین این صنعت، و متخصصین رستههای مختلف نظامهای استانی بویژه
اعضای محترم »کمیسیون ساماندهی و نظمبخشی بازار« سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، تا کنون به شکل مستمری بهروز
و منتشر شده است.
۱-۳ )محدوده مدل جدید
مدل جدید، که تدوین آن از حدود سال ۱۳۹۳ آغاز شده، بر محاسبه پارامتریک تعرفه مربوط به نیروی انسانی )بر اساس »نفر-
ماه«( در پروژههای فناوری اطالعات تمرکز دارد. این مدل در واقع به نوعی تعمیمدهنده تعرفههای قبلی است که در آن
تعرفههای »غیر نفر-ماهی« تعیین و مشخص شده است. مدل جدید میتواند پس از عملیاتی شدن، به مدل قبلی یکپارچه
شده و ورودی مربوط به هزینه نفر-ماه را ارائه کند.

۲
باید توجه داشت هزینههایی که در این مدل برای نفر-ماه هر عنوان شغلی، محاسبه شده صرفاً به منظور قیمتگذاری پروژهها
استفاده خواهند شد.
با توجه به تکمیل تدریجی عناوین شغلی، نسخههای آتی نرخنامه به همراه فهرست بهای )کاال و خدمات( بر مبنای فرمول ارائه
شده در این نرخنامه تکمیل خواهد شد.
۱-۴ )رویکرد جدید تدوین تعرفهها
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از سال ۱۳۹۳ با مشارکت و همکاری کارشناسان رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات
و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، مدل مبنای محاسبه نرخ نفرماه تعرفهها را با هدف دستیابی به مدلی
با ویژگیهای زیر بازنگری کرد:
 تهیه یک فرمول پایه یکسان بر مبنای حقوق پایه اعالم شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کلیه
مشاغل که امکان لحاظ کردن پارامترهای اختصاصی برای رشتههای مختلف را داشته باشد،
 کامالً پارامتریک، به نحوی که اعمال تغییرات در آن به سادگی میسر باشد،
 قابلیت توسعه بر مبنای نیازمندیهای جدید صنعت و رشتهها و مشاغل جدید را دارا باشد،
 از الیه دانش مستقل از شیوه محاسبه برخوردار و بهرهمند بوده به نحوی که در صورت تغییر در ضرایب قانونی و یا
شرایط عمومی بازار بتواند با موارد تغییر یافته تطبیق یابد،
 امکان تغییر مشخصات شغل تعریف شده و یا ایجاد شغلهای جدید را به سادگی داشته باشد،
 امکان محاسبه حقالزحمه در پروژههای فناوری اطالعات با استفاده از فرمول پایه و پارامترهای خاص آن پروژه،
وجود داشته باشد.
با این وجود، مالحظات زیر هم در طراحی مدل جدید، که از سال ۱۳۹۷ تدوین شد، مورد توجه قرار داشت:
 در نظرگرفتن سازوکار پایهای تعرفه تدوین شده در سنوات پیشین
 استفاده از اطالعات، دانش و تجربه ارزشمند کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطالعات
 توجه به واقعیات و عرف معمول در بازار فناوری اطالعات ایران
 توجه به مستندات و استانداردهای جهانی در روش تعرفهگذاری و انواع و شرایط پشتیبانی در حوزه نرمافزار
 رعایت حقوق کارفرمایان از طریق ترغیب شرکتها )پیمانکاران( به نوآوری
 حمایت از حقوق مصرفکنندگان از طریق اعمال ضرایب تعدیالتی
 حمایت از حقوق مصرفکنندگان از طریق شفافسازی شرایط و محدوده خدمات پشتیبانی نرمافزار
 کاهش هزینههای سربار محاسبات قراردادی با ارائه جداول نمونه و مثالهای ذکرشده
۱-۵ )ویژگیهای مدل
با توجه به رویکردی که در تدوین مدل وجود داشته، مدل منتج شده دارای ویژگیهای مهم زیر است:
 مدل پارامتریک بوده و پارامترهای آن روشن و مشخص است. به همین دلیل تعرفهها برای کارفرما شفافیت و قابلیت
توجیه فنی داشته، ضمن آنکه قابل اندازهگیری هم است.

۳
 مدل پارامتریک بوده و پارامترهای آن روشن و مشخص است. به همین دلیل پیمانکار میتواند به راحتی هزینه
پروژه را به نحوی شفافی ارائه و محاسبه کند.
 لحاظ کردن داراییهای نامشهود از ویژگیهای برجسته مدل است. در سازمانهای پیمانکاری حوزه فناوری اطالعات،
داراییهای نامشهود پیمانکار مهم بوده ولی همواره در برآوردها به نحو صحیحی تصریح و مشخص نمیشود. این
خود باعث تردید و ابهام کارفرما در برآوردهای اعالمی میشود. لحاط کردن این پارامتر در برآورد دقیق و روشن
هزینههای نفر-ماه، ضمن ایجاد شفافیت، حق کارفرما را در اشراف به نحوه محاسبه رعایت میکند.
 ضمن آنکه در این مدل امکان استفاده از پارامتر داراییهای نامشهود، به عنوان پارامتری برای برآورد هزینههای
نفر-ماه پروژه از سوی پیمانکار پیشبینی شده، ولی در صورت نیاز به ارائه خدمات فرد-محور، این پارامتر میتواند
به راحتی نادیده گرفته شود.
۱-۶ )فرآیند محاسبه
مبنای تمام محاسبات، حقوق پایه اعالم شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ است. در این بخش
هدف محاسبه نرخ پایه یک نفر-ساعت کار انجام شده تحت پوشش یک واحد صنفی با احتساب سربارهای مستقیم حقوق و
دستمزد مربوط به نرخ پایه حقوق یک کارگر ساده است. این نرخ سپس بر اساس پارامترهایی که توضیح داده میشود، تعدیل
شده است. نرخ کارشناسی در بخشهای بعدی بر اساس تخصص و شرایط کاری بر اساس این نرخ، محاسبه خواهد شد.
۱-۷ )نگهداشت مدل
به منظور عملیاتیکردن مدل جدید تعرفهها و استفاده همگون و یکنواخت از آن در کل کشور، الزم است پیشبینیهای ضروری
به عمل آمده و زیرساخت الزم به منظور استقرار و بهبود مسمتر آن فراهم شود. شایان ذکر است که برای حفط یکپارچگی و
بهبود مدل و همچنین استفاده صحیح از آن و دستیابی به نتایج یکسان از مدل توسط شرکتهای عضو و بدنه کارفرمایی،
ضروری است مدیریت امر صرفاً توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور انجام شود. برای این منظور ساختاری در بدنه سازمان
ایجاد و مسئولیتهای زیر را بر عهده خواهد داشت:
 برگزاری دورههای آموزشی به منظور آشنایی اعضا با مدل جدید تعرفه و نحوه بکارگیری آن،
 پاسخگویی به سواالت و مشکالت استفادهکنندگان از مدل،
 تالش برای استانداردسازی مشاغل بر اساس مدل ارائه شده،
 بررسی بازخوردهای مدل و برنامهریزی برای ویرایش/اصالح آن با مشارکت کارشناسان رسمی منتخب،
 بهروزرسانی منظم و مستمر سند در ابتدای هر سال،
 تعیین فرآیند صحهگذاری و تصویب مدل پس از بهروزرسانی آن،
 انتشار آن به شکل کاغذی و یا الکترونیکی )از طریق پورتال(

۴
۱-۸ )دسترسی و اطالعرسانی
به منظور دسترسی و اطالعرسانی تعرفههای مندرج در این نرخنامه، بخشی از پورتال سازمان نظام صنفی رایانهای کشور باید
به منظور تبیین مدل و امکان محاسبه هزینهها بر اساس پارامترها و فاکتورهای مشخص شده و اعالم مشاغل مصوب، توسط
همه ذینفعان اختصاص باید. اطالعات این بخش از پورتال باید به شکل مستمری بهروزرسانی شود.
۱-۹ )دوره بازنگری
دوره بازنگری این نرخنامه، حداقل ساالنه بوده و در ابتدای هر سال بهروز شده و توسط شورای مرکزی سازمان نظام صنفی
رایانهای کشور به مصوب خواهد شد. پس ازآن، نرخنامه از طریق پورتال سازمان در دسترسی عموم خواهد بود.
۱-۱۰ )واژگان و اصطالحات معادل
معادلهای استفاده شده در این سند، به شرح زیر است:
کارساز: Server 
کارخواه: Client 
راهبرد: Strategy 
خطمشی: Policy 
خدمت: Service 
خدمت ارائهدهنده: Service Provider 
میانافزار: Middle Ware 
آزمون: Test 
پیوند: Link 
بیسیم: Wireless 
 Indoor :داخل ساختمان
 Outdoor :خارج ساختمان/دستگاه
پایش: Monitoring 
 License :مجوز )لیسانس(
نسخه: Version 
۱-۱۱ )تغییرات این نسخه
در این نسخه، نسبت به نسخه پیشین )نسخه ۲ ،شهریور ۱۳۹۹ ،)تغییرات/اصالحات زیر اعمال شده است:
 اصالح حداقل هزینه پرسنل )جداول ۲-۱ و ۲-۲ ،)بر اساس بخشنامه وزارت کار
 لحاظ کردن بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری در جدول ۲-۱
 اصالح ضرایب فصل ۲ بر اساس بازخوردهای اعضای سازمان و فعاالن صنعت
 اصالح شرح خدمات پشتیبانی نرمافزار )فصل ۳)

۵
 یکسانسازی واحدهای خدمات )موضوع فصول ۴ به بعد(
مبالغ( ۱۲-۱
مبالغ اعالمی در این سند بر حسب ریال محاسبه و اعالم شده است.

۶
فصل ۲ )مدل محاسبه هزینه پروژه
مقدمه( ۱-۲
در این فصل، مدل مربوط به محاسبه هزینه پروژههای توسعهای )در حوزههای مختلف(، بر اساس نفر-ماه و پارامترهای مختلف
مرتبط با آن تبیین شده است.
تعاریف( ۲-۲
تعاریف استفاده شده در این فصل، در ادامه آمده است.
 رده شغلی: منظور »موقعیت اجرایی نیروی انسانی مورد نظر« در پروژه است.
 مرتبه شغلی: منظور »درجه و رده کیفی نیروی انسانی متخصص« است.
 مدرک تحصیلی: منظور »آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده« از سوی نیروی انسانی مورد نظر است.
 سابقه کاری مفید )سال(: عبارت است از مجموع سابق کار نیروی انسانی به سال که در حوزه تخصصی مربوط به
فعالیت اشتغال داشته است.
 رده مدرک تخصصی: عبارت است از تعداد مدارک اخذ شده ناشی از شرکت نیروی انسانی در دورههای تخصصی به
تفکیک دورههای داخلی و یا بینالمللی به تفکیک.
۲-۳ )الیههای اطالعاتی مدل
از منظر کلی، ساختار این مدل بر سه الیه اطالعاتی بنا شده است:
 اطالعات پایه
 تعریف شغل
 محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه

۷
این سه الیه و نحوه ارتباط آنها در تعریف مدل، در ادامه آمده است.
۲-۴ )اطالعات پایه
۲-۴-۱ )مقررات و قوانین کشوری
اطالعات این الیه شامل مواردی مانند حداقل حقوق روزانه، حق خواروبار و مسکن، بن کارگری و مانند آن که در جداول شماره
۲-۱ و ۲-۲ نشان داده شده است.
جدول ۲-۱ :حداقل هزینه پرسنل )برای سال ۱۴۰۰)
پارامترها روزانه ماهانه ساالنه
۳۱۸٫۶۵۹٫۴۰۰ ۲۶٫۵۵۴٫۹۵۰ ۸۸۵٫۱۶۵ )پایه )حقوق
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ثابت مبلغ مسکن هزینه کمک
کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار )بن کارگری و خواروبار( مبلغ ثابت ۰۰۰،۰۰۰،۶ ۰۰۰،۰۰۰،۷۲
۸۸٫۹۳۱٫۸۸۰ ۷٫۴۱۰٫۹۹۰ ماهانه% ۲۰ کارفرما سهم بیمه
۱۳٫۳۳۹٫۷۸۲ ۱٫۱۱۱٫۶۴۹ ماهانه% ۳ بیکاری بیمه
۵۳٫۱۰۹٫۹۰۰ ۴٫۴۲۵٫۸۲۵ دوازدهم دو پاداش و عیدی
۲۶٫۵۵۴٫۹۵۰ ۲٫۲۱۲٫۹۱۳ دوازدهم یک خدمت سنوات
۶۲۶٫۵۹۵٫۹۱۲ ۵۲٫۲۱۶٫۳۲۶ پرسنل هزینه حداقل
جدول ۲-۲ :هزینه پایه دستمزد یک ساعت
پارامترها روزانه ماهانه ساالنه
جمع ساعت کار در سال )۳۶۵ منهای ۵۲ جمعه( ۳۱۳ ۳۳٫۷ ۲۹۴،۲
۱۹۱ ۷٫۳۳ ۲۶ )۷:۲۰ * روز )استحقاقی کسرمرخصی
تعداد روز تعطیل رسمی درسال )روز * ۲۰:۷ ( )سال ۱۴۰۰ شمسی( ۲۲ ۳۳٫۷ ۱۶۱
جمع ساعت خالص کار در طول سال )ریال( ۹۴۲،۱
هزینه پایه دستمزد یک ساعت )ریال( ۰۶۴٫۳۳۹
ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت )ساعتی( ۲۰ %۸۷۷٫۴۰۶
ضریب باالسری )سربار عملیاتی+ سربار غیر عملیاتی( ۹۵/۱ ۴۰۹٫۷۹۳
ضریب سربار سود قرارداد ۲۰/۱ ۰۹۱،۹۵۲
نرخ ساعت پایه خدمات )ریال( )یا S )000،۹۵۲
۱ در جدول فوق، سربارهای عملیاتی و غیرعملیاتی به شرح زیر محاسبه شده است ۰:FF0
 ضریب باالسری )سربار عملیاتی(: این نوع سربار شامل هزینههایی است که به طور معمول در اجرای یک کار
مصرف میشوند. از این جمله میتوان به هزینه فضا، تجهیزات و استهالک، ابزار، پذیرایی و ایاب و ذهاب اشاره کرد.

۱
این سربارها از منابع اشاره شده استخراج و به عنوان »مبنا« استفاده شده است. کارگروه تعرفه میتواند در آینده یک تحقیق میدانی را برای تعیین
این سربارها برنامهریزی و اجرا کرده تا این مدل هم بر اساس آنها بهروز شود.

۸
بر اساس بررسیها و استعالمهای انجام شده، میانگین سرانه سربارهای عملیاتی ذکر شده ۶۲ %برآورد شده است.
)مرجع: برگرفته و بهروزرساتی شده مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای(
 ضریب باالسری )سربار غیر عملیاتی(: سربارهای اشاره شده در بخشهای قبلی، به طور مستقیم مربوط به
اجرای کار هستن. ولی هر واحد صنفی دارای انواع دیگری از هزینهها است که بدون آنها شاکله اصلی واحد صنفی
از دست رفته و بدون آن هزینهها، پروژه به سرانجام نمیرسد. از جمله این هزینهها میتوان به هزینههای اداری-
تشکیالتی و بازاریابی فروش و بیمه اشاره کرد. به طور عموم، سربار هزینههای ستادی یک واحد صنفی، در این
بخش قرار میگیرند. با توجه به بررسیهای انجام شده و استعالمهای صورت گرفته، میانگین سرانه سربارهای غیر
عملیاتی در واحدهای صنفی ارائهدهنده خدمات نرمافزاری ۳۳/۱ برآورد شده است. )مرجع: برگرفته و بهروزرساتی
شده مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای(
 ضریب سربار سود قرارداد: ۲۰( %این میزان سود، حداقل سود مورد توقع در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
است، که البته به علت دشواری در تحویل نتیجه کار، در مواقع بسیار اندکی محقق میشود.(
 سربار تضامین و سپردهها: ناشی از بلوکه شدن بخش آخر پرداخت توسط کارفرما بوده که حدود ۱۰ %است؛ به
عالوه سپرده شدن حدود ۵ %تا ۵/۷ %مبلغ قرارداد تا زمان اخذ مفاصاحساب. چنانچه متوسط زمان بلوکه شدن ۳
ماه تا اخذ مفاصا فرض شود، بر اساس متوسط نرخ سود کوتاه مدت بانکی عدد ۱ %محاسبه و برآورد میشود.
 سربار مالیات: با توجه به سربار مالیات به میزان یک چهارم )۲۵ )%از سود مورد توقع، این سربار ۵ %برآورد شده
است.
بر اساس پارامترها و سربارهای محاسبه شده، نرخ هزینه پایه )معادل حداقل حقوق قانون کار( با احتساب سربارهای مستقیم،
عملیاتی، غیر عملیاتی و سربار سود و قرارداد به ازای یک نفرساعت )بدون احتساب ضرایب شغلی و ویژگی کار( برابر است با
)۰۰۰،۹۵۲ ریال( که مبنای محاسبات در تعرفه خدمات حوزههای مختلف است.
تبصره: نرخ هزینه پایه محاسبه شده در این بخش به عنوان مبنای محاسبه نرخ خدمات در هر حوزه فعالیت، از جمله نرمافزار،
سختافزار، شبکه، امنیت و … تلقی شده و پس از اعمال ضرایب شغلی و ضرایب ویژگیهای آن حوزه مورد استفاده قرار گرفته
و بر اساس آن نرخ پایه ارائه خدمات آن حوزه برآورد و اعالم شده است.
۲-۴-۲ )پروفایل تخصصی نیروی انسانی درگیر در موضوع
مدل جدید همانند مدل فعلی استفاده شده در تعرفه سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، یکی از محورهای اصلی محاسبات
خود را نیروی انسانی متخصص و درگیر مستقیم در موضوع دانسته، از مسیر محاسبه هزینه تمام شده نیروهای متخصص
مستقیم درگیر در پروژه عمل کرده و سپس با اعمال ضرایب سربار سایر هزینههای عملیاتی و غیر عملیاتی و سود را در
محاسبه خود اعمال میکند. لذا به دلیل محوریت نیروی متخصص در مدل، الزم است پروفایل کلی این نیروها مشخص و
تفکیک شود. این پروفایل شامل موارد زیر است:
 رده شغلی )۱( )𝑝جدول شماره ۲-۳)
 مرتبه شغلی )۲( )𝑝جدول شماره ۲-۴)
 مدرک تحصیلی )۳( )𝑝جدول شماره ۲-۵)
 سابقه کاری مفید )سال( )۴( )𝑝جدول شماره ۲-۶)

۹
 رده مدرک تخصصی )۵( )𝑝جدول شماره ۲-۷)
مقادیر مندرج در جدولهای۲-۲ تا ۲-۷ ،برگرفته از مقادیر ارائه شده در بخشنامههای منتشر شده توسط سازمان برنامه و
بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز با توجه به سوابق و تجارب حاصل از بررسی پروندههای کارشناسی توسط
کارشناسان رسمی دادگستری منتخب است.
جدول ۲-۳ :تعریف رده شغلی و ضرایب متناظر آن
رده شغلی ضریب رده شغلی
۲/۲۵ مشاور
مدیر پروژه ۹۰/۱
مدیر فنی ۶۷/۱
ناظر/ممیز ۵۰/۱
تحلیلگر/معمار ۳۳/۱
۱/۲۰ طراح
۱/۲۵ پژوهشگر
۱/۳۳ مدرس
۱/۱۵ برنامهنویس
۱/۱۰ کارشناس
۱/۰۰ تکنسین
جدول ۲-۴ :تعریف مرتبه شغلی و ضرایب متناظر آن
مرتبه شغلی ضریب مرتبه شغلی
۱/۲۰ ارشد
۱/۱۰ ۱ درجه
۱/۰۵ ۲ درجه
۱/۰۰ ۳ درجه
جدول ۲-۵ :تعریف مدرک تحصیلی و ضرایب متناظر آن
مدرک تحصیلی ضریب مدرک تحصیلی
۱/۰۰ دیپلم
۱/۰۵ کاردانی
۱/۱۵ کارشناسی
کارشناسی ارشد ۱۵/۱
۱/۳۰ دکتری
جدول ۲-۶ :تعریف سابقه کاری مفید )بر حسب سال( و ضرایب متناظر آن
سابقه کار مفید )سال( ضریب سابقه
تا سه سال ۰۰/۱

۱۰
۱/۲۰ سال ۶ تا ۳
۱/۴۰ سال ۱۰ تا ۶
۱/۵۵ سال ۱۵ تا ۱۰
بیش از ۱۵ سال ۷۰/۱
جدول ۲-۷ :تعریف رده مدرک تخصصی و ضرایت متناظر آن
رده مدرک تخصصی ضریب هر مدرک حداکثر ضریب حداکثر تعداد توضیح
مدرک هر ازای به ۰/۰۵ ۷ ۱/۳۵ ۱/۰۵ مرتبط بینالمللی
مدرک هر ازای به ۰/۰۲ ۷ ۱/۱۴ ۱/۰۲ مرتبط داخلی

 • ۱/۰۰ ۱/۰۰ مدرک بدون
  ۲-۴-۳ )پروفایل شرکت و حوزه فعالیت آن
  عالوه بر نیروی انسانی متخصص که یکی از محورهای محاسباتی در مدل حاضر محسوب شده، ویژگیهای خود شرکت نیز در
  برآورد تعرفه موثر است. این ویژگیهای مترتب بر رتبه شرکت )بر اساس رتبهبندی شرکتهای انفورماتیکی انجام شده توسط
  سازمان برنامه و بودجه( و نیز حوزه کسبوکاری )فعالیت( آن است. این دو ویژگی به شرح زیر تبیین شده است:
   رتبه شرکت بر اساس نظام رتبهبندی شرکتهای انفورماتیکی توسط سازمان برنامه و بودجه )۱( )𝑐جدول شماره
  )۸-۲
   حوزه فعالیت شرکت )۲( )𝑐جدول شماره ۲-۹)
  جدول ۲-۸ :رتبه شرکت و ضرایب متناظر آن
  رتبه شرکت ضریب رتبه
  ۱/۵۰ ۱
  ۱/۳۳ ۲
  ۱/۲۵ ۳
  ۱/۲۰ ۴
  ۱/۱۷ ۵
  ۱/۱۴ ۶
  ۱/۱۳ ۷
  بدون رتبه ۰۰/۱
  در جدول شماره ۲-۸ ،ضریب رتبه بر اساس فرمول زیر محاسبه شده، که در آن �𝑛𝑎𝑅� آخرین رتبه اخذ شده توسط شرکت
  از سازمان برنامه و بودجه است.
  𝑐۱ = ۱ +
  ۱
  ۱ + 𝑅𝑎𝑛𝑘

۱۱
جدول ۲-۹ :حوزه تخصصی فعالیت شرکت و ضرایب متناظر آن
حوزه تخصصی رستههای متناظر در رتبهبندی شورای عالی انفورماتیک ضریب
امنیت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ۳۰/۱
شبکه/ارتباطات
خدمات شبکههای اطالعرسانی
شبکه دادههای رایانهای و مخابراتی
۱/۲۰
نرمافزار
تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری
ارائه و پشتیبانی بستههای نرمافزاری و یا بستههای نرمافزاری
حامل محتوا
ارائه و پشتیبانی نرمافزارهای پایه، سامانه و ابزارها
خدمات پشتیبانی
۱/۱۵
سختافزار
تولید و ارائه رایانههای رایانههای غیر Mainframe
ارائه و پشتیبانی سختافزاری Mainframe
تولید و ارائه دستگاهای جانبی
تولید وارائه قطعات و ملزومات
۱/۱۰
سایر
مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیک، فناوری اطالعات
و ارتباطات
آموزش و پژوهش
سامانههای اتوماسیون صنعتی
سامانههای ویژه
۱/۰۰
ضرایب استفاده شده در جدول شماره ۲-۹ ،بر اساس موارد زیر بدست آمده است:
 تجارب کارشناسان رسمی دادگستری منتخب )در بررسی پروندهها(،
 بررسی میدانی و گردآوری نظرات کمیسیونهای تخصصی نظامهای صنفی استانی،
 لحاظ کردن متوسط بهای پروژهها و هزینههای مربوط در هر یک از حوزههای اشاره شده، و
 روند تقاضا در بازار و نیاز به نیروی انسانی در یک یا چند حوزه خاص.
توجه به این نکته نیز ضروری است که ضریب سربار ۳۳/۱ به عنوان پایه )مبنا( در نظر گرفته شده و ضرایب جدول شماره ۲-
۹ برای تعدیل استفاده میشود.
۲-۵ )محاسبه داراییهای نامشهود
بررسیهای انجام شده و تجارب موجود، حاکی از آن است که ویژگی شرکت ارائهدهنده خدمت، محدود به موارد فوق نیست.
عامل مهمی که در این محاسبات )در مدلهای پیشین( مغفول مانده، اثر »ارزش مالی دارائیهای مشهود و نامشهود انفورماتیکی
شرکت« است.
نادیده انگاشتن این عامل در برآورد بهای خدمات و پروژهها موجب شده جبران اثر خود را بعضاً به صورت افزایش غیرعادی و
غیرمعمول میزان نیروی انسانی متخصص بکارگرفته شده در پروژه، نشان دهد. این موضوع یکی از دالیلی است که برآورد بهای
پروژهها از منظر کارشناسی رسمی دادگستری را با برآورد بهای شرکتها مغایر ساخته و یا موجب اختالف فیمابین پیمانکار
و ناظر و با کارفرما شده است.

۱۲
ارزشگذاری این دارائیها و در نظر گرفتن اثر هزینهای ناشی از استهالک آنها به صورت توزیع شده در برآورد بهای خدمات
انجام شده شرکت، برآورد بهای خدمت یا پروژه را به واقعیت نزدیکتر میکند.
در غیر این صورت شرکت )به ویژه آنهایی که دارای حجم قابل مالحظهای از داراییهای مشهود و نامشهود هستند(، عمالً به
دلیل صرف نظر کردن از محاسبه این هزینهها در برآورد قیمت خدمات، در ارائه خدمت به نوعی متحمل زیان میشوند.
در مدل پیشنهادی، اثر»ارزش مالی دارائیهای مشهود و نامشهود انفورماتیکی شرکت« )۳ ،)𝑐لحاظ شده است. در محاسبات،
مقدار این پارامتر فعالً »۱ »بوده و در نسخههای بعدی این سند، نحوه محاسبه دقیق آن بیان خواهد شد.
بنابراین، فاکتور مربوط به پروفایل شرکت ارائهدهنده خدمت یا پروژه، بر اساس سه پارامتر معرفی شده، به صورت زیر محاسبه
میشود:
𝑓۱ = 𝑐۱ ∗ 𝑐۲ ∗ 𝑐۳
۲-۶ )تعریف شغل
تعریف »شغل« و »انتصاب« یک نیروی انسانی به آن و در نهایت، برآورد سهم آن در بهای خدمات و یا پروژه قدم اصلی در
برآورد بهای کلی پروژه است. پارامترهای تعریف شده به ازای هر شغل، در این مدل، عبارت است از:
 رده شغلی
 مرتبه شغلی
 عنوان شغلی نمونه
 حداقل مدرک تحصیلی )قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر(
 کمینه سابقه کاری )سال(
 تعداد مدارک بینالمللی
 تعداد مدارک داخلی
به عنوان مثال جدول شماره ۲-۱۰ تعریفی از سه شغل مورد نظر بر مبنای اطالعات پایهای بر گرفته از مشخصات حداقلی
نیروی انسانی متناظر با آن شغل )با قابلیت انجام آن( است. مشاغل تعریف شده نمونه و اولیه در پیوست الف این گزارش آمده
است.
نکته: سازمان نظام صنفی رایانهای کشور پس از طبقهبندی مشاغل، جداول مربوط در این سند را در مقاطع مشخص زمانی
بهروز کند.

۱۳
جدول ۲-۱۰ : تعریف »شغل« نمونه
رده شغلی مرتبه شغلی
عنوان شغلی
نمونه
حداقل مدرک تحصیلی
)قابل جایگزینی با تجربه
مفید و موثر باالتر(
کمینه سابقه
کاری )سال(
تعداد مدارک
بینالمللی
تعداد مدارک
داخلی
مدیر پروژه ارشد مدیر پروژه ارشد کارشناسی +۱۵ ۱ ۱
تحلیلگر ارشد تحلیلگر ارشد کارشناسی ۱۰-۶ ۰ ۰
برنامهنویس ارشد برنامهنویس ارشد کارشناسی ۱۰-۶ ۰ ۰
فاکتور ۲ 𝑓که حاصل ضرب پارامترهای ۱ 𝑝تا ۵( 𝑝مربوط به کمینه مشخصات نیروی انسانی متخصص برای شغل مورد نظر(
است، به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
𝑓۲ = 𝑝۱ ∗ 𝑝۲ ∗ 𝑝۳ ∗ 𝑝۴ ∗∑𝑝۵ ∗ 𝑛𝑖
𝑁
𝑖=۱
�𝑛� تعداد مدرک و ۵ 𝑝ضریب مربوط به رده مدرک تخصصی است. به عنوان مثال، نتیجه محاسبه سه مورد مشاغل
که در آن،
آورده شده در جدول شماره ۱۰ ،در جدول شماره ۲-۱۱ منعکس شده است:
جدول ۲-۱۱ :نمونههایی از محاسبه ضرایب نیروی انسانی
عنوان شغلی نمونه ضریب
مدیر پروژه ارشد ۵۶۲/۴
تحلیلگر ارشد ۴۵۸/۲
برنامهنویس ارشد ۱۲۵/۲
۲-۷ )محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه
بهای کل خدمت یا پروژه، بر اساس فرمول زیر:
𝐹 = 𝑓۱ ∗ 𝑓۲
محاسبه میشود. همانگونه که اشار شده، ۱ 𝑓فاکتور مربوط به پروفایل شرکت ارائهدهنده خدمت یا پروژه، و ۲ 𝑓فاکتور مربوط
به ضریب نیروی انسانی )تخصصهای استفاده شده( است.
در نتیجه با توجه به آنکه ضرایب سربار و میزان سود متعارف و سایر عوامل مربوط تماماَ در ضریب �� و حقوق پایه )��( )جدول
۲-۲ )پیشبینی شده است، میتوان �� )بهای کل خدمت یا پروژه( را مطابق فرمول زیر بدست آورد:
𝐵 = ∑𝐹𝑖
𝑁
𝑖=۱
∗ 𝑡𝑖
در فرمول فوق:
 :𝐵 برآورد بهای خدمت یا پروژه
 :𝐹𝑖 بهای هر نفر-ساعت کار نیروی متخصص ��ام در شرکت مورد نظر )بر اساس عنوان شغلی(
 :𝑡𝑖 برآورد مجموع میزان کار نیروی ��ام )ساعت(

۱۴
 :𝑁 تعداد نیروی انسانی متخصص
خواهد بود.
شایان ذکر است که در صورت شمول، مالیات بر ارزش افزوده جداگانه به برآورد فوق اضافه خواهد شد.
۲-۸ )ضرایب مربوط به آزادکارها
محاسبه تعرفه حاضر برای آزادکارها به منظور حمایت از شاکله شرکتها و اشتغالزایی با حفظ و تطبیق پارامترهای فوقالذکر،
براساس ۴۵ %مبلغ محاسبه شده از این تعرفه با احتساب ضریب شورا برابر با ۱( شرکت بدون رتبه(، خواهد بود.
۲-۹ )ضرایب مربوط به نیروی مقیم
درصورت نیاز به تخصیص نیروی کار تمام وقت ماهانه )حداقل سه ماه به صورت پیوسته( و به منظور فراهم شدن امکان
برنامهریزی شرکت برای تخصیص نیروی مقیم( در هرکدام از عناوین شغلی، نرخ یک نفر-ساعت در ۱۶۰ ساعت ضرب و ۶۰%
آن محاسبه خواهد شد.
 سابقه کاری مفید نیروی مقیم تخصیص داده شده توسط شرکت، باید حداقل )۲ )دو سال شمسی باشد.
 ساعات کار نیروهای مقیم در روزهای شنبه تا چهارشنبه کاری غیرتعطیل، روزانه یک شیفت کاری و حداکثر ۹
ساعت با احتساب زمان نهار در محل ستاد کارفرما یا به درخواست کارفرما در محل شرکت، به صورت ماهیانه
)حداقل سه ماه به صورت پیوسته( است. نوبتکاری و شیفت و اضافهکاری اجباری و موارد مشابه دیگر، مشمول
نیروی مقیم نخواهد بود.
 مرخصی استحقاقی مطابق قانون کار و تعطیالت رسمی کشور، جزو ساعات کار نیروی مقیم محسوب میشود. لذا
با هماهنگی کارفرما به نیروی مقیم عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، در هر ماه ۱۶٫۲ صدم روز، مرخصی استحقاقی
داده خواهد شد.
 استفاده نیروی مقیم از مرخصی استحقاقی قانونی و تعطیالت رسمی کشور، جزو حقوق آنها بوده و کسرکار
محسوب نمیشود.
۲-۱۰ )درصد تخفیف پروژه
محاسبه تعرفه حاضر بر اساس حجم پروژه و درصد تخفیف آن به شرح جدول ۲-۱۲ ،خواهد بود.
جدول ۲-۱۲ :درصد تخفیف پروژه
حجم پروژه درصد تخفیف پروژه
تا ۲۰۰ نفرساعت ۰
از ۲۰۱ تا ۵۰۰ نفرساعت ۵
۱۰ نفرساعت ۱،۰۰۰ تا ۵۰۱ از
۱۵ نفرساعت ۱،۰۰۰ باالی

۱۵
۲-۱۱ )جدول نمونه محاسبات نرخ نفر-ساعت هزینه پروژه
برای تشریح محاسبات پیشنهادی، مجموعهای از عناوین شغلی )در حوزه نرمافزار( با مشخصات زیر برای یک شرکت دارای
رتبه ۱ تا ۷ و بدون رتبه از شورای عالی انفورماتیک محاسبه شده است )جدول ۲-۱۳٫)
 مرتبه شغلی: درجه یک )ضریب متناظر: ۱۰/۱ ،از جدول ۲-۴ )
 مدرک تحصیلی: کارشناسی )ضریب متناظر: ۱۵/۱ ،از جدول ۲-۵)
 سابقه کاری: ۶ تا ۱۰ سال )ضریب متناظر: ۴۰/۱ ،از جدول ۲-۶)
 مدرک تخصصی بینالمللی: بدون مدرک )ضریب متناظر: ۰۰/۱ ،از جدول ۲-۷)
 مدرک تخصصی داخلی: بدون مدرک )ضریب متناظر: ۰۰/۱ ،از جدول ۲-۷)
 رتبه شرکت: یک )ضریب متناظر: ۵۰/۱ ،از جدول ۲-۸)
 حوزه تخصصی فعالیت شرکت: نرمافزار )ضریب متناظر: ۱۵/۱ ،از جدول ۲-۹)
 دارایی نامشهود: ضریب یک )عدم لحاظ دارایی نامشهود(
جدول ۲-۱۳ :جدول نمونه محاسبات نرخ نفرساعت هزینه پروژه
۲-۱۲ )ایاب و ذهاب و اقامت
در صورتیکه محل اقامتگاه کارفرما یا محل اجرای پروژه یا قرارداد در خارج از شهر محل اقامت یا نمایندگی شرکت باشد، در
صورت اعزام کارشناس توسط شرکت به محل مذکور، هزینههای ایاب و ذهاب و اقامت مناسب )در حد عرف( بر عهده کارفرما
است. در این حالت کارفرما باید محل مناسبی را برای انجام موضوع پروژه یا قرارداد در اختیار کارشناس)ان( معرفی شده از
سوی شرکت قرار داده و امکانات و دسترسی های الزم به ابزارها و زیرساختهای مورد نیاز برای ایفای تعهدات شرکت را برای
آنها تامین کند.

۱۶
۲-۱۳ )کدینگ عناوین شغلی
به منظور تسهیل در شناسایی عناوین شغلی، به ازای هر عنوان شغلی که بر اساس جداول این فصل ایجاد میشود، یک کد
یکتای ۶ رقمی اختصاص داده شده است. ساختار این کد در جدول زیر آمده است.
 حوزه )ارقام اول و دوم از سمت چپ(
 رده )ارقام سوم و چهارم از سمت چپ(
 مرتبه )رقم پنجم از سمت چپ(
 مدرک )رقم ششم از سمت چپ(
 سابقه کار )رقم هفتم از سمت چپ(
شرح مقدار
حوزه )۲)
۱۰ :نرمافزار؛ ۱۲ :معماری سازمانی؛ ۱۴ :امنیت؛ ۱۶ :شبکه و ارتباطات؛ ۱۸ :سختافزار؛ ۲۰ :مرکز داده؛
۹۹ :سایر
رده )۲)
۰۰ :مشاور؛ ۰۱ :مدیر پروژه؛ ۰۲ :مدیر فنی؛ ۰۳ :ناظر/ممیز؛ ۰۴ :تحلیلگر/معمار؛ ۰۵ :طراح؛ ۰۶ :
پژوهشگر؛ ۰۷ :مدرس؛ ۰۸ :برنامهنویس؛ ۰۹ :کارشناس؛ ۱۰ :تکنسین
مرتبه )۱ )۰ :درجه ۳؛ ۱ :درجه ۲؛ ۲ :درجه ۱؛ ۳ :ارشد
مدرک )۱ )۰ :دیپلم؛ ۱ :کاردانی؛ ۲ :کارشناسی؛ ۳ :کارشناسی ارشد؛ ۴ :دکتری
سابقه کار )۱ )۰ :تا سه سال؛ ۱ :۳ تا ۶ سال؛ ۲ :۶ تا ۱۰ سال؛ ۳ :۱۰ تا ۱۵ سال؛ ۴ :بیش از ۱۵ سال
مثال:
« کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۱( »کد: ۲۰۰۹۲۲۳)
« کارشناس ارشد شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش ابری« )کد: ۱۶۰۹۳۲۱)
« مدیر پروژه ارشد امنیت« )کد: ۱۴۰۱۳۲۴)
« مدیر پروژه معماری سازمانی درجه ۲( »کد: ۱۲۰۱۱۲۲)
« مدیر ارشد کیفیت نرمافزار« )کد: ۱۰۰۲۳۲۱)
« راهبر پایگاه داده درجه ۱( »کد: ۱۰۰۲۲۲۲)
« برنامهنویس درجه ۲( »کد: ۱۰۰۸۱۲۰)

۱۷
فصل ۳ )تعرفه نرخ خدمات پشتیبانی
نرمافزار
مقدمه( ۱-۳
در این فصل نرخ تعرفه خدمات پشتیبانی نرمافزاری آمده است.
نکته ۱ :برای محاسبه هزینه پروژههای توسعه نرمافزار بر اساس نفر-ساعت، تعرفهها باید بر اساس تخصص فردی که آن را
انجام میدهد )بر اساس مدل ارائه شده در فصل ۲ و عناوین شغلی نمونه احصا شده در پیوست الف( برآورد و مشخص شوند.
نکته ۲ :برای محاسبه هزینه خدمات پشتیبانی نرمافزار و توسعههای موردی در زمان پشتیبانی، شرایط و قواعد ارائه شده در
این فصل، باید رعایت شوند.
۳-۲ )تعرفه نرخ خدمات پشتیبانی نرمافزار )اولین سال عقد قرارداد پشتیبانی(
تعرفه قرارداد خدمات پس از فروش )پشتیبانی( برای سال اول )پس از دوره گارانتی(، درصدی از جمع قیمت قرارداد فروش
)و یا قیمت اجرای پروژه تولید نرمافزار( به عالوه توسعههای بعدی مشمول هزینه حین دوره گارانتی به شرح جزئیات جداول
زیر است.
منظور از خدمات پشتیبانی برای بستههای نرمافزاری آماده، خدماتی است که در قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرمافزار و یا
قرارداد فروش نسخ جدید نرمافزار و خدمات پشتیبانی مصوب سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، آورده شده است. خدمات
پشتیبانی نرم افزارهای به سفارش مشتری میتوانند به تناسب امکانات و شرایط از ضرایب باالتری به شرح جزئیات جداول زیر
برخوردار شوند.

۱۸
تبصره: در صورتی که درطول چند سال نرمافزار فروخته شده توسعه یابد، جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهای توسعه
مبنای نرخ پایه خدمات پشتیبانی نرمافزار خواهد بود.
تعاریف( ۱-۲-۳
 پشتیبانی نرمافزار)Support ،)مجموعهای است از خدمات )فعالیتها( و تعهدات مشخص توافق شده با هدف حصول
اطمینان از کارکرد صحیح نرمافزار در حال استفاده و بهرهبرداری، بر اساس کارکردهای تعهد و توافق شده در زمان
خرید نرم افزار است که برای مدت مشخص توافق شده به صورت فصلی یا سالیانه به کارفرما ارائه میشود.
 اشکال )Error )در حالت کلی: به معنی عدم عملکرد صحیح بخش یا کل نرمافزار است که میتواند ناشی از موارد
زیر باشد: خطا، عملکرد نادرست کاربری، مشکالت زیرساختی و بستر اجرایی نرمافزار
 خطا ) Bug )به معنی خطای برنامهنویسی است که در محیط سالم عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر
زیرساختهای اجرایی )مانند نرمافزار و سختافزار( بروز میکند. خطا، ناشی از کدهای برنامهنویسی شده و مولفههای
استفاده شده یا توسعه داده شده توسط پیمانکار است.
خطا انواع( ۲-۲-۳
الف( خطاهای حاد: که منجر به اختالل کامل نرمافزار شده و باید حداکثر ظرف )۴۸ )چهل و هشت ساعت از زمان اعالم )در
صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین و کارساز( رفع شوند. نمونههای این خطاها عبارت هستند از:
 از کار افتادن )توقف( کامل نرمافزار
 کاهش زمان پاسخگویی به شکل غیرعادی
 انواع مشکل امنیتی از جمله هک و دیفیس
 بروز خطایی که حداقل )۱۰ )درصد از کل قابلیت های نرمافزار، بالاستفاده شود.
 ثبت یا پردازش نادرست دادههای عملیاتی که باعث اختالل در کسبوکار میشود. )مانند اشتباه در محاسبه مالیات
یا اشتباه در ثبت تعداد کاالی درخواستی(
ب( خطاهای غیرحاد: خطایی است که منجر به اختالل کامل نرمافزار نشده ولی باید حداکثر ظرف )۲۰ )بیست روز کاری
از زمان اعالم )در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین و کارساز( رفع شوند.
۳-۲-۳)شرح خدمات پشتیبانی نرم افزار
خدمات پشتیبانی نرمافزار شامل حوزههای زیر است:
 رفع خطاهای کارکردی در کد نرمافزار
 رفع خطاهای امنیتی در کد نرمافزار
 رفع خطاهای مربوط به کارایی در کد نرمافزار
 رفع خطاهای عملکردی نرمافزار مرتبط با زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری )مانند نسخههای جدید مرورگرها
و سامانههای عامل(
 پاسخگویی به سواالت راهبران/کاربران در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار

۱۹
 ارائه نسخ جدید حاوی قابلیتهای جدید یا بهبود در قابلیتهای قبلی )اختیاری(
 ارائه آموزشهای مازاد عالوه بر آموزش زمان توسعه/خرید )اختیاری(
۳-۲-۴)محاسبه هزینه پشتیبانی نرمافزار
عوامل تعیینکننده در تعیین هزینه پشتیبانی نرمافزار )برای سال اول )پس از دوره گارانتی( عبارت هستند از:
 مبلغ پایه پشتیبانی نرمافزار
 تعداد کاربر نرمافزار
 نحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرمافزار
 نوع پشتیبانی نرمافزار
 ضریب سطح خدمت
 ضریب ارائه پشتیبانی در روزهای کاری و غیرکاری هفته
 انواع محیط نصب نرمافزار
 ضریب تعداد نفرات راهبر و کاربر نرمافزار
که نحوه محاسبه هر کدام در ادامه توضیح داده شده است.
الف( مبلغ پایه پشتیبانی نرمافزار
مبلغ پایه پشتیبانی نرم افزار )۱ )𝑆عبارت است از �𝑆� ∗ �� = ۱𝑆؛ که در آن:
 :𝐶 هزینه توسعه/خرید اولیه
 : 𝑆𝐹 ضریب پشتیبانی
است. ضرایب پایه برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی نرمافزار در جدول شماره ۳-۱ آمده است. این جدول میتواند پیوست
قرارداد پشتیبانی باشد.
نکته: در صورتی که درطول چند سال نرمافزار فروخته شده توسعه یابد، جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهای توسعه مبنای
نرخ پایه خدمات پشتیبانی نرمافزار خواهد بود.
جدول ۳-۱ :جدول پایه پشتیبانی
ردیف شرح خدمات گارانتی
ضریب پایه
%۳۵ %۳۰ %۲۵
۱
ارائه سامانهای برای ثبت و ردیابی خطاهای اعالمی در بستر کانالهای ارتباطی
)مانند: ایمیل، مرکز تماس و وب(
دارد دارد دارد دارد
۲ رفع خطاهای کارکردی مربوط به کد نرمافزار دارد دارد دارد دارد
۳ رفع مشکالت غیرکارکردی مربوط به کد نرمافزار )مانند امنیت، کارایی( دارد دارد دارد دارد
۴
ارائه خدمات راهنمایی تلفنی به ۲ نفر از نمایندگان ستاد کارفرما در ساعات اداری
)شنبه تا چهارشنبه، روزانه ۹ ساعت کاری( با طول زمان و تعداد تماس محدود
مورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار
ندارد دارد دارد دارد

۲۰
۵
ارائه مجوز نسخه جدید حاوی قابلیتهای جدید؛ به همراه نصب و تبدیل اطالعات
در یک محیط )عملیاتی یا آزمون یا پشتیبان یا عملیاتی دوم(؛ ارائه حداقل دو
نسخه جدید در سال که جمعاً حداقل )۵ )پنج درصد قابلیت جدید یا بهبود در
قابلیتهای قبلی داشته باشد.
ندارد ندارد دارد –
۶
ارائه مجوز نسخه جدید حاوی قابلیتهای جدید نرمافزار به همراه نصب و تبدیل
اطالعات در یک محیط )عملیاتی یا آزمون یا پشتیبان یا عملیاتی دوم(؛ ارائه
حداقل ۴ نسخه جدید در سال که جمعاً حداقل )۱۰ )ده درصد قابلیت جدید یا
بهبود در قابلیتهای قبلی داشته باشد.
ندارد ندارد ندارد دارد
۷ آموزش کاربری نرمافزار معادل ۱۵ درصد زمان آموزشهای قرارداد فروش در سال ندارد ندارد ندارد دارد
۸
یک بار نصب مجدد نرمافزار و سامانه عامل در صورت خرابی سختافزار یا ارتقاء
نرمافزار
ندارد ندارد ندارد دارد
۹
ارائه خدمات راهنمایی تلفنی نفر مازاد به حداقل یکنفر از کاربران ستاد کارفرما و
حداکثر تا سقف ۱۰ درصد نفرات کاربر ذکر شده در قرارداد فروش در ساعات اداری
)شنبه تا چهارشنبه، روزانه ۹ ساعت کاری( با طول زمان و تعداد تماس محدود
مورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار
ندارد ندارد ندارد
دارد
)یک
نفر(
نکته: جدول فوق برای شرایط زیر قابل اعمال است:
 برای سال اول )پس از دوره گارانتی( – )برای یک بار نصب یک نرمافزار در یک محیط(
 در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز
نکته: در صورتی که کارفرما از ضریب ۳۵ %در سال اول پشتیبانی )پس از گارانتی( و در سنوات آتی به صورت پیوسته استفاده
کند، پیمانکار حق اخذ هزینه مجزا بابت مجوز نسخه جدید را نداشته و صرفاً اجازه دریافت هزینههای نسل جدید را خواهد
داشت.
ب( تعداد کاربر نرمافزار
در مجوز فروش نرمافزار، تعداد کاربر مشخص شده و به تبع آن در ضریب ۲۵ %تا ۳۵ %پشتیبانی نرمافزار سال اول )در صورت
وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز( لحاظ شده است. بدیهی است که به صورت پیشفرض، هزینه پشتیبانی
یک نرمافزار ۵۰ کاربره با یک نرمافزار ۵۰۰ کاربره متفاوت است.
پ( نحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرمافزار
در صورتی که سیاستهای کاری کارفرما اقتضا کند که ارائه پشتیبانی نرمافزار توسط پیمانکار به شکل حضوری باشد، باید
ضریب دسترسی )۲ )𝑆در نظر گرفته شود. مقدار این ضریب در جدول شماره ۳-۲ آمده است.
جدول ۳-۲ :ضریب نحوه دسترسی برای ارائه خدمات پشتیبانی
نحوه دسترسی ضریب دسترسی
ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز ۰/۱
عدم ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و خروجی ۴/۱
عدم ارائه دسترسی ریموت به کارساز/کارسازها ۴/۱
عدم ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز ۸/۱

۲۱
ت( نوع پشتیبانی نرمافزار
در صورتی که سیاستهای کاری کارفرما اقتضا کند که خدمات پشتیبانی نرمافزار از طریق نقطه تماسهای خاصی )مثالً نیروی
مقیم( صورت گیرد، ضریب نوع پشتیبانی )۳ )𝑆به شرح جدول شماره ۳-۳ محاسبه خواهد شد.
جدول ۳-۳ :ضریب نوع پشتیبانی
نوع نوع پشتیبانی نرمافزار ضریب دسترسی
اشتراکی هر یک از اعضای تیم معرفی شده واحد پشتیبانی پیمانکار ۰/۱
نیمه اختصاصی
یکی از اعضای ثابت تیم پشتیبانی پیمانکار برای ارائه خدمات
پشتیبانی به حداکثر ۱۰ کارفرمای مجزا
۱/۱
اختصاصی
یک نیروی اختصاصی تخصیص داده شده برای پشتیبانی به یک
کارفرما
هزینه یک نفر نیروی مقیم
�� پشتیبان ماهانه ) ��
)
ث( ضریب سطح خدمت
ضریب سطح خدمت )۴ )𝑆حسب سیاستهای کارفرما و تعیین سطح خدمت مورد تقاضا )که در SLA توافق شده( و بر اساس
جدول شماره ۳-۴ تعیین میشود )در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز(.
جدول ۳-۴ :ضریب سطح خدمت
ردیف موضوع
بازه زمانی
رفع
درصد افزایش
مبلغ
پشتیبانی
نرمافزار
جریمه تاخیر در قرارداد یک
ساله
مثال مبلغ
قرارداد
پشتیبانی
)ریال(
درصد
جریمه
مثال جریمه
تاخیر
ریال(*
۱
رفع خطای
حاد و
تخصیص یک
نفر نیروی
آنکال برای
پاسخگویی در
ساعات
غیراداری
۴۸ ساعت بدون افزایش
به ازای هر ساعت تاخیر
)۰۰۱٫۰ )یک هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰٫۰۰۱ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰ ۴۸-۲۴
به ازای هر ساعت تاخیر
)۰۰۱٫۰ )یک هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۱،۱۰۰،۰۰۰ ۰٫۰۰۱ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۵ ۲۴-۱۲
به ازای هر ساعت تاخیر
)۰۰۲٫۰ )دو هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰٫۰۰۲ ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۰ ۱۲-۶
به ازای هر ساعت تاخیر
)۰۰۴٫۰ )چهار هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰٫۰۰۴ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
زیر ۶
افزایش هزینه
حداقل یک نفر
نیروی مقیم
پشتیبان ماهیانه
𝑆 ( 𝑝
)
به ازای هر ساعت تاخیر )۰۱٫۰ )
یک صدم کل مبلغ پشتیبانی
نرمافزار
۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰٫۰۱ ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۲
۲
رفع خطای
غیرحاد
۲۰ روز
کاری
بدون افزایش
به ازای هر روز کاری تاخیر
)۰۰۲٫۰ )دو هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰٫۰۰۲ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰ ۲۰-۱۵
به ازای هر روز کاری تاخیر
)۰۰۲٫۰ )دو هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۲ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۵ ۱۵-۱۰
به ازای هر روز کاری تاخیر
)۰۰۴٫۰ )چهار هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۴ ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۰ ۱۰-۷
به ازای هر روز کاری تاخیر
)۰۰۸٫۰ )هشت هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۸ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
زیر ۷
افزایش هزینه
حداقل یک نفر
نیروی مقیم
پشتیبان ماهیانه
𝑆 ( 𝑝
)
به ازای هر روز کاری تاخیر
)۰۱۵٫۰ )پانزده هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۱۵ ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
نکته: در جدول فوق سه موضوع قابل توجه است:
 سقف مجموع جرایم یک قرارداد طی مدت قرارداد، حداکثر میتواند تا سقف )۵۰ )پنجاه درصد مبلغ همان قرارداد
باشد.
 منظور از »نیروی مقیم پشتیبان ماهیانه« عدد حداقلی ۰۰۰،۰۰۰،۲۵۰ ریالی ماهیانه فرض شده که برای یک
قرارداد با مدت یک سال )۱۲ماه(، ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳ ریال خواهد بود. جمع این عدد با مبلغ پایه پشتیبانی )که
.میشود بالغ ریال ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ به(، شده فرض ریال ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
 در صورت انتخاب »نیروی مقیم پشتیبان ماهیانه« به عنوان ضریب سطح خدمت )جدول ۳-۴ )توسط کارفرما،
ضمن تلفیق مبلغ نیروی مقیم پشتیبان ماهیانه، کمترین بازه زمانی برای هر دو حالت رفع خطای حاد و رفع خطای
غیرحاد بدون اخذ هزینه مازاد، لحاظ میشود.
ج( ضریب ارائه پشتیبانی در روزهای کاری و غیرکاری هفته
ضریب ارائه پشتیبانی در روزهای کاری و غیرکاری هفته )۵ )𝑆حسب سیاستهای کارفرما برای دریافت خدمات پشتیبانی
اشتراکی نرمافزار )برای رفع خطای غیرحاد( مطابق جدول شماره ۳-۵ معین میشود.

۲۳
جدول ۳-۵ :ضریب ارائه خدمت در روزهای کاری و غیرکاری
روز بازه
ضریب روزهای
ارائه خدمت
شنبه تا چهارشنبه کاری )روزهای اداری و ساعات اداری( یک شیفت – )روزانه ۹ ساعت کاری( ۰۰/۱
شنبه تا چهارشنبه کاری + پنجشنبه یک شیفت )روزانه ۹ ساعت کاری( ۲۰/۱
شنبه تا چهارشنبه کاری + پنجشنبه و جمعه و تعطیالت
رسمی
یک شیفت )روزانه ۹ ساعت کاری( ۶۰/۱
شیف بعدی )هر یک شیفت مازاد( شنبه تا چهارشنبه کاری یک شیفت مازاد؛ )روزانه ۹ ساعت کاری(* ۳۳/۱
نکات:
 بابت هر شیفت ۹ ساعته، مازاد روزهای کاری هفته باید در ضریب ۳۳/۱ ضرب شده و بعد جمع شوند.
 در صورت نیاز به ارائه خدمات در شیفتهای بعدی )شیفت دوم مازاد( ضریب ۶۶/۱ باید لحاظ شود.
چ( انواع محیط نصب نرمافزار
در صورتی که نیاز کارفرما به دریافت خدمات پشتیبانی اشتراکی نرمافزار عالوه بر محیط اصلی برای محیطهای دیگری هم
باشد، ضریب متناظر )۶ )𝑆طبق جدول شماره ۳-۶ محاسبه میشود )در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار
و کارساز(.
جدول ۳-۶ :ضریب پشتیبانی انواع محیط نصب نرمافزار
نوع محیط )به ازای هر یک محیط(
ضریب افزایش مبلغ پشتیبانی
نرمافزار
محیط اصلی ۰۰/۱
محیط آزمایشی )تستی( ۳۰/۱
محیط سایت پشتیبان ۴۰/۱
محیط عملیاتی دوم )مثالً نصب دیگر یا اینترانت( و بعد آن* ۵۰/۱

 • چنانچه محیطهای عملیاتی در مکانهای متعدد جغرافیایی باشد، ضریب این بند میتواند مشمول تخفیف شده و به شکل
  توافقی تعیین شود.
  ح( ضریب تعداد نفرات راهبر و کاربر نرمافزار
  در صورت نیاز کارفرما به دریافت خدمات پشتیبانی اشتراکی نرمافزار به تعدادی )عالوه بر نفرات جدول پایه ۲۵-۳۵ درصد( از
  نمایندگان کارفرما به منظور اخذ راهنمایی تلفنی از طریق کانال های ارتباطی )ایمیل/مرکز تماس/تیکتینگ( با واحد پشتیبانی
  پیمانکار، ضریب ۷ 𝑆به شرح جدول شماره ۳-۷ محاسبه خواهد شد.

۲۴
جدول ۳-۷ :ضریب تعداد نفرات راهبر و کاربر
نفرات مازاد )عالوه بر نفرات جدول پایه ۲۵-۳۵ درصد( ضریب افزایش تعداد نفرات )s7)
نفرات مشخص شده در جدول پایه ۰۰/۱
یک نفر راهبر مازاد ۱۰/۱
یک نفر کاربر مازاد ۰۳/۱
نکته: چنانچه تعداد نمایندگان به تعداد محیطهای عملیاتی در مکانهای متعدد جغرافیایی باشد، ضریب این بند میتواند
مشمول تخفیف شده و به شکل توافقی تعیین شود.
بر اساس شرایط و نیازهای کارفرما در خصوص کمیت و کیفیت ارائه خدمات پشتیبانی، هزینه کل خدمات پشتیبانی )��( به
شرح زیر محاسبه میشود:
𝑆 = 𝑆۱ + ∑𝑆۱
۷
𝑖=۲
𝑆𝑖 + 𝑛 ∗ 𝑆𝑝
که در آن:
 :𝑛 تعداد نیروی مقیم
 ۱ :𝑆مبلغ پایه پشتیبانی
 :𝑆𝑖 ضرایب مختلف مربوط به شرایط ارائه خدمات پشتیبانی
 :𝑆𝑝 هزینه ماهانه )حسب تخصص درخواستی و بر اساس محاسبات جداول فصل ۲ )
است.
نحوه محاسبه هزینه پشتیبانی برای یک نمونه در پیوست »ب« آمده است.
۳-۳ )سایر خدمات )خدمات راهبری(
در صورتی که کارفرما نیازمند ارائه خدمات دیگری مازاد بر خدمات اشاره شده پشتیبانی باشد، هزینه آنها باید تحت عنوان
»راهبری« محاسبه و پرداخت شود. این هزینه میتواند بر اساس نفر-ساعت، نفر-روز، نفر-ماه، موردی یا حتی توافقی و حسب
عنوان شغلی مورد نیاز )طبق جداول فصل ۲ )محاسبه شود.
این خدمات نوعاً شامل موارد زیر است:
 راهبری زیرساخت نرمافزاری )سامانه عامل و پایگاهداده(
 راهبری زیرساخت سختافزاری )کارسازها، تجهیزات ذخیرهسازی، …(
 راهبری زیرساخت امنیتی )آنتیویروس، فایروال، …(
 نصب مجدد نرمافزار
 نصب مجدد سامانه عامل و پایگاهداده
 شناخت و تحلیل نیازمندیهای جدید
 توسعه )در نرمافزارهای سفارش مشتری(
 پیادهسازی فرم و فرآیندهای الکترونیکی

۲۵
 پیادهسازی ارتباطات یکپارچگی با سامانههای دیگر
 تهیه گزارش و مستندات به درخواست کارفرما
 برگزاری جلسات مازاد آموزش
 ارائه خدمات مشاوره
 حضور در جلسات کارشناسی-فنی مورد نیاز کارفرما
 خدمات دادهآمایی )پاکسازی پرونده، استخراج دادهها، ثبت در فرمهای مشخص شده، تایپ، اسکن، …(
 طراحی گرافیکی
۳-۴ )تمدید قرارداد پشتیبانی
هزینه تمدید قرارداد پشتیبانی نرمافزار برای دو حالت متوالی و غیرمتوالی، بر اساس روالهای زیر محاسبه خواهد شد:
۳-۴-۱ )تمدید قرارداد پشتیبانی )متوالی(
 هزینه پشتیبانی سال اول عبارت است از: ضرب »قیمت تولید/اجرای نرمافزار به عالوه توسعه های احتمالی دوره
گارانتی« در »ضریب پشتیبانی« که بین ۲۵ %تا ۳۵ %است و بر اساس جدول پایه پشتیبانی )جدول ۳-۱ )معین
میشود. به این مبلغ، هزینه پشتیبانی مرتبط با سایر ضرایب پشتیبانی مندرج در این فصل )در صورت وجود( اضافه
میشود.
 هزینه پشتیبانی سالهای بعد عبارت است از: ضرب »هزینه پشتیبانی سال جاری« به عالوه »هزینه پشتیبانی
توسعههای سال قبل )در صورت وجود(« در »نرخ تورم سال قبل« تعیین میشود.
نکته: منظور از »نرخ تورم سالهای قبل«، نرخ تورم سالیانه اعالمی توسط مراجع رسمی کشور )بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و در صورت عدم اعالم، مرکز آمار ایران( برای ۱۲ ماهه منتهی به آخرین ماه قبل از خاتمه قرارداد است.
به عنوان مثال، اگر مبلغ فروش نرمافزار در ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۱ ریال باشد؛ آنگاه:
 با فرض ضریب ۳۵ %پشتیبانی، هزینه پشتیبانی نرمافزار در سال ۱۳۹۸ ،مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۳۵۰ ریال است.
 با احتساب نرخ تورم ۲۰ %برای سال ۱۳۹۹ ،هزینه پشتیبانی نرمافزار برای این سال، ۰۰۰،۰۰۰،۴۲۰ ریال
.است( ۱٫۲۰ * ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰(
 با احتساب نرخ تورم ۳۰ %برای سال ۱۴۰۰ ،هزینه پشتیبانی نرمافزار برای این سال، ۰۰۰،۰۰۰،۵۴۶ ریال
.است( ۱٫۳۰ * ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰(
۳-۴-۲ )تمدید قرارداد پشتیبانی )غیرمتوالی(
تمدید قرارداد پشتیبانی )متوالی(در صورتیکه قرارداد پشتیبانی سال اول یا سالهای آتی آن به صورت پیوسته منعقد نشده و
منقطع باشد، نیاز به ارتقاء نسخه نرمافزاری به آخرین نسخه تولیدی وجود خواهد داشت. لذا الزم است ابتدا هزینه ارتقاء نسخه
محاسبه و پرداخت شده و سپس بر اساس فرمول تمدید قرارداد پشتیبانی متوالی، هزینه پشتیبانی نرمافزار را برای صرفاً سالی
که قرارداد پشتیبانی نرمافزار منعقد میشود، محاسبه خواهد شد.

۲۶
فصل ۴ )تعرفه نرخ سختافزار
مقدمه( ۱-۴
تعرفههای مربوط به حوزه سختافزار در این فصل آمده است.
نکته ۱ :تعرفهها باید بر اساس تخصص فردی که آن را انجام میدهد )بر اساس عناوین شغلی احصا شده در فصل ۳ ،)برآورد
و مشخص شوند. این فرآیند در حال انجام بوده و در نسخه بعدی این سند اعمال خواهد شد. در صورت نیاز میتوان با استفاده
از فرمولها و جداول فصل ۳ و بر اساس پارامترهای پروژه قیمتها )مستقل از تعرفههای اعالم شده( را محاسبه کرد.
نکته ۲ :مواردی که تعرفه آن با عنوان »توافقی« ذکر شده، میتواند )تا انتشار نسخه بعدی این سند(، میتواند بر اساس
فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی )در صورت وجود(، برآورد شود.
۴-۲ )تعاریف خدمات فنی )سختافزار(
 نصب: نصب به مفهوم آمادهسازی برای راهاندازی است.
 راهاندازی: مرحله اجرا و بهرهبرداری وظیفهای که برای مورد نصب شده در نظر گرفته شده است.
 ایاب و ذهاب: در مواردی که خدمات در خارج از شرکت انجام پذیرد بابت ایاب و ذهاب، نرخ خدمات و هزینه سفر به
صورت زیر محاسبه میشود:
الف( در مواردی که هزینه خدمات انجام شده در محل بر اساس این تعرفه از میزان نفر-ساعت پایه کارشناسی صرف شده در
مسیر و در محل مشتری تا بازگشت به دفتر واحد صنفی بیشتر باشد، تنها هزینه تاکسی طبق قیمت های متعارف سازمان
تاکسیرانی دریافت میشود.
ب( در مواردی که هزینه خدمات انجام شده در محل بر اساس این تعرفه از میزان نفر ساعت پایه کارشناسی صرف شده در
مسیر و در محل مشتری تا بازگشت به دفتر واحد صنفی کمتر باشد، قیمت خدمات ارایه شده عبارت است از: )هزینه تاکسی

۲۷
طبق قیمتهای متعارف تاکسیرانی + )نفر ساعت کارشناسی پایه * زمان صرف شده از زمان ترک دفتر واحد صنفی تا بازگشت
به دفتر(( و بابت خدمات هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد شد.
رسید کاالی تحویلی به منظور تعمیر باید حاوی کمینه مشخصات زیر باشد:
 مشخصات مشتری
 مشخصات کاال
 عیب اظهار شده توسط مشتری
 تاریخ دریافت کاال از مشتری
 شرایط فیزیکی کاال هنگام دریافت از مشتری
 شرایط تعمیرات مطابق توضیحات صفحه بعد در رسید مشتری وجود داشته باشد.
تعمیر و سرویس: سرویس ساده دستگاه همراه با رفع عیوب ساده الکترونیکی و یا تعویض وتنظیم یا تعمیر قطعات مکانیکی
)هزینه قطعات مصرفی و یدکی، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه تعمیرات تخصصی الکترونیکی را شامل نمیشود.(
جنرال سرویس: باز کردن دستگاه بطور کامل تا رسیدن به شاسی اصلی شامل: کلیه یونیتهای مربوط، بردها، اجزای
مکانیکی و الکترونیکی، شستشوی کامل قطعه به قطعه، رفع عیب، مونتاژ و تنظیم مجدد دستگاه )هزینه قطعات مصرفی و
یدکی و هزینه ایاب و ذهاب را شامل نمیشود.(
تخفیف درخواست همزمان چند خدمت: در صورتی که مشتری انجام چند خدمت یا کار مربوط به تعرفه بخش سختافزار،
را به صورت همزمان روی یک دستگاه مشخص درخواست کند، در سرجمع نرخ خدمات انجام شده، به میزان تعداد کار انجام
شده ضربدر ۱۰ %و تا سقف ۴۰ %مشمول تخفیف خواهد بود. )تخفیف فقط مربوط به هزینه انجام کار بوده و هزینه قطعات
مصرفی و یدکی و سایر هزینههای جانبی مربوط را شامل نمیشود.(
بروز اشکال ناسازگاری در زمان نصب: چنانچه به درخواست مشتری حین نصب هرگونه نرمافزار، درایور، سختافزار و یا
بهروزرسانی روی کامپیوتر و یا نوتبوک، به علت ناسازگاری نرمافزاری و یا سختافزاری نیاز به انجام کارهای دیگری از قبیل
نصب سامانهعامل، یا نصب اجزای نرمافزاری یا سختافزاری دیگری شود، مشتری باید ۵۰ %هزینههای این امور را نیز بر اساس
تعرفه بپردازد. واحد صنفی باید هشدارهای الزم در این خصوص را به مشتری قبل از شروع کار اعالم کند.
۴-۳ )شرایط تعمیرات سختافزار
 واحد صنفی موظف است در موقع تحویل گرفتن کاالی تعمیری رسید صادر و به مشتری تحویل دهد.
 دستگاه تعمیر شده مشمول یک ماه گارانتی خواهد بود مشروط بر اینکه مورد خرابی دقیقاً همان خرابی اولیه بوده
و منشاء خرابی طبق نظر کارشناس واحد صنفی، اصالح شده باشد.
 هزینه قطعات یدکی و ملزومات مصرفی، بر اساس قیمت عرف بازار و محاسبه ۱۰ %سود برای واحد صنفی تعمیر
کننده جداگانه دریافت خواهد شد، مگر آنکه تأمینکننده قطعه، خود صاحب دستگاه معیوب باشد. در هر صورت
واحد صنفی تعمیر کننده تعهدی در قبال تهیه قطعات یدکی ندارد.
 در صورتی که مشتری از تعمیر صرف نظر کند موظف است بابت هزینه باز و بست دستگاه را معادل ۳۰ %هزینه
مربوط )تا سقف یک نفر ساعت کار کارشناسی( بپردازد.

۲۸
 در صورت اعزام کارشناس به محل عالوه بر نرخ انجام کار مطابق تعرفه، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه وقت تلف شده
کارشناس در بین راه مطابق هزینه کارشناسی به مبالغ تعرفه افزوده میشود.
 در صورت نیاز به حمل دستگاه به محل تعمیرگاه نقل و انتقال و هزینه های مربوط بر عهده مشتری خواهد بود.
 در صورت اعزام کارشناس و صرف نظر کردن مشتری به هر دلیل از انجام عملیات تعمیراتی هزینه ایاب و ذهاب و
وقت تلف شده کارشناس طبق هزینه کارشناسی دریافت خواهد شد.
 در مواردی که هزینه خدمات در این تعرفه پیشبینی نشده باشد، هزینه بر اساس توافق مشتری و واحد صنفی
محاسبه خواهد شد.
 تعمیرکار موظف به مشخص کردن نوع خرابی و ذکر قطعات یدکی مصرف شده در فاکتور صادره است.
 در صورتی که کارشناس چه در محل خود، چه در محل مشتری موفق به تشخیص عیب نشود، هیچگونه هزینهای
متوجه صاحب دستگاه نخواهد بود.
 تعمیرکار موظف است در موقع تحویل کاالی تعمیر شده تاییدیه سالمت وسیله را از مشتری اخذ کند.
 آورنده رسید تحویل کاال به عنوان نماینده ذیصالح مشتری تلقی میشود.
 در مواردی که موضوع تعمیر حاوی اطالعات باشد مشتری الزم است از اطالعات مورد نیاز خود نسخه پشتیبان تهیه
کرده باشد. تعمیر کننده در قبال نرمافزارها و اطالعات موجود در موضوع تعمیر هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 در صورتی که به تشخیص کارشناس نیاز به ارسال دستگاه یا قسمتی ازآن به مرکز باشد )خارج از شهر( هزینه
حملونقل و هزینه های مربوط بر عهده مشتری است.
تعرفه نرخ خدمات مرتبط با اینترنت و کافینت در جدول شماره ۴-۱ آمده است.
جدول ۴-۱ :تعرفه نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت
ردیف شرح قیمت
۱ هر ساعت کار با اینترنت ۰۰۰،۱۱۲
۲ کمترین مقدار استفاده از کافینت تا ۱۵ دقیقه ۰۰۰،۳۰
۲۲،۰۰۰ A4 صفحه هر( Scan( اسکن ۳
۲،۰۰۰ A4 صفحه هر چاپ ۴
۵ چاپ از ۵۰ صفحه به باال هر صفحه A4 000،۲
۱۰،۰۰۰ A3 صفحه هر چاپ ۶
۷ CD Write( اطالعات دانلود شده( )هزینه خود CD یا DVD استفاده شده مجزا اضافه میشود.( ۰۰۰،۳۰
۸ DVD Write( اطالعات دانلود شده( )هزینه خود CD یا DVD استفاده شده مجزا اضافه میشود.( ۰۰۰،۹۳
۹ دانلود هر ۱۰ مگا بایت از فایل ۰۰۰،۴۰
۹۳،۰۰۰ ایمیل ساخت ۱۰
۱۱ موارد مشاوره در خصوص با اینتر نت ۲ برابر ساعت کار با اینترنت
۱۲ پیگیری و رهگیری ثبتنامها و استعالمات با یک برگ چاپ )( ۰۰۰،۳۰ ۱۳ ثبت نامهای اینترنتی تا ۳ صفحه )( ۰۰۰،۹۳
۱۴ ثبتنامهای اینترنتی بیش از ۳ صفحه )هر صفحه( )( ۰۰۰،۳۰ ۱۵ تحقیق موضوع فارسی هر صفحه کامل بدون پرینت )( ۰۰۰،۳۸

۲۹
ردیف شرح قیمت
۱۶ تحقیق موضوع التین هر صفحه کامل بدون پرینت )( ۰۰۰،۴۰ )(: ثبتنام توسط متصدی کافینت
۴-۴ )تعرفه نرخ خدمات نرمافزاری بر روی رایانه شخصی
تعرفه نرخ خدمات نرمافزاری بر روی رایانه شخصی در جدول شماره ۴-۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۲ :تعرفه نرخ خدمات نرمافزاری بر روی رایانه شخصی
ردیف شرح قیمت
۱ نصب مجموعه نرمافزارهای عمومی و کاربردی )مانند Office-MS و ….( ۰۰۰،۴۲۰
۲ نصب نرمافزار ویژه تخصصی )به ازای هر پکیج نرمافزاری( ۰۰۰،۸۳۳
۳ ویروسزدایی و نصب نرمافزار ویروسیاب )بروزرسانی شده( ۰۰۰،۰۴۵،۱
۴
نصب سامانه عامل های غیرمتعارف غیر کارساز )مانند MacOS )نصب درایور )درصورتی ارائه
درایورها توسط مشتری( و در صورت نیاز انجام پارتیشنبندی، فرمت کردن و نصب
۱،۵۶۶،۰۰۰
۵
نصب هر نوع سیستم عامل غیر کارساز شامل گروه ویندوز و نصب درایور )درصورتی ارائه
درایورها توسط مشتری( و در صورت نیاز انجام پارتیشنبندی، فرمت کردن و نصب.
۱،۳۰۷،۰۰۰
۶ نصب بازی )CD یا DVD( )به احتساب هر DVD و CD اضافی۰۰۰،۵ ریال( ۰۰۰،۱۸۴
۷
آمادهسازی هارد دیسک )فرمت کردن و پارتیشنبندی(. در صورت نیاز به انتقال اطالعات
هزینه مجزا بر اساس نرخ ردیف ۹ این جدول محاسبه میشود.
۴۷۱،۰۰۰
۸ ارتقا نرمافزاری )از طریق اینترنت( و ارتقا BIOS و یا Firmware 000،۷۸۴
۷۸۴،۰۰۰ )IMAGE,BACKUP,COPY( سامانه از پشتیبان نسخه تهیه ۹
۱۰ دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روی CD 000،۱۰۱
۱۱ نصب نرمافزاری تجهیزات جانبی )چاپگر ، اسکنر و ….( ۰۰۰،۴۷۱
۱۲ نصب و راهاندازی رایانه در محل به درخواست مشتری )هزینه ایاب و ذهاب اضافه میشود.( ۰۰۰،۷۸۴
۱۳ بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتری )هزینه ایاب و ذهاب اضافه میشود.( ۰۰۰،۶۲۵
۱۴ کپی CD و DVD( هزینه خود CD یا DVD استفاده شده مجزا اضافه میشود.( ۰۰۰،۳۸
۴-۵ )تعرفه نرخ هزینه نصب سختافزار و درایورهای مربوط
تعرفه نرخ خدمات مرتبط با نصب سختافزار و درایورهای مربوط در جدول شماره ۴-۳ آمده است.
جدول ۴-۳ :تعرفه نرخ هزینه نصب سختافزار و درایورهای مربوط
ردیف شرح قیمت
۱ نصب چاپگر )نصب درایور و Selftest )000،۴۷۱
۲ نصب کامل پالتر تا اندازه A2( مونتاژ، نصب درایور و Selftest )000،۰۴۵،۱
۳ مونتاژ اولیه پالتر باالتر از انازه A2 000،۰۸۹،۲
۴ نصب کامل پالتر باالتر از اندازه A2( بدون مونتاژ اولیه، با نصب درایور و Selftest )000،۶۱۱،۲

۳۰
ردیف شرح قیمت
۵ نصب و راهاندازی دستگاههای چندکاره MultiFunction( نصب درایور و آزمون اولیه
بخشهای دستگاه(
۶۴۲،۰۰۰
۶ نصب اسکنر تا اندزه A2( نصب درایور و آزمون اولیه( ۰۰۰،۵۷۴
۷ نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهای باالتر از اندازه A2( نصب درایور و آزموون اولیه( ۰۰۰،۴۷۱
۸ نصب و راهاندازی UPS تا توان KVA 5 و متعلقات با یک کابینت باطری تا چهار باطری ۰۰۰،۶۱۹،۱
۲،۶۱۱،۰۰۰ ۱۰ KVA توان تا و ۵ KVA باالی توان با خاص UPS پیکربندی ۹
۱۰ نصب هر عدد باطری اضافی UPS 000،۲۶۴
۱۱ نصب هر یک از کارتهای سختافزاری )گرافیکی، صوتی، مودم، USB یا TV )همراه با
درایورهای مربوط )تهیه درایور با مشتری(
۳۱۳،۰۰۰
۱۲ نصب کارتهای حرفهای )کارتهای گرافیکی، صوتی، …(، دستگاههای SCSI ،کارتهای
RAID و تجهیزات SAS هرکدام
۱،۵۶۶،۰۰۰
۱۳ نصب هارد دیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر و پارتیشنبندی و فرمت ۰۰۰،۵۷۴
۱۴ نصب D.D.O شامل DVD و CD با درایور در صورت نیاز ۰۰۰،۳۱۳
۱۵ نصب فالپی درایو و کارتخوان ۰۰۰،۱۵۶
۱۶ نصب و راهاندازی منبع تغذیه )به جز کارساز( ۰۰۰،۳۶۳
۱۷ نصب هر ماژول RAM همراه با آزمون ۰۰۰،۱۵۶
۱۸ نصب درایور و تجهیزات خارجی )External )متعارف ۰۰۰،۳۱۳
۱۹ نصب تونر یا ریبون ۰۰۰،۲۰۹
۲۰ نصب کارتریج چاپگر جوهر افشان تا مرحله Selftest 000،۲۸۵
۲۱ فروش و مونتاژ سامانه و نصب نرمافزارهای متعارف روی آن )بدون گارنتی( ۱۲ %قیمت خرید
متعارف بازار
۲۲ مونتاژ کامل سامانه )قطعات از مشتری( حداکثر
۱،۳۲۱،۰۰۰
۲۳ باز و بسته کردن مادربرد برای رفع عیب ۰۰۰،۶۲۵
۲۴ هزینه کارشناسی به منظور رفع عیب کامپیوترهای شخصی در صورت انصراف مشتری بعد
از تشخیص عیب
۵۲۱،۰۰۰
۴-۵-۱ )تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی رایانه
تعرفه نرخ خدمات تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی رایانهای در جدول شماره ۴-۴ آمده است.
جدول ۴-۴ :تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی رایانه
ردیف شرح قیمت
۱ تعمیرات کامپیوتر )تعویض و سرویس قطعات، BIOS ،کارتهای جانبی( ۰۰۰،۳۰۷،۱
۱،۰۴۵،۰۰۰ )Mother Board( اصلی برد تعمیر ۲
۲،۰۸۹،۰۰۰ SLOT و CHIPSET تعویض ۳
۴ تعمیر نرمافزاری هارد دیسک و رفع بدسکتور در حد متعارف ۰۰۰،۳۰۷،۱
۵ تعمیر یا تعویض برد هارد دیسک ۰۰۰،۰۴۵،۱

۳۱
ردیف شرح قیمت
۲،۰۸۹،۰۰۰ DVD RAM و CD RAM درایو تعمیر ۶
۱،۳۰۷،۰۰۰ CD WRITER و COMBO ،DVD WRITER تعمیرات ۷
۸ تعمیرات منبع تغذیه معمولی ۰۰۰،۷۸۴
۹ تعمیرات صفحه کلیدهای بیسیم و موسهای بیسیم و نوری ۰۰۰،۵۲۱
۵۷۴،۰۰۰ CRT )المپی )مانیتورهای تعمیرات ۱۰
۶۰۱،۰۰۰ اینچ ۱۹ تا LCD مانیتور تعمیرات ۱۱
۱۲ تعمیرات مانیتور از ۱۹ اینچ به باال و مانیتورهای صنعتی ۰۰۰،۶۴۲
۱۳ تعمیرات مانیتور تکرنگ/ترمینال ۰۰۰،۵۶۶،۱
۲،۶۱۱،۰۰۰ معمولی اسنکرهای تعمیرات ۱۴
۱۵ تعمیرات اسکنرهای حرفهای بایگانی اسناد ۰۰۰،۱۳۴،۳
۱،۰۴۵،۰۰۰ آمپر-ولت ۱۵۰۰تا UPS تعمیر ۱۶
۱۷ تعمیر UPS باالتر از ۱۵۰۰ ولت-آمپر تا ۵۰۰۰ ولت-آمپر OFFLINE 000،۷۸۴
۱۸ تعمیر UPS باالتر از ۵۰۰۰ ولت-آمپر تا ۱۰ کیلو ولت-آمپر OFFLINE 000،۶۱۱،۲
۱۹ تعمیر UPS باالتر از ۱۰ کیلوولت-آمپر )سه فاز( کارشناس سختافزار درجه ۱
۲۰ تعمیر ONLINE UPS با هر ظرفیت و با هر شکل موجی کارشناس سختافزار درجه ۱
۲۱ تعمیر بلندگو ۱۰ %قیمت روز مشابه نو
۲۲ برنامهریزی )پروگرام کردن( فلش ۰۰۰،۵۲۱
۴-۵-۲ )تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر
تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.
جدول ۴-۵ :تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر
ردیف شرح قیمت
۶۲۵،۰۰۰ سوزنی چاپگرهای SETUP تنظیم ۱
۲ سرویس و تعمیر دستگاههای چند منظوره جوهر افشان ۰۰۰،۵۶۶،۱
۳ سرویس و تعمیر چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه A4 000،۴۰۰،۱
۴ سرویس و تعمیر چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال A4 000،۱۴۲،۲
۵ سرویس و تعمیر چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و چندکاره معمولی بیست صفحه A4 000،۸۲۱،۲
۶ سرویس و تعمیر چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال A4 000،۹۶۵،۴
۷ سرویس و تعمیر چاپگرهای جوهر افشان رنگی تککاره و چندکاره معمولی تا A3 000،۸۳۰،۱
۸ سرویس و تعمیر چاپگرهای جوهر افشان رنگی تککاره و چندکاره حرفه ای تا A3 000،۱۸۷،۳
۹ سرویس و تعمیرات چاپگر سوزنی ۸۰ ستونی بدون تعمیرات هد ۰۰۰،۵۶۶،۱
۱۰ سرویس و تعمیرات چاپگر سوزنی ۱۳۲ ستونی بدون تعمیرات هد ۰۰۰،۸۳۰،۱
۱۱ سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهای ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن فنری ۰۰۰،۲۰۳،۱
۱۲ سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهای ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن
مغناطیسی
کارشناس سختافزار
درجه ۱

۳۲
ردیف شرح قیمت
۱۳ سرویس و تعمیر چاپگر سوزنی با سرعت باالتر از ۶۰۰حرف برثانیه سری DFX و سری
BP و سری CPS
2،۸۷۵،۰۰۰
۱،۴۰۰،۰۰۰ SLIP & SLIM چاپگرهای تعمیر ۱۴
۱۵ تعمیر اسنکرهای معمولی ۰۰۰،۷۷۰
۱۶ تعمیر اسکنرهای حرفه ای اسناد ۰۰۰،۵۷۱،۲
۲،۵۷۱،۰۰۰ A3 اندازه تا پالتر تعمیر ۱۷
۱۸ سرویس کلی چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه A4 000،۸۷۵،۲
۱۹ سرویس کلی چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال A4 000،۳۲۹،۵
۲۰ سرویس کلی چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و چندکاره معمولی بیست صفحه A4 000،۶۵۳،۴
۲۱ سرویس کلی چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال A4 000،۰۰۹،۶
۲۲ سرویس کلی چاپگرهای سوزنی ۸۰ ستونی ۰۰۰،۱۴۲،۲
۲۳ سرویس کلی چاپگرهای سوزنی ۱۳۲ ستونی ۰۰۰،۱۸۷،۳
۲۴ تعمیر پالتر A1 و باالتر )جوهرافشان، قلمی-لیزری( ۰۰۰،۷۴۱،۶
۲۵ اجرت تعمیر چاپگرهای لیزری تکرنگ/تککاره و چندکاره A3 000،۵۰۹،۲
۲۶ اجرت تعمیر چاپگرهای لیزری رنگی/تککاره و چندکاره A3 000،۳۷۵،۶
۴-۵-۳)تعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک
تعرفه نرخ خدمات مربوط به تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک در جدول شماره ۴-۶ نشان داده شده است.
جدول ۴-۶ :تعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک
ردیف شرح قیمت
۱،۴۹۸،۰۰۰ LCD تعویض ۱
۲،۱۴۲،۰۰۰ LCD فلروسنت المپ تعویض ۲
۳ تعویض قاب رو یا تعویض قاب LCD یا تعویض لوال ۰۰۰،۶۱۱،۲
۱،۳۰۷،۰۰۰ اینورتور تعویض ۴
۵ تعمیر اینورتر در صورت امکان ۰۰۰،۰۸۹،۲
۱،۵۶۶،۰۰۰ کلید صفحه تعویض ۶
۷ تعمیر یا تعویض مودم، یا تعویض CPU 000،۴۰۴،۲
۸ تعویض هارد، پارتیشنبندی و فرمت و نصب یک سامانه عامل بدون درایور ۰۰۰،۵۶۶،۱
۹ تعویض انواع ODD به صورت متعارف ۰۰۰،۷۸۴
۱۰ تعویض انواع ODD در شرایطی که نیاز به باز کردن کامل دستگاه باشد ۰۰۰،۹۳۱،۱
۲،۷۷۸،۰۰۰ اصلی برد تعویض ۱۱
۱،۰۴۵،۰۰۰ آداپتور تعمیر ۱۲
۱۳ تعویض یا ارتقاء RAM( به صورت متعارف( ۰۰۰،۶۱۶
۷۸۴۰،۰۰۰ CHIP BGA تعویض ۱۴
۱۵ تعمیر-هیت دادن )با یک ماه گارانتی( ۰۰۰،۲۷۲،۶

۳۳
ردیف شرح قیمت
۱۶ هزینه باز و بست، تشخیص و عیبیابی دستگاه در صورت انصراف مشتری ۰۰۰،۸۳۰،۱
۴-۶ )تعرفه نرخ نصب نرمافزارهای نوتبوک
تعرفه نرخ خدمات مربوط به نصب نرمافزارهای نوتبوک در جدول شماره ۴-۷ آمده است.
جدول ۴-۷ :تعرفه نرخ نصب نرمافزارهای نوتبوک
ردیف شرح قیمت
۱ ریکاوری کردن کلیه نرمافزار نوتبوک با تمام درایورها به صورت استاندارد )در صورتی که مشتری همه
CD های الزم را آورده باشد OS Standard)
1،۸۳۰،۰۰۰
۲ نصب سامانه عامل استاندارد، نرمافزارهای متعارف و درایورها روی دستگاههای نو فاقد سامانهعامل
اورجینال یا در صورت عدم ارائه درایور و سیدی ریکاوری توسط مشتری
۲،۸۵۹،۰۰۰
۳ هزینه نصب هرگونه نرمافزار برابر تعرفه رایانه
شخصی
۴ جابجایی اطالعات به ازای هر ساعت ۰۰۰،۳۷۶
۵ دانلود مجموعه درایورهای مورد نیاز دستگاه از اینترنت ۰۰۰،۹۰۳،۱
۴-۷ )تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات
تعرفه نرخ خدمات مربوط به بازیابی اطالعات در جدول شماره ۴-۸ آمده است.
جدول ۴-۸ :تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ کنترل اولیه برای امکانسنجی بازیابی اطالعات یک رسانه ذخیرهسازی بدون فناوری
و HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Card ،Flash Memory شامل RAID
غیره
۴،۸۸۶،۰۰۰ دستگاه
۲ بازیابی اطالعات یک رسانه ذخیرهسازی بدون فناوری RAID شامل Memory Flash ،
۶۴ تا گیگابایت ۱ از غیره و HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Card
گیگابایت )بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده(
۴۵۰،۰۰۰ گیگابایت
۳ بازیابی اطالعات یک رسانه ذخیرهسازی بدون فناوری RAID شامل Memory Flash ،
بابت )گیگابایت ۶۴ از باالتر غیره و HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Card
هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده(
۳۸،۰۰۰ گیگابایت
۴ کنترل اولیه برای امکانسنجی بازیابی اطالعات مدیای ذخیرهسازی داخل یک
غیره و HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Flash Memory شامل RAIDArray
17،۶۶۴،۰۰۰ دستگاه
۵ بازیابی اطالعات رسانه ذخیرهسازی داخل یک یا چند Array RAID شامل Flash
غیره و HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory
نفر/ساعت کارشناس
تخصصی
۶ تعمیرات سختافزاری احتمالی کنترلر، رسانه یا موارد مربوط در حین بازیابی نفر/ساعت توافقی
۷ بازیابی اطالعات به صورت FileLevel نفر/ساعت توافقی
نکات:

۳۴
 )( مبلغ قابل دریافت بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده بوده و نه اطالعات موجود برای بازیابی یا ظرفیت کل خود رسانه ذخیرهسازی.  )*( در خصوص موارد ۲ و ۳ نحوه محاسبه به این صورت است: اجرت اطالعات بازیافتی تا ۶۴ گیگابایت از قرار
هر گیگابایت به مبلغ ردیف ۲ و بیش از آن از قرار هر گیگابایت به مبلغ ردیف ۳ محاسبه میشود؛ در موارد بیش
از ۶۴ گیگابایت اطالعات بازیافت شده، ۶۴ گیگابایت اول با مبلغ ردیف ۲ محاسبه میشود.

۳۵
فصل ۵ )تعرفه نرخ خدمات فنی
زیرساخت فناوری اطالعات
مقدمه( ۱-۵
تعرفههای مربوط به خدمات فنی زیرساخت فناوری اطالعات در این فصل آمده است.
نکته ۱ :هزینه پروژههای توسعهای باید بر اساس تعرفهها تخصص فردی که آن را انجام میدهد )بر اساس مدل ارائه شده در
فصل ۲ و عناوین شغلی احصا شده در پیوست الف(، برآورد و مشخص شوند. در صورت نیاز میتوان با استفاده از فرمولها و
جداول فصل ۳ و بر اساس پارامترهای پروژه قیمتها )مستقل از تعرفههای اعالم شده( را محاسبه کرد.
نکته ۲ :مواردی که تعرفه آن با عنوان »توافقی« ذکر شده، میتواند )تا انتشار نسخه بعدی این سند(، میتواند بر اساس
فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی )در صورت وجود(، برآورد شود.
۵-۲ )استانداردهای زیرساخت
طی چند دهه گذشته با توسعه روز افزون فناوری اطالعات، این صنعت به شکل فراگیری در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور
یافته و قابلیتهای پویای این صنعت نیازهای جدیدی در پیش روی کاربران قرار داده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه
این صنعت، ظهور و گسترش شبکههای کامپیوتری است. همانطور که شبکهها شریان حیاتی کلیه سامانههای اطالعرسانی را
تشکیل میدهند، در عین حال پیادهسازی آنها مستلزم زیرساختهای مناسب و کارآمدی هم است.
پیادهسازی زیرساخت مورد نظر این سند بر مبنای استاندارد و راهکارهای کابلکشی ساختیافته بوده که بازه گسترده و
متنوعی از خدمات شامل صدا، داده، متن، تصویر و ویدیو را پوشش میدهد.

۳۶
FF1)1 INSO 19635:1394( ISO/IEC 11801 سرفصلهای، سند این مرجع استانداردهای ۲
و ۵۶۸-TIA/EIA به عنوان سرفصل
اصلی و برخی سرفصلهای فرعی از موسسات IEC ،ISO و TIA است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
کابلکشی ساختیافته، کابلکشی عمومی ولتاژ پایین را برای استفاده در محدوده مشتری مشخص میکند که ممکن است
شامل یک یا چند ساختمان در یک محوطه باشد. به منظور ارائه خدمات زیرساخت موضوع این تعرفه الزم است کابلکشی
مسی متوازن و فیبرنوری شامل موارد زیر بر طبق استانداردهای ذکر شده انجام شود:
 ساختار و حداقل پیکربندی مورد نیاز کابلکشی عمومی
 نوع خروجی پریزهای شبکه و تلفن )TO )
 کارایی الزم برای کابلکشی هر Link و Channel
 الزامات و موارد اختیاری در پیادهسازی
 کارایی الزم برای اجزاء کابلکشی مورد نیاز در ازای بیشترین فاصلهای که در استاندارد تعیین شده است
 الزامات تطبیق محصول با استاندارد و فرایند کسب گواهینامه آن
 امنیت )حفاظت و امنیت الکتریکی، آتش و غیره( و الزامات EMC
5-3 )توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه
 کابلکشی: نصب و مدیریت کابلهای برق، شبکه و غیره بر اساس مجموعه استانداردهای ۱۱۸۰۱ IEC/ISO ( INSO
TIA/EIA-568 و( ۱۹۶۳۵:۱۳۹۴
 آمادهسازی اولیه بستر: در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگذاری مورد بازبینی قرار میگیرد
و مسیر عبور کابلها و سایر نیازمندیها مشخص میشود.
 راهاندازی: عبارت است از به مرحله اجرا و به بهرهبرداری رساندن وظیفه ای که برای مورد نصب شده در نظرگرفته
شده است.
 هزینه کارشناسی: مبنای محاسبه نفر-ساعت کارشناسی بر اساس جدول ضریب شغلی بر اساس کار انجام شده
است.
 ایاب و ذهاب: در موارد سرویسهای محلی داخل شهری یا خارج از آن براساس قیمتهای متعارف تاکسیرانی در
رفت و برگشت خواهد بود. مبنای محاسبه نفر ساعت از زمان ترک شرکت یا واحد صنفی تا بازگشت به محل شرکت
است.
 نرخ نفر-ساعت: هزینه کارشناسی شبکه و کارشناسی نرمافزارهای عمومی به ازای ساعات اداری اعالم شده در هر
استان مطابق جداول مربوط و خارج از آن بر اساس توافق و حداکثر تا ۲۰ %قابل افزایش است.
 ارائه خدمات کمتر از یک ساعت معادل یک ساعت محسوب میشود.
 جداول تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه شامل هزینههای سرویسهای اختصاصی، پشتیبانی On Call ،پشتیبانی به
همراه تامین قطعات، پشتیبانی در روزهای تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداری نبوده و بر اساس تعرفه مربوط و
یا توافق انجام شده طرفین محاسبه میشود.
 در صورت اعمال تخفیفهای خاص و ویژه در پروژه این تخفیف در تعرفهها با تفاهم اعمال خواهد شد.

۲
.است دسترسی قابل http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43225 آدرس در سند این

۳۷
 هزینههای طراحی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
 مسئولیت اخذ مجوزهای داخلی و یا خارجی مربوط به اجرای کار بر عهده کارفرما است.
 هزینه های اعالم شده در این مجموعه در خصوص شبکه های در حال ساخت است.
 مالیات برارزش افزوده، مجزا هنگام صدور فاکتور در صورت ارائه برگه ثبت نام در نظام مربوط لحاظ خواهد شد.
 برای نصب داکت برای هر شاخه دو متری حداقل سه عدد پیچ و رولپالک مناسب که هزینه آن در اجرت لحاظ
نشده، استفاده میشود.
 واژه »شیلد« درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم های مسی یا نوار مسی )یا
آلومینیومی( یا پوشش بافته شده مسی هم محور بامغزی کابل است. همچنین واژه »زره« به کار رفته دراین فصل
به معنای حفاظ مکانیکی بوده و شامل رشته سیمهای فوالدی گالوانیزه )یا آلومینیومی( یا نوار گالوانیزه )یا
آلومینیومی( است.
 در عملیات نصب و خواباندن کابلهای فشار ضعیف در داخل تراشه، عملیات خاکی پیشبینی نشده و هزینه عملیات
مذکور جداگانه تعیین میشود.
 در صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زرهدار زیرزمینی روی دیوار نصب شود ۱۵ %به حد ردیف مربوط اضافه
خواهد شد.
 در صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زرهدار زیرزمینی یا کابل کنترل زمینی یا زرهدار زیرزمینی، روی سینی
کابل و یا درون لوله رود، ۸ %به بهای مربوط اضافه خواهد شد.
 هزینه بستها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابلهای فشار ضعیف روی دیوار یا روی سینی کابل در قیمتها
منظور نشده است.
 تمام کابلهای نوری درج شده در این فصل باید بر اساس توصیههای اتحادیه بین المللی ارتباطات ۶۵۲-ITU
به بسته Multi-Mode بخش در OM5 و OM4 ،OM3 ،OM2 ،OM1 و Single Mode بخش در ITU-G 655،G
نیاز ساخته شده باشند.
 الزم است در قراردادهای تامین تجهیزات و نصب و راهاندازی سامانههای شبکه، کلیه تجهیزات از زمان تحویل به
کارفرما )یا ورود به سایت پروژه؛ هر کدام که زودتر محقق شود( توسط کارفرما تا تاریخ اتمام مراحل نصب و
راهاندازی کامل و تحویل قطعی پروژه به وی، بیمه شود. در صورت عدم ارائه پوشش بیمهای توسط کارفرما الزم
است پیمانکار نسبت به خرید پوشش بیمهای مناسب )با توجه به شرایط نگهداری تجهیزات در سایت پروژه( اقدام
و هزینههای مربوط را در قیمت تمام شده خود لحاظ کند.
۵-۴ )توضیحات عمومی خدمات سختافزاری شبکه
 بررسی اولیه محل استقرار کارساز: در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگزاری ساختمان
مورد بررسی قرار میگیرد.
 نصب سختافزاری کارساز: در این مرحله کارساز در محل خود قرار میگیرد، در صورت نصب در رک، نصب
ریلها بر روی کارساز انجام میشود.
 آزمون اولیه: در صورت نیاز برنامه TEST کارساز در مرحله BIOS اجرا میشود. این آزمون کلیه اجزاء ماشین را
در بر می گیرد.

۳۸
 پیکربندی RAID و حافظه: تعریف و اجراء پیکربندی مورد درخواست بر روی حافظه و Storage
 نصب حداقل سامانه عامل )OS :)نصب سامانه عامل و درایورها بر روی سامانه بدون انجام هیچگونه پیگیری و
به منظور نمایش کارکرد سامانه
 شناسایی دستگاه در سامانه عامل: دستگاه نصب شده در ماشین/کارساز مورد نظر مورد شناسایی قرار گرفته و
درایورهای مورد نیاز نصب شود.
 آزمون اولیه: اجراء برنامه آزمون خود سامانه برای نمایش سالم بودن سامانه. در صورتی که دستگاه در سامانه
عامل تعریف شده باشد، به عنوان مکمل این آزمون میتوان اقدام به انتقال آزمایشی داده بر روی آن کرد.
 معرفی Tape در نرمافزار تهیه پشتیبان: با فرض معرفی سامانه تهیه پشتیبان در سامانه عامل و نصب نرمافزار
تهیه پشتیبان، سامانه تهیه پشتیبان نصب شده در این نرمافزار تعریف و شناسایی شده به گونه ای که امکان استفاده
از آن در نرمافزار فراهم شود. باید توجه داشت که در این مرحله هیچگونه تعریفی برای خطمشی تهیه پشتیبان در
نرمافزار انجام نمیشود. تنها آزمون اجرای آزمایشی خواندن و نوشتن بر روی سامانه از طریق نرمافزار انجام میشود.
 نصب نرمافزار خاص: نصب نرمافزار مورد نظر بر روی سامانه عامل و معرفی سیستم تهیه پشتیبان در آن. در این
مرحله هیچگونه پیکرهبندی و تعریف خطمشی انجام نمیگیرد. آزمایش اجرای خواندن و نوشتن بر روی سامانه
تهیه پشتیبان در این مرحله انجام میشود.
 پیکربندی نرمافزار: با توجه به مستندات مکتوب مشتری که شامل تعریف خطمشیها میشود، کلیه این
خطمشیها در نرمافزار تعریف شده و مورد آزمون قرار میگیرد. در صورت نیاز معرفی سامانه تهیه پشتیبان نیز در
نرمافزار انجام میشود. تعریف library Virtual و یا array Library نیز در این بخش انجام میشود. با توجه به متغیر
بودن حجم کار مبلغ مورد نیاز با توافق طرفین و با توجه به ساعات کارکرد و جدول تعرفه نیروی متخصص مورد
نیاز تعیین میشود.
۵-۵ )فهرست بهای نرخ بستر زیرساخت شبکه
با توجه به گستردگی و تعدد خدمات کارشناسی مرتبط با امور زیرساخت شبکه، فهرست بهای ارائه خدمات در قالب جداول
متعددی در ادامه دستهبندی شده است.
۵-۵-۱ )فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه )بسترسازی(
فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه )بسترسازی( در جدول شماره ۵-۱ آمده است.
جدول ۵-۱ :فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه )بسترسازی(
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب ترانکینگ فلزی تا اندازه ۱۲ سانتیمتر متر ۰۰۰،۴۹۶ شامل Bonding ترانک
۲ نصب ترانکینگ غیرفلزی تا اندازه ۱۲ سانتیمتر متر ۰۰۰،۳۹۷
۳ نصب ترانکینگ فلزی باالتر از ۱۲ سانتیمتر متر ۰۰۰،۴۴۷ شامل Bonding ترانک
۴ نصب ترانکینگ غیرفلزی باالتر از ۱۲ سانتیمتر متر ۰۰۰،۴۵۰

۳۹
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۵ نصب اتصاالت ترانکینگ فلزی و پالستیکی )مانند اتصاالت گوشه
لگراند، ….(
عدد
۰۰۰،۵۲ در اتصاالت فلزی برای
Bonding 20 %اضافه میشود.
۶
کانالگذاری پالستیکی )داکت( بدون گوشه و زاویه تا اندازه ۳
سانتیمتر
متر
۰۰۰،۱۱۲ با پیچ و رولپالک )برای حداقل
۱۰۰ متر کمتر از آن توافقی(
۷
کانالگذاری پالستیکی )داکت( بدون گوشه و زاویه از اندازه ۵/۳
سانتیمتر با باال
متر
۱۳۱،۰۰۰
۸ نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا اندازه ۲۸ میلیمتر )۲۱PG )متر
۰۰۰،۱۱۷ در شرایط عادی* و اتصال
توسط بست اسپید )این مبلغ
شامل هزینه بست نیست.(
۹
نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از اندازه ۳۶ تا ۴۷ میلیمتر
)۳۶PG تا ۲۹PG(
متر
۱۳۱،۰۰۰
شامل Bonding ترانک
۱۰ نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی اندازه ۶۰ میلیمتر )۴۸PG )متر ۰۰۰،۱۶۴
۱۱ نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی باالتر از ۶۰ میلیمتر متر توافقی
۱۲ نصب لوله PVC تا اندازه ۲۸میلیمتر )۲۱PG )متر ۰۰۰،۸۶
۱۳ نصب لوله PVC از اندازه ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر )۳۶PG )متر ۰۰۰،۱۰۱
۱۴ نصب لوله PVC از اندازه ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر )۴۸PG )متر ۰۰۰،۱۴۳
۱۵ نصب لوله PVC از اندازه ۶۰ میلیمتر )۴۸PG )به باال متر ۰۰۰،۱۶۴
۱۶ نصب لوله پلیاتیلن تا ۲۸میلیمتر )۲۱PG )متر ۰۰۰،۱۴۳
۱۷ نصب لوله پلیاتیلن از اندازه ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر )۳۶PG )متر ۰۰۰،۱۹۶
۱۸ نصب لوله پلیاتیلن از اندازه ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر )۴۸PG )متر ۰۰۰،۲۵۱
۱۹ نصب لوله پلیاتیلن از اندازه ۶۰ میلیمتر )۴۸PG )به باال متر ۰۰۰،۲۸۵
۲۰ نصب سینی تا عرض ۱۰ سانتیمتر متر ۰۰۰،۲۳۳
۲۱ نصب سینی از عرض ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر متر ۰۰۰،۲۶۶
۲۲ نصب سینی از عرض ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر متر ۰۰۰،۳۰۸
۲۳ نصب سینی از عرض ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر متر ۰۰۰،۳۵۰
۲۴ نصب سینی از عرض ۴۰ سانتیمتر به باال متر ۰۰۰،۳۹۴
۲۵ نصب ساپورت )پیچ برای سینی دهبه دیوار( عدد ۰۰۰،۱۱۷
۲۶ نصب ساپورت )جوشکاری و ……. ( عدد توافقی
۲۷ نصب جعبه تقسیم پالستیکی ۱۰×۱۰ عدد ۰۰۰،۱۰۱
۱۵۰،۰۰۰ عدد ۱۵×۱۵ فلزی جعبه نصب ۲۸

 • منظور از شرایط عادی، نصب در ارتفاع ۰ تا ۵/۳ متر است. چنانچه نصب به صورت عمودی و یا بر روی پایپ رکها و در
  محدودههای خاص صنعتی باشد، قیمت به شکل توافقی تعیین میشود.
  ۵-۵-۲)فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه )سایر عملیات اجرایی(
  فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه )سایر عملیات اجرایی( در جدول شماره ۵-۲ نشان داده شده است.

۴۰
جدول ۵-۲ :فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه )سایر عملیات اجرایی(
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ سوراخکاری ارتباطی دیوار معمولی )تا قطر یک سانتیمتر( در دیوار
تا ۲۰ سانتیمتر با لولهگذاری
عدد ۰۰۰،۴۶۷ به ازاء هر سانتیمتر اضافه قطر
۲۰ %ریال اضافه میشود.
۲ سوراخکاری ارتباطی دیوار معمولی )تا قطر یک سانتیمتر( در دیوار
تا ۶۰ سانتیمتر با لولهگذاری
عدد ۰۰۰،۶۹۵ به ازاء هر سانتیمتر اضافه قطر
۲۰ %ریال اضافه میشود.
۳ سوراخکاری ارتباطی داخل بتون )تا قطر نیم سانتیمتر( تا عمق ۲۰
سانتیمتر با لولهگذاری
عدد ۰۰۰،۸۲۲ به ازاء هر نیم سانتیمتر اضافه
قطر، ۱۵ %و به ازای هر ۵
سانتیمتر عمق، ۲۰ %به قیمت
اضافه میشود.
۴ استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم عدد ۰۰۰،۸۲۲
۵ برش روی گچ برای لولهگذاری تا گچکاری و ترمیم متر ۰۰۰،۴۰۵ محاسبه برای حداقل ۱۰ متر
۱،۱۷۵،۰۰۰ عدد ۲۰×۲۰ بازدید دریچه نصب ۶
۵-۶ )فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا
فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا در جدول شماره ۵-۳ آمده است.
جدول ۵-۳ :فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
کشی دیتا کابل
مسی UTP Cat5e
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
۱۰۵،۰۰۰ متر متر ۱،۰۰۰ تا کابلکشی ۱
۹۳،۰۰۰ متر ۵،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰ از کابلکشی ۲
۳ کابلکشی از ۰۰۰،۵ متر به باال متر ۰۰۰،۸۶
کشی دیتا کابل
مسی
STP Cat5e, UTP
Cat6
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
۱۱۹،۰۰۰ متر متر ۱،۰۰۰ تا کابلکشی ۱
۱۱۲،۰۰۰ متر ۵،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰ از کابلکشی ۲
۳ کابلکشی از ۰۰۰،۵ متر به باال متر ۰۰۰،۱۰۵
کشی دیتا کابل
STP مسی
Cat6/6A/7/7A
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان

۱۲۶،۰۰۰ متر متر ۱،۰۰۰ تا کابلکشی ۱
۱۲۲،۰۰۰ متر ۵،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰ از کابلکشی ۲
۳ کابلکشی از ۰۰۰،۵ متر به باال متر ۰۰۰،۱۱۲
۵-۷ )فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی و تجهیزات فیبرنوری
تعرفه مربوط به نرخ خدمات کابلکشی فیبرنوری در جدول شماره ۵-۴ آمده است.
جدول ۵-۴ :فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی فیبرنوری
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در داخل ساختمان تا ۶ لوز تیوب سرکابل ۰۰۰،۷۹۸

۴۱
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۲ آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در داخل ساختمان بیش از ۶ لوز تیوب سر کابل ۰۰۰،۸۷۸
۳ آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با ۶ تا ۱۰ میلیمتر قطر( برای
سربندی در داخل ساختمان تا ۶ لوز تیوب
سر کابل ۰۰۰،۶۱۵
۴ آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با ۶ تا ۱۰ میلیمتر قطر( برای
سربندی در داخل ساختمان بیش از ۶ لوز تیوب
سر کابل ۰۰۰،۶۷۵
۵ آمادهسازی و روکشبرداری کابلهای خاص مانند OPGW و ADSS و موارد خاص داخل
ساختمان
سر کابل توافقی
۶ آمادهسازی و روکشبرداری برداری میکروکابل و Cable Drop برای سربندی در داخل ساختمان سر کابل ۰۰۰،۵۵۳
۷ ایجاد اتصال فیبرنوری به روش Fusion در داخل ساختمان )برای کمتر از ۱۰۰ اتصال( اتصال ۰۰۰،۹۹۶
۸ ایجاد اتصال فیبرنوری به روش Fusion در داخل ساختمان )برای بیش از ۱۰۰ اتصال( اتصال ۰۰۰،۹۲۰
۹ ایجاد اتصال فیبرنوری به روش مکانیکی در داخل ساختمان )برای کمتر از ۱۰۰ اتصال( اتصال ۰۰۰،۹۹۶
۱۰ نصب فیزیکی پچپنل فیبرنوری در داخل رک دستگاه ۰۰۰،۵۲۱
۱۱ نصب فیزیکی سینی )کاست( فیبرنوری کاست ۰۰۰،۶۱۵
۱۲ آرایش تارهای نوری داخل کاست داخل ساختمان )برای ۱۲ تار یا کمتر( تار ۰۰۰،۱۷۰
۱۳ آرایش تارهای نوری داخل کاست داخل ساختمان )برای بیش از ۱۲ تار( تار ۰۰۰،۱۵۶
۱۴ نصب و آرایش هر پیگتیل در هر پچ پنل و یا در جعبه اتصال فیبرنوری نپیگ تیل ۰۰۰،۱۵۶
۱۵ نصب و آرایش هر پچ کورد بین دو پچپنل یا بین پچپنل و تجهیزات )به ازای هر متر پچ کورد
یک متر کابلکشی داخل یا خارج ساختمان اضافه می شود.(
۱۵۶،۰۰۰ کانکتور
۱۶ نصب فیزیکی OCDF/ODF تا ۹۰ پورت طرح زیمنس فریم ۰۰۰،۳۸۱،۳
۱۷ آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله OTDR با ارائه گزارش بر روی CD( تا ۲۴
اتصال(
۱،۲۱۸،۰۰۰ لینک
۱۸ آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله OTDR با ارائه گزارش بر روی CD( بین ۲۵ تا
۱۰۰ اتصال(
۱،۱۲۷،۰۰۰ لینک
۱۹ آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله OTDR با ارائه گزارش بر روی CD( برای
بیشتر از ۱۰۰ اتصال(
۱،۰۹۰،۰۰۰ لینک
۲۰ آزمون مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله OTDR با ارائه گزارش بر روی CD و یا برای عیب یابی
)به اضافه هزینه دونفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه(
۱،۰۴۵،۰۰۰ نوبت
۲۱ آزمون مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله OLTS با ارائه گزارش مکتوب دستی )به اضافه هزینه
دونفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه(
۶۱۵،۰۰۰ لینک
۲۲ بررسی با میکروسکوپ تشخیص و تمیزکاری انواع کانکتورهای فیبرنوری با استفاده از
تمیزکنندههای مدل کلیک و دیگر روشهای الزم )به اضافه هزینه دونفر/ساعت کارشناس ارشد
شبکه(
۳۶۷،۰۰۰ کانکتور
۲۳ آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در خارج ساختمان تا ۶ لوز تیوب سرکابل ۰۰۰،۸۵۹
۲۴ آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در خارج ساختمان بیش از ۶ لوز تیوب سرکابل ۰۰۰،۹۴۵
۲۵ آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با ۶ تا ۱۰ میلیمتر قطر( برای
سربندی در خارج ساختمان تا ۶ لوز تیوب
۷۳۷،۰۰۰ سرکابل
۲۶ آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با ۶ تا ۱۰ میلیمتر قطر( برای
سربندی در خارج ساختمان بیش از ۶ لوز تیوب
۸۱۰،۰۰۰ سرکابل

۴۲
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۲۷ آمادهسازی و روکشبرداری کابلهای خاص مانند OPGW و ADSS و موارد خاص خارج
ساختمان
سر کابل توافقی
۲۸ آمادهسازی و روکشبرداری میکروکابل و Cable Drop برای سربندی در خارج ساختمان سر کابل ۰۰۰،۶۱۵
۲۹ ایجاد اتصال فیبرنوری بروش Fusion در خارج ساختمان برای کمتر از ۱۰۰ اتصال اتصال ۰۰۰،۳۲۸،۱
۳۰ ایجاد اتصال فیبرنوری بروش Fusion در خارج ساختمان برای بیش از ۱۰۰ اتصال اتصال ۰۰۰،۲۲۸،۱
۳۱ ایجاد اتصال فیبرنوری بروش مکانیکی در خارج ساختمان برای کمتر از ۱۰۰ اتصال اتصال ۰۰۰،۳۲۸،۱
۳۲ نصب فیزیکی پچپنل فیبرنوری در داخل کابینت خارج ساختمان دستگاه ۰۰۰،۶۵۱
۳۳ نصب فیزیکی سینی )کاست( فیبرنوری در خارج ساختمان کاست ۰۰۰،۹۲۰
۳۴ آرایش تارهای نوری داخل کاست داخل ساختمان تار ۰۰۰،۱۵۶
۳۵ آرایش تارهای نوری داخل کاست خارج ساختمان تار ۰۰۰،۱۶۸
۳۶ آمادهسازی و نصب و آببندی کامل مفصل فیبرنوری مفصل ۰۰۰،۵۱۱،۱۶
۳۷ آمادهسازی و نصب و جعبه فیبرنوری تا ظرفیت ۱۶ رشته )کمتر از ۱۰ جعبه، ۲۰ %به هزینه ها
اضافه می شود(
۲۷،۵۲۶،۰۰۰ جعبه
۳۸ آمادهسازی و نصب و جعبه فیبرنوری با ظرفیت ۲۴ تا ۴۸ رشته )کمتر از ۱۰ جعبه، ۲۰ %به
هزینه ها اضافه میشود.(
۳۰،۲۷۸،۰۰۰ جعبه
۳۹ نصب کابینت فیبرنوری شامل حمل کابینت و پایه، حفاری، نصب پایه، لولهگذاری تا حوضچه یا
پیادهرو، نصب و فیکس کردن کابینت
کابینت توافقی
۴۰ حفاری سواره رو به عرض ۳۰ سانتیمتر و عمق ۸۰ سانتیمتر بدون ماشین آالت حفاری و
ماسهریزی، پرکاری، کامپکت و آسفالت مسیر
۴،۴۲۲،۰۰۰ متر
۴۱ حفاری با ترنچر به عرض کمتر از ۱۳ سانتیمتر و عمق تا ۵۰ سانتیمتر و ماسهریزی، پرکاری،
کامپکت و آسفالت مسیر
۱،۲۲۸،۰۰۰ متر
۴۲ نصب هر نوع داکت یا میکروداکت درون کانال متر ۰۰۰،۲۴۵
۴۳ عبور از موانع در خیابانها مانند جوی و جدول و مواردی از این قبیل دستگاه ۰۰۰،۳۵۸،۱۵
۴۴ نصب هر گونه سابداکت درون داکتهای موجود متر ۰۰۰،۱۸۴
۴۵ نصب حوضچه پیش ساخته کامپوزیت یا پلیمری کوچک با عمق و دریچه حدود ۶۰ سانتیمتر
شامل حفاری و نصب و بتن ریزی و آسفالت
۱۲،۲۸۷،۰۰۰ عدد
۴۶ نصب حوضچه بزرگ استاندارد مخابراتی شامل حفاری و نصب و بتنریزی و آسفالت عدد توافقی
۴۷ سوراخکاری حوضچههای موجود و یا ساختمان برای ورود به آن دستگاه ۰۰۰،۳۷۱،۷
۴۸ کابلکشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان تا ۰۰۰،۱ متر )حداقل هزینه ۵۰۰ متر( متر ۰۰۰،۱۵۳
۴۹ کابلکشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان بیش از ۰۰۰،۱ متر متر ۰۰۰،۱۳۹
۵۰ کابلکشی بر روی سینی و در کانال های آدم رو تا ۰۰۰،۵ متر )حداقل هزینه ۵۰۰ متر( متر ۰۰۰،۲۰۳
۵۱ کابلکشی بر روی سینی و در کانال های آدم رو بیش از ۰۰۰،۵ متر متر ۰۰۰،۱۸۴
۵۲ کابلکشی بر روی سینی و بر روی Rack Pipe در محیط صنعتی متر توافقی
۵۳ کابلکشی درون داکت و سابداکت تا ۰۰۰،۵ متر )حداقل هزینه ۵۰۰ متر( متر ۰۰۰،۱۷۸
۵۴ کابلکشی درون داکت و سابداکت بیش از ۰۰۰،۵ متر متر ۰۰۰،۱۶۰
۵۵ شوت میکروکابل تا سایز ۸ میلیمتر و تا ۰۰۰،۵ متر )حداقل هزینه ۵۰۰،۱ متر( متر ۰۰۰،۱۱۲
۵۶ شوت میکروکابل تا سایز ۸ میلیمتر و بیش از ۰۰۰،۵ متر متر ۰۰۰،۱۰۱

۴۳
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۵۷ کابلکشی هوایی ADSS و OPGW با اندازه خای مختلف متر توافقی
۵۸ کابلکشی Cable Drop در داخل ساختمان با اندازه حدود ۲ در ۴ میلیمتر تا ۵۰۰ متر )حداقل
هزینه ۱۵۰ متر(
۱۵۳،۰۰۰ متر
۵۹ کابلکشی Cable Drop در داخل ساختمان با اندازه حدود ۲ در ۴ میلیمتر بیش از ۵۰۰ متر متر ۰۰۰،۱۳۹
۶۰ کابلکشی Cable Drop در خارج ساختمان با اندازه حدود ۲ در ۴ میلیمتر تا ۱۰۰۰ متر
)حداقل هزینه ۳۰۰ متر(
۱۷۸،۰۰۰ متر
۶۱ کابلکشی Cable Drop در خارج ساختمان با اندازه حدود ۲ در ۴ میلیمتر بیش از ۱۰۰۰ متر متر ۰۰۰،۱۶۰
۵-۸ )فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصاالت
فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصاالت در جدول شماره ۵-۵ نشان داده شده است.
جدول ۵-۵ :فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصاالت
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
صب و سربندی اتصاالت مسی ن
۶۳،۰۰۰ عدد Cat.5e )پالگ )نری RJ-45 نصب ۱
۲ نصب ۴۵-RJ مادگی )کانکشن ماجول یا کیاستون
Cat.5e )جک
۱۵۰،۰۰۰ عدد
۱۱۷،۰۰۰ عدد( STP Cat.5e یا Cat.6 پالگ )نری RJ-45 نصب ۳
۴ نصب ۴۵-RJ مادگی )کانکشن ماجول یا کیاستون
STP Cat.5e یا Cat.6 )جک
۱۹۲،۰۰۰ عدد
یا STP Cat.6 یا Cat.6A پالگ )نری RJ-45 نصب ۵
)Cat7
150،۰۰۰ عدد
۶ نصب ۴۵-RJ مادگی )کانکشن ماجول یا کیاستون
Cat7 یا STP Cat.6 یا Cat.6A )جک
۲۳۳،۰۰۰ عدد
۷ نصب ۴۵-GG یا TERA نری )پالگ ۶A.Cat یا Cat7 )عدد توافقی
۸ نصب ۴۵-GG یا TERA مادگی )کانکشن ماجول یا
کیاستون جک( ۶A.Cat یا Cat7
عدد توافقی
۹ نصب پریز دیتا روکار )بدون نصب Keystone )عدد ۰۰۰،۴۸
۱۰ نصب پایه پریز یا قاب پشتی )Faceplate + BackBox )عدد ۰۰۰،۷۷
Panel Patch نصب و سربندی
Cat5e UTP پورت ۲۴ دارای Patch Panel پانچ و نصب ۱
به صورت Loaded
در صورتی که تعداد عدد ۰۰۰،۲۳۱،۴
پورتها غیر از ۲۴
)…۹۶ ،۴۸ ،۱۲( باشد
نرخ نصب بر مبنای
نصب Unloaded برای
هر Unit به عالوه تعداد
Keystone ها با فناوری
مربوط محاسبه
میشود.
Cat5e STP پورت ۲۴ دارای Patch Panel پانچ و نصب ۲
به صورت Loaded
5،۲۹۱،۰۰۰ عدد
Cat6 UTP پورت ۲۴ دارای Patch Panel پانچ و نصب ۳
به صورت Loaded
5،۲۹۱،۰۰۰ عدد
Cat6e STP پورت ۲۴ دارای Patch Panel پانچ و نصب ۴
به صورت Loaded
6،۳۴۲،۰۰۰ عدد
۵ نصب فیزیکی Panel Patch در رک، به صورت
Unloaded
530،۰۰۰ عدد

۴۴
۵-۹ )نرخ خدمات رک )Rack)
نرخ انواع خدمات مربوط به رک در این بخش آمده است.
۵-۹-۱ )نرخ خدمات پس از فروش رک دیواری
نرخ خدمات پس از فروش رک دیواری در جدول شماره ۵-۶ آمده است.
جدول ۵-۶ :نرخ خدمات پس از فروش رک دیواری
ردیف عنوان خدمت قیمت توضیحات
۲،۲۹۲،۰۰۰ U6 تا U4 دیواری رک فیزیکی نصب ۱
۳،۸۳۴،۰۰۰ U12 تا U7 دیواری رک فیزیکی نصب ۲
۳ نصب سینی کوچک ۰۰۰،۵۲۵
۳۰۰،۰۰۰ U3 و U2 و U1پنل بلنک نصب ۴
۵ نصب نگهدارنده کابل ۰۰۰،۵۲۵
۶ نصب الیت پنل ۰۰۰،۵۲۵
۷ نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا U3 000،۰۱۵،۱
۱،۹۹۳،۰۰۰ فن افزایش/ نصب ۸
۹ جابجائی و تنظیم یک جفت ریل ۰۰۰،۵۴۰،۱
۱،۰۱۵،۰۰۰ شیشهای درب تعویض ۱۰
۱۱ تعویض درب با لوالی متحرک ۰۰۰،۳۰۰
۱۲ تعویض درب با لوالی ثابت ۰۰۰،۷۱۳
۱۳ جابجائی پنل ثابت و متحرک ۰۰۰،۶۰۱
۱۴ تعویض غبارگیر موئی ۰۰۰،۳۰۰
۱۵ تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره ۰۰۰،۵۲۵
۱۶ تعویض استاپر مغناطیسی ۰۰۰،۳۰۰
۱۷ تعویض لوالی فنری ۰۰۰،۵۲۵
۱۸ وصل سیم ارت به بدنه ۰۰۰،۳۰۰
۱۹ آزمون ارت پاور رک ۰۰۰،۳۰۰
۶۰۱،۰۰۰ PDU آزمون ۲۰
۱،۰۱۵،۰۰۰ PDU تعمیر ۲۱
۳۰۰،۰۰۰ PDU فیوز تعویض ۲۲
۲۳ آموزش و راهاندازی رک هوشمند ۰۰۰،۹۹۳،۱
۲۴ نصب سینی ثابت به چهار ریل ۰۰۰،۰۵۳،۱ تا عمق ۶۰ سانتیمتر
۲۵ نصب سینی ثابت به شش ریل ۰۰۰،۴۶۵،۱ تا عمق ۶۰ سانتیمتر
۱،۴۶۵،۰۰۰ متحرک سینی نصب ۲۶
۳۰۰،۰۰۰ U3 و U2 ،U1 پنل بلنک نصب ۲۷
۵۲۵،۰۰۰ U6 تا U4پنل بلنک نصب ۲۸

۴۵
ردیف عنوان خدمت قیمت توضیحات
۳۰۰،۰۰۰ Unloaded پنل پچ نصب ۲۹
۳۰ نصب نگهدارنده کابل ۰۰۰،۵۲۵
۳۱ نصب الیت پنل ۰۰۰،۵۲۵
۳۲ نصب پنل مانیتور ۰۰۰،۳۷۶
۳۳ نصب پنل موئی ۰۰۰،۳۷۶
۱،۰۱۵،۰۰۰ فن سینی نصب ۳۴
۵۲۵،۰۰۰ PDU نصب ۳۵
۳۶ نصب هر Device در رک تا U3 000،۷۵۱
۳۷ نصب فیزیکی کارساز Mount Rack متعارف و تجهیزات
مشابه دارای ریل و Rackmount-UPS
5،۰۳۶،۰۰۰
جدول کلی نصب کارسازها
در جدول مربوط
۳۸ نصب سویچ بدون وجود رک )بر روی دیوار و …( ۰۰۰،۰۱۵،۱
۳۹ آرایش کابلها در رک توافقی
تبصره: هزینه باز کردن تجهیزات جدول فوق، ۳۰ %از هزینههای اعالم شده کمتر است.
۵-۹-۲ )نرخ خدمات پس از فروش رک ایستاده
نرخ خدمات پس از فروش رک ایستاده در جدول شماره ۵-۷ نشان داده شده است.
جدول ۵-۷ :نرخ خدمات پس از فروش رک ایستاده
ردیف عنوان خدمت قیمت توضیحات
۱،۴۶۵،۰۰۰ معیوب فن بررسی ۱
۲ بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب ۰۰۰،۸۴۰،۱
۱،۹۹۳،۰۰۰ فن افزایش/نصب ۳
۱،۴۶۵،۰۰۰ شیشهای در تعویض ۴
۵ تعویض در – با لوالی متحرک )فنری( ۰۰۰،۵۲۵
۶ تعویض در – با لوالی ثابت ۰۰۰،۰۱۵،۱
۷ تعویض در – دو تکه با لوالی متحرک ۰۰۰،۰۱۵،۱
۸ تعویض غبارگیر موئی ۰۰۰،۳۰۰
۹ تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره ۰۰۰،۵۲۵
۱۰ تعویض قفل الکترونیک پین کد ۰۰۰،۴۶۵،۱
۱،۰۱۵،۰۰۰ زیمنسی قفل تعویض ۱۱
۱۲ تعویض فیلتر رک ۰۰۰،۵۲۵
۱۳ تعویض استاپر مغناطیسی ۰۰۰،۳۰۰
۱۴ نصب هر چرخ/پایه رک ۰۰۰،۳۰۰
۱۵ تعویض هر چرخ/پایه رک )با تجهیزات داخل( ۰۰۰،۰۱۵،۱
۱۶ جابجائی و تنظیم یک جفت ریل ۰۰۰،۴۶۵،۱
۱۷ تعویض لوالی فنری ۰۰۰،۵۲۵

۴۶
ردیف عنوان خدمت قیمت توضیحات
۱،۴۶۵،۰۰۰ هوشمند سامانه بررسی ۱۸
۱۹ بررسی و تعویض سامانه هوشمند )بدون احتساب تجهیزات( ۰۰۰،۹۹۳،۱
۲۰ بررسی در کنترل از راه دور RF 000،۴۶۵،۱
۱،۹۹۳،۰۰۰ PDU تعمیر ۲۱
۳۰۰،۰۰۰ PDU فیوز تعویض ۲۲
۲۳ آموزش و راهاندازی رک هوشمند ۰۰۰،۹۸۹،۲
۱،۰۱۵،۰۰۰ U32 تا U14 رک فیزیکی نصب ۲۴
۲،۵۱۸،۰۰۰ U47 تا U35 رک فیزیکی نصب ۲۵
۲۶ آرایش کابلها در رک توافقی
۵-۱۰ )تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه
تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه در جدول شماره ۵-۸ آمده است.
جدول ۵-۸ :تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
متر ۳×۲/۵ برق کابلکشی ۱
محاسبه بر
اساس
فهرست بهای
تاسیسات برق
همان سال
حداقل کابلکشی ۰۰۰،۱ متر
۲ کابلکشی فوق تا ۰۰۰،۱۰ متر متر
۳ کابلکشی از ۰۰۰،۱۰ متر تا ۰۰۰،۲۵ متر
۴ کابلکشی از ۰۰۰،۲۵ متر به باال متر
۵ کابلکشی برق ۶×۴ متر
۶ کابلکشی برق ۱۰×۴ متر
۷ کابلکشی برق ۱۶×۴ متر
۸ کابلکشی برق ۳۵×۱ متر
۹ نصب پریز برق روکار یا توکار عدد
۱۰ نصب پایه پریز برق روکار عدد
۱۱ نصب پایه پریز برق توکار عدد
۱۲ نصب فیوز رو کارتکی )کنار سامانه و پریز( عدد
۱۳ نصب جعبه فیوز عدد
۱۴
نصب تابلو برق کوچک دیواری روکار یا توکار )تا اندازه
)۲۰×۱۵
عدد بدون حفاری و گچکاری )توکار(
۱۵ نصب جعبه تقسیم برق ۱۰×۱۰ عدد بدون حفاری و گچکاری )توکار(
۱۶ نصب تابلو برق با ابعاد بزرگ عدد
۱۷ نصب تابلو برق سلولی بعد از بازدید
۱۸ نصب UPS تا قدرت KVA5 دستگاه
بدون باطریها وآماده نصب در
محل

۴۷
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱۹ نصب UPS از ۵ KVA تا قدرت KVA10 عدد
کارشناس
شبکه درجه
۱
توافقی بر اساس شرایط محیط
پروژه
۲۰ نظارت بر چاه ارت حلقه
محاسبه بر
اساس
فهرست بهای
تاسیسات برق
همان سال
۵-۱۱ )تعرفه نرخ آزمون و عیبیابی شبکه
تعرفه نرخ آزمون و عیبیابی شبکه در جدول شماره ۵-۹ نشان داده شده است.
جدول ۵-۹ :تعرفه نرخ آزمون و عیبیابی شبکه
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ آزمون مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی CD )تا ۱۰۰ نود لینک ۰۰۰،۴۸
به ازاء هر لینک به اضاقه هزینه دو نفر
ساعت کارشناس ارشد شبکه
۲ آزمون مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی CD )از ۱۰۰ تا
۵۰۰ نود
۴۰،۰۰۰ لینک
۳ آزمون مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی CD )از ۵۰۰ نود
به باال
۳۳،۰۰۰ لینک
۴ ارائه گزارش آزمون هر برگ سیاه و سفید لینک بر مبنای فاکتور دفتر خدمات فنی یا
۵ ارائه گزارش آزمون هر برگ رنگی لینک هزینه کاغذ A4 به عالوه هزینه چاپ
۶
آزمون تصدیق کننده )Certifyer )مسیر اتصال فیبرنوری با
دستگاه آزمونگر و بر اساس استاندارد انتخاب شده )ارائه
گزارش روی CD)
322،۰۰۰ لینک
با دستگاه فلوک ۱۸۰۰-DTX بدون چاپ
روی کاغذ حداقل ۱۰ لینک به اضافه
هزینه دو نفر ساعت کارشناس ارشد
شبکه
۷
آزمون تصدیق کننده )Certifyer )مسیر اتصال فیبرنوری با
دستگاه آزمونگر و بر اساس استاندارد انتخاب شده )ارائه
گزارش روی CD)
1،۲۱۷،۰۰۰ تار
با دستگاه فلوک ۵۰۰۰-DSX یا -DSX
8000 بدون چاپ روی کاغذ حداقل ۱۰
لینک به اضافه هزینه دو نفر ساعت
کارشناس ارشد شبکه
۸ تشخیص محل شکستگی دستگاه توافقی
۵-۱۲ )تعرفه نرخ مستندسازی شبکه
تعرفه نرخ مستندسازی شبکه در جدول شماره ۵-۱۰ آمده است.

۴۸
جدول ۵-۱۰ :تعرفه نرخ مستندسازی شبکه
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱
تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکشی بخش
Passive
طبقه/سگمنت
نفر ساعت
کارشناس
شبکه درجه
۱
شامل مسیر داکت، لوله و کابلکشی
مسی و فیبر نوری و محل رکها و اتاق
تجهیزات بروی نقشه پالن
۲
تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش
Active
سگمنت
نفر ساعت
کارشناس
شبکه
درجه ۱
شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به
روترها و سوئیچها و … تعاریف مربوط به
اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی
کاربران
۳
تهیه نقشه و مستندات برق طبقه/سگمنت
نفر ساعت
کارشناس
شبکه درجه
۱
شامل مسیر داکت، لوله و کابلکشی
برق و محل تابلوها و تجهیزات بر روی
نقشه پالن
۴
تهیه نقشه و مستندات مخابرات طبقه/سگمنت
نفر ساعت
کارشناس
شبکه درجه
۱
شامل مسیر داکت، لوله و کابلکشی
تلفن و محل MDFها و تجهیزات بر
روی نقشه پالن
۵
تهیه نقشه نمای رک ایستاده یا دیواری رک
نفر ساعت
کارشناس
شبکه درجه
۱
۶ برچسبزنی و کدبندی کابلها، پریزها، پچپنلها و
تجهیزات شبکه
۱۴۳،۰۰۰ دستگاه
۵-۱۳ )تعرفه نرخ کابلکشی مجدد
تعرفه نرخ کابلکشی مجدد در جدول شماره ۵-۱۱ آمده است.
جدول ۵-۱۱ :تعرفه نرخ کابلکشی مجدد
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ جمعآوری کابلهای شبکه اجرا شده از قبل متر ۳۵ %کابلکشی Cat5e
2
جمعآوری داکت با باز کردن پیچ و رولپالک متر
۳۵ %نصب داکت تا
اندازه ۳ سانتیمتر
کلیه اندازههای داکت
پالستیکی؛ سایر موارد توافقی
۳
باز و بسته کردن داکتهای موجود برای گسترش شبکه متر
۵۰ %نصب داکت تا
اندازه ۳ سانتیمتر
کلیه اندازههای داکت
پالستیکی؛ سایر موارد توافقی
۴ پیدا کردن سرکابل و شمارهگذاری کابلهای کشیده شده از
قبل
۲۱۳،۰۰۰ لینک
با آزمون و نصب نمراتور
پالستیکی

۴۹
۵-۱۴ )تعرفه نرخ مخابرات
تعرفه نرخ خدمات مخابراتی در جدول شماره ۵-۱۲ نشان داده شده است.
جدول ۵-۱۲ :تعرفه نرخ خدمات مخابراتی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ نصب کابل مخابراتی تا ۱۰ زوج باالی ۵۰۰ متر متر
محاسبه بر اساس فهرست
بهای تاسیسات برق/الکتریک
همان سال
۲ نصب کابل مخابراتی )تلفن( تا ۲۰ زوج باالی ۵۰۰ متر متر
۳ نصب کابل مخابراتی )تلفن( از ۲۰ تا ۵۰ زوج باالی ۱۰۰ متر متر
۴ نصب کابل مخابراتی )تلفن( از ۵۰ زوج تا ۱۰۰ زوج باالی ۱۰۰ متر متر
۵ نصب کابل مخابراتی )تلفن( از ۱۰۰ زوج به باال متر
۶ نصب ترمینال مخابراتی ۱۰۰ زوج )کروز( به ازای هر باکس دستگاه
۷ نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و …. زوج
۸ نصب پریز تلفن عدد
۵-۱۵ )تعرفه نرخ نصب، راهاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم
تعرفه نرخ خدمات نصب، راهاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم )Wireless )در جدول شماره ۵-۱۳ آمده است.
جدول ۵-۱۳ :تعرفه نرخ نصب، راهاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ نصب آنتن ورادیو باالی دکل دو طرف با کابل تا ارتفاع ۲۱ متر لینک ۰۰۰،۰۰۰،۴۲
۲ کانفیک و الینآف سایت آنتن دو طرف باالی دکل تا ارتفاع ۲۱ متر با حداکثر پهنای
باند و راهاندازی
۲۱،۰۰۰،۰۰۰ لینک
۳ نصب آنتن و رادیو باالی دکل دو طرف با کابل از ارتفاع ۲۱ تا ۳۹ متر لینک ۰۰۰،۴۰۰،۵۰
۴ نصب آنتن و رادیو باالی دکل دو طرف با کابل از ۳۹ متر به باال توافقی
۵ کانفیک و الینآف سایت آنتن دو طرف باالی دکل از ارتفاع ۲۱ تا ۳۹ متر با حداکثر
پهنای باند و راهاندازی
۲۵،۲۰۰،۰۰۰ لینک
۶ کانفیک و الینآف سایت آنتن دو طرف باالی دکل از از ۳۹ متر به باال با حداکثر
پهنای باند و راهاندازی
توافقی
۷ نصب آنتن و رادیو باالی لوله دو طرف با کابل و نصب لوله لینک ۰۰۰،۶۰۰،۳۳
۸ کانفیک و الینآف سایت آنتن باالی لوله دو طرف روی پشت بام با حداکثر پهنای باند
و راهاندازی
۱۴،۰۰۰،۰۰۰ لینک
۲۱،۰۰۰،۰۰۰ نقطه GPS نمودار با امکانسنجی( Site Survey( سروی سایت ۹
۱۰ یک بار آچارکشی کامل دکلهایی مهاری سه پایه ۲۵ G 35 G 45 G برای تنظیمات
مهاریها دکل، کنترل عمودی بودن، بازدید چراغ خطر، بازدید از بیس و
نگهدارندهای دکل، اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعالم موارد بازسازی و
مشکالت ایجاد شده
۱،۲۶۰،۰۰۰ متر

۵۰
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱۱ یک بار آچارکشی کامل دکلهایی مهاری چهار پایه ۲۵ G 35 G 45 G برای تنظیمات
مهاریها دکل، کنترل عمودی بودن، بازدید چراغ خطر، بازدید از بیس و
نگهدارندهای دکل، اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعالم موارد بازسازی و
مشکالت ایجاد شده
۱،۶۸۰،۰۰۰ متر
۱۲ پیادهسازی تجهیزات از باالی دکل با کابل تا ارتفاع ۲۱ متر دستگاه ۰۰۰،۰۰۰،۲۱
۱۳ پیادهسازی تجهیزات از باالی دکل با کابل از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر دستگاه ۰۰۰،۲۰۰،۲۵
۱۴ پیادهسازی تجهیزات از باالی دکل با کابل از ارتفاع ۳۹ متر به باال توافقی
۱۵ سایت سروی و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعالم مشخصات رادیو و
آنتنهای مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولوژی شبکه و راهکار اجرای شبکههای
بیسیم خارج از ساختمان
۲۱،۰۰۰،۰۰۰ لینک
۱۶ سایت سروی و بررسی محیط مشتری و اعالم تعداد اکسسپوینتهای )AP )مورد نیاز
و راهکار اجرا به صورت مکتوب برای شبکههای بیسیم داخل ساختمان
۴،۲۰۰،۰۰۰ دستگاه
۱۷ برآورد میزان و نوع دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروی و دفتر محاسبات با مهر
تایید مهندس سازه و با تایید نصب الزم و اعالم به مشتری
۵۶،۰۰۰،۰۰۰ نقطه
۱۸ نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل دستگاه ۰۰۰،۰۰۰،۱۴
)Gateway ،IP ،MAC ،Radio :مانند )رادیوها عمومی تنظیمات ۱۹
دستگاه
۲۰ تنظیمات Security شامل فیلترینگ و کدینگ
Routing تنظیمات ۲۱
VLAN تنظیمات ۲۲
Rate limiting تنظیمات ۲۳
۲۴ تنظیمات و راه اندازی WDS برای شبکههای داخل ساختمان
۲۵ تنظیمات و راه اندازی WDS برای شبکههای خارج ساختمان
۲۶ تنظیمات و راهاندازی پورتهای E1 پورت/رادیو
۲۷ آزمون پهنای باند با نرمافزارهای مربوط و ارایه گزارش وضعیت لینک ۰۰۰،۲۳۲،۱۵
۲۸
تنظیمات و راهاندازی Roaming در شبکههای بیسیم داخل دستگاه
بر اساس نفر-
ساعت کارشناس
ارشد شبکه
۲۹ تنظیمات و راهاندازی Roaming در شبکههای بیسیم خارج دستگاه
۳۰ تنظیمات و راهاندازی Mesh برای شبکههای بیسیم داخل ساختمان
۳۱ تنظیمات و راهاندازی Mesh برای شبکههای بیسیم خارج ساختمان
۳۲ اتصال رادیوها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوط دستگاه
۳۳ نصب داخل ساختمان Unit Device در رک دستگاه ۰۰۰،۸۲۴،۶
۳۴ نصب و راهاندازی کارتهای بیسیم دستگاه ۰۰۰،۹۰۶
۳۵ تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۲۰
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر
۱۵،۹۱۸،۰۰۰ دستگاه
۳۵ تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۵۰
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر
۲۹،۵۶۴،۰۰۰ دستگاه

۵۱
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۳۶ تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۱۰۰
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر
۴۳،۲۰۹،۰۰۰ دستگاه
۳۷
تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت Local با ظرفیت مدیریت بیش از ۱۰۰
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر
دستگاه
۵۷،۱۲۰،۰۰۰
ریال + مبلغ
ریال ۱،۶۵۹،۰۰۰
اکسس پونت مازاد
۱۰۰ دستگاه و
متصل به شبکه
۳۸ تنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت Global مانند Service
Applianceها
دستگاه
۵-۱۶ )تعرفه نرخ خدمات نصب، راهاندازی، پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم
تعرفه نرخ مربوط به خدمات نصب، راهاندازی، پشتیبانی و خدمات شکبههای بیسیم در جدول شماره ۵-۱۴ نشان داده شده
است.
جدول ۵-۱۴ :تعرفه نرخ خدمات نصب، راهاندازی، پشتیبانی و خدمات شکبههای بیسیم
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع ۲۱ متری با نصب سر دکل متر ۵۰۰،۷۴۱،۲
۲ نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع ۲۱ متر متر ۰۰۰،۶۳۱،۲
۳ نصب دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع ۲۱ مترتا ۳۹ متری با نصب سر دکل متر ۰۰۰،۲۸۹،۳
۴ نصب دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع ۳۹ متر به باال با نصب سر دکل توافقی
۵ نصب بیس دکل G45 سه پایه مثلثی، تنظیم و تراز کردن آن دستگاه ۰۰۰،۲۰۰،۴
۶ پیاده دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع ۲۱ متری با پیاده سر دکل متر ۰۰۰،۸۲۷،۱
۷ پیاده دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر، با پیاده سر دکل متر ۰۰۰،۲۰۵،۲
۸ پیاده دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع ۳۹ متر به باال، با پیاده سر دکل توافقی
۹ نصب دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع ۲۱ متر با نصب سر دکل متر ۰۰۰،۶۵۴،۳
۱۰ نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر با نصب سر دکل متر ۰۰۰،۳۸۵،۴
۱۱ نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع ۳۹ متر به باال، با نصب سر دکل توافقی
۱۲ نصب بیس دکل G45 چهار پایه مربعی، تنظیم و تراز کردن آن دستگاه ۰۰۰،۶۰۰،۵
۱۳ پیاده دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع ۲۱ متر با پیاده سر دکل متر ۰۰۰،۴۳۶،۲
۱۴ پیاده دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر با پیاده سر دکل متر ۰۰۰،۹۲۴،۲
۱۵ پیاده دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع ۳۹ متر به باال با پیاده سر دکل توافقی
۱۶ نصب برقگیر با اتصاالت مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع ۲۱ متر دستگاه ۰۰۰،۲۸۰،۷
۱۷ نصب برقگیر با اتصاالت و سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر دستگاه ۰۰۰،۹۲۰،۱۰
۱۸ نصب برقگیر با اتصاالت و سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع ۳۹ متر به باال توافقی
۱۹ پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل تا ارتفاع ۲۱ متر دستگاه ۰۰۰،۰۹۶،۵

۵۲
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۲۰ پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر دستگاه ۰۰۰،۶۴۴،۷
۲۱ پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل از ارتفاع ۳۹ متر به باال توافقی
۲۲ نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل تا ارتفاع ۲۱ متر دستگاه ۰۰۰،۴۶۰،۵
۲۳ نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر دستگاه ۰۰۰،۱۰۰،۹
۲۴ نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل از ارتفاع ۳۹ متر به باال توافقی
۲۵ پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل تا ارتفاع ۲۱ متر دستگاه ۰۰۰،۸۲۲،۳
۲۶ پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل از ارتفاع ۲۱ متر تا ۳۹ متر دستگاه ۰۰۰،۳۷۰،۶
۲۷ پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل از ارتفاع ۳۹ متر به باال توافقی
۲۸ تخریب نقطه نگهدارنده دکل ۳۰۳۰ تا سازه ساختمان، اتصال میله مهار به سازه با اتصاالت مورد نیاز، فندانسیون تا سطح پشت بام محل تخریب با ایزوگام با مصالح و حمل به باالی پشت بام ۱۸،۲۰۰،۰۰۰ عدد ۲۹ فندانسیون ۶۰۶۰*۶۰ ارتفاع ۵۰ سانتمتری با قالب و آرماتور یا رول بولت با
مصالح و حمل باالی پشت بام
۲۱،۸۴۰،۰۰۰ عدد
نکات:
 هزینه ارسال دکل تا محل نصب بر عهده کارفرما است.
 هزینه نصب دکلهای خاص به صورت توافقی تعیین میشود.
 هزینه نصب دکلهای با ارتفاع بیش از ۳۹ متر به صورت توافقی تعیین میشود.
۵-۱۷ )تعرفه نرخ خدمات سامانههای ذخیرهسازی
تعرفه نرخ مربوط به خدمات سامانههای ذخیرهسازی در جدول شماره ۵-۱۵ نشان داده شده است.
جدول ۵-۱۵ :تعرفه نرخ خدمات سامانههای ذخیرهسازی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ راهاندازی نرمافزارهای نظارتی سامانه ذخیرهسازی نوبت ۰۰۰،۴۷۱،۹
۲ راهاندازی نرمافزارهای نظارتی شبکه Fabric نوبت ۰۰۰،۴۷۱،۹
۱۱،۸۳۹،۰۰۰ نوبت Fiber Channel SAN Switch راهاندازی و پیادهسازی، پیکربندی، نصب ۳
۴ بررسی وضعیت سامانههای مورد نظر برای اتصال به شبکه ذخیرهسازی به منظور
شناخت اهمیت، اولویت، IOPS ،حجم داده و میزان رشد
نفر/ساعت کارشناس درجه ۱
سختافزار
۵ طراحی سامانه ذخیرهسازی نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه
۶ طراحی شبکه Fabric نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه
۷ ارائه خدمات کارشناسی برای پیادهسازی سامانه ذخیرهسازی؛ شامل پیکربندی بر
اساس Practice Best ،اعمال Licenseهای تهیه شده توسط کارفرما، ارتباط با
سامانه مجازی در صورت لزوم، پیادهسازی راهکارهای امنیتی طراحی شده
نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه

۵۳
۵-۱۸ )تعرفه نرخ نصب و راهاندازی پردازش داده و کارسازها
تعرفه نرخ خدمات نصب و راهاندازی پردازش داده و کارسازها در جدول شماره ۵-۱۶ آمده است.
جدول ۵-۱۶ :تعرفه نرخ نصب و راهاندازی پردازش داده و کارسازها
ردیف عنوان خدمت کوچک )۱ یا
۲ پردازنده(
متوسط )بیش از ۴
پرازنده(
سازمانی )سروهای Blade)
4،۵۰۶،۰۰۰ ۱،۰۹۴،۰۰۰ رایگان کارساز استقرار محل اولیه بررسی ۱
۲ نصب سختافزاری کارساز ۰
۲ T2 + 1 E2N 1،۶۲۳،۰۰۰ ۱،۶۲۳،۰۰۰ رک ۳ ۴ رومیزی رایگان رایگان – ۴،۵۰۶،۰۰۰ ۱،۰۹۴،۰۰۰ ۱،۰۹۴،۰۰۰ Wiring 5 1 T1 + 0.5 T1N 1،۷۵۵،۰۰۰ ۱،۷۵۵،۰۰۰ اولیه آزمون ۶
۱ E2 + 0.5 E2N 1،۷۵۵،۰۰۰ ۱،۷۵۵،۰۰۰ )( حافظه و Raid پیکربندی ۷
۸ نصب حداقل سامانه عامل )( – – – ۱ E2 * N 1،۹۸۶،۰۰۰ ۱،۹۸۶،۰۰۰ ویندوز عامل سیستم نصب- ۱-۶ ۹ ۱ E2 * N 3،۳۱۳،۰۰۰ ۳،۳۱۳،۰۰۰ )عاملها سامانه سایر )موارد سایر- ۲-۶ ۱۰ نکات:  )*( منوط به اعالم راهبردها از طرف کارفرما؛ )( تهیه سامانه عامل و درایورهای مورد لزوم برای نصب به عهده
کارفرما است.
مبالغ بر اساس جدول ضریب شغلی:
 E1 :کارشناس ارشد
۱ درجه کارشناس: E2 
 T2 :تکنسین شبکه درجه دو
 T1 :تکنسین شبکه درجه یک
هاBlade تعداد: N 
۵-۱۹ )تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات
تعرفه نرخ خدمات مربوط به بازیابی اطالعات در جدول شماره ۵-۱۷ آمده است.
جدول ۵-۱۷ :تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ کلیه موارد فوق بیش از ۶ هارد یا Storage SAN دستگاه توافقی
۲ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR تا هارد به ظرفیت GB 500 دستگاه ۰۰۰،۷۱۲،۶
۳ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت GB 500 تا TB 1 دستگاه ۰۰۰،۷۳۸،۱۰
۴ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از TB 1 تا TB 2 دستگاه ۰۰۰،۷۹۳،۱۸

۵۴
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۵ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از TB 2 تا TB 4 دستگاه ۰۰۰،۴۰۰،۲۹
۶ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از TB 4 تا TB 6 دستگاه ۰۰۰،۹۵۵،۴۲
۷ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از TB 6 تا TB 8 دستگاه ۰۰۰،۰۶۲،۵۹
۸ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از TB 8 تا TB 10 دستگاه ۰۰۰،۸۰۲،۶۹
۹ بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد DVR یا NVR از هارد به ظرفیت بیش از TB 10 دستگاه توافقی
۱۰ کنترل اولیه برای امکانسنجی بازیابی اطالعات هارد DVR و NVR( کارشناسی( دستگاه ۱۰ %هزینه
بازیابی
نکات:
 اگر RAID یا هارد DVR و NVR قابل بازیابی بوده و مشتری بازیابی را نیز درخواست کند، فقط هزینه بازیابی
دریافت شده و هزینه کارشناسی دریافت نمیشود.
 مشتری فایلهای بازیابی شده را قبل از تحویل امضا و تائید خواهد کرد.
 موارد مربوط به هزینه کارشناسی هارد ایستگاههایکاری، ایرادات سختافزاری، جراحی هارد، بازیابی
باجافزار، Bitlocker که رمز صحیح کار نمیکند، و انواع حافظه بر مبنای تعرفه خدمات سختافزاری محاسبه و
اعالم خواهد شد.
۵-۲۰ )تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی )دوربینهای مدار بسته(
تعرفه نرخ خدمات مربوط به حفاظت فیزیکی )دوربینهای مدار بسته( در جدول شماره ۵-۱۸ نشان داده شده است.
جدول ۵-۱۸ :تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی )دوربینهای مدار بسته(
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱ نصب فیزیکی دوربین ثابت و تنظیم زوایا )تا ارتفاع ۳ متر( * دستگاه ۰۰۰،۰۸۹،۲
۲ نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی )باالتر از ۳ متر- بابت
هر متر اضافه( ***
۵۲۵،۰۰۰ متر
۳ راهاندازی و تنظیمات نرمافزاری دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی )از هر نوع( ** دستگاه ۰۰۰،۶۱۱،۲
۴ نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی )تا ارتفاع ۶ متر( * دستگاه ۰۰۰،۹۱۵،۳
۵ راهاندازی و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی )تا ارتفاع ۶ متر( ** دستگاه ۰۰۰،۱۳۹،۳
۶ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین ثابت از هر نوع در ارتفاع – باالتر از ۳
متر – بابت هر متر اضافه ***
۱،۳۰۷،۰۰۰ متر
۷ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زومدار PTZ( تا ارتفاع
۶ متر(
۱،۳۰۷،۰۰۰ دستگاه
۸ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زومدار Dome Speed دستگاه ۰۰۰،۵۷۰،۴
۹ اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرمافزاری دوربین )تحت شبکه و غیره..( دستگاه ۰۰۰،۶۵۴
۱۰ نصب کاور و پایه استاندارد دوربین )Bracket + Housing )عدد ۰۰۰،۹۱۵،۳
۱۱ نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متری برای نصب دوربین عدد ۰۰۰،۸۲۶،۱
۱۲ جمعآوری تجهیزات دستگاه %۵۰ هزینه
نصب

۵۵
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
۱۳ نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به همراه هارد داخلی دستگاه ۰۰۰،۹۱۵،۳
۱۴ تنظیم نرمافزاری دستگاه ضبط و مدیریت دوربین – بابت هر کانال فعال کانال ۰۰۰،۷۸۲
۱۵ انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر )شامل نرمافزارهای شمارش، تشخیص چهره، حفاظ
مجازی، پالکخوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص فقدان یا افزونه و غیره…(
نفر/ساعت کارشناس شبکه
درجه ۱
۱۶ نصب و راهاندازی دستگاه ذخیرهسازی خارجی و انجام تنظیمات الزم * دستگاه ۰۰۰،۲۶۴،۶ ۱۷ نصب و تنظیم نسخه کارخواه نرمافزار نظارت و مدیریت تصویر نسخه ۰۰۰،۹۱۵،۳ ۱۸ انجام تنظیمات انتقال تصویر سری توافقی ۱۹ طراحی سامانه دوربین مداربسته )شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربینها، مسیرهای ارتباطی، لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری( نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱ ۲۰ آموزش کاربری و مدیریت سامانه توافقی ۲۱ نصب و راهاندازی پروژکتوردید در شب (IR ،(خارج از ساختمان و تا ارتفاع ۶ متر عدد ۰۰۰،۶۱۱،۲ ۲۲ نصب و راهاندازی ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر، حافظه داخلی، ورودی و خروجیهای متعدد آالرم و… ۲،۰۸۹،۰۰۰ عدد نکات:  )( نصب فیزیکی شامل قیمت پایه استاندارد دوربین بهمراه خود دوربین است.  )( راهاندازی و تنظیمات نرمافزاری هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوس و سایر تنظیمات نرمافزاری است. هزینه راهاندازی دوربینهای خاص ارتفاع، یا انجام تنظیمات IP تحت عنوان اضافه بها به این قیمت )قیمت پایه( اضافه میشود.  )( هزینه تامین یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع )باالتر از ۶ متر( و مکآنهای خاص و همچنین نصب تجهیزات
با شرایط ویژه مانند دوربین با قاب ضد انفجار و محیطهای سخت شامل تعرفه فوق نبوده و به صورت توافقی تعیین
میشود.
 )
*( نصب و راهاندازی سامانه ذخیرهساز خارجی شامل انجام کلیه تنظیمات الزم برای همخوانی با دستگاه
ضبط و مدیریت تصاویر دوربین است.
تبصره: انجام هرگونه امور خدماتی اضافه در حوزه حفاظت فیزیکی، که در جدول فوق ذکر نشده، به صورت توافقی بین
پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.
RFID خدمات تعرفه( ۲۱-۵
تعرفه خدمات در حوزه RFID مطابق جدول شماره ۵-۱۹ است.

۵۶
جدول ۵-۱۹ :تعرفه خدمات RFID
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
بخش اول – شناسایی و طراحی فرآیندها
۱ بررسی فرآیندهای موجود درسازمان، تهیه مستندات مربوط به فرآیندها و تغییر
درراستای بهبود آنها
نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه
۲ تهیه و تنظیم نقشههای سایت بر اساس نرمافزارهای موجود و رایج دراین
خصوص
نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه
بخش دوم – آزمایش و بررسی محیطی
۳ ارزیابی، شناسایی و اجرای آزمونهای محیطی در مناطق بازرسی
)Zone Interrogation )براساس فرآیندها
دستگاه توافقی
۴ استفاده از طیف سنج )Analyzer Spectrum ،)تولید کننده موج ) Wave
Generator )وآنتنهای دو قطبی درمحیط
دستگاه توافقی
۵ تهیه مستندات مربوط به آزمایهای آزمون محیطی سری توافقی
بخش سوم – پیادهسازی نمونه عملیاتی )Pilot)
6 اجرا و پیادهسازی آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت بر اساس آزمونهای محیطی
صورت گرفته
دستگاه توافقی
بخش چهارم – نصب و راهاندازی
۷ شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف )کاال، جعبه، پالت، کانتینر( نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱
۸ نصب تگ عدد توافقی
۷،۷۹۴،۰۰۰ عدد دادهخوان نصب ۹
۱۰ پیکربندی و نصب نرمافزاری دادهخوان نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۲
۱۱ جایابی و نصب آنتنها در محیط عدد ۰۰۰،۹۴۳،۳۳
بخش پنجم – پیادهسازی میانافزار
۱۲ طراحی، نصب و اجرای میانافزار نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه
۱۳ طراحی و تهیه نرمافزار دادهخوان )هندهلد و غیره..( نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه
۱۴ نصب و فعالسازی الیسنس دستگاه دادهخوان نفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه
بخش ششم – عیبیابی و رفع اشکال
۱۵ عیبیابی سامانه نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱
۱۶ عیبیابی آنتن نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱
۱۷ عیبیابی میانافزار نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱
۱۸ عیبیابی تجهیزات ماشهای )هندهلد و اسکنرهای مشابه( نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱
۵-۲۲ )تعرفه نرخ خدمات مجازیسازی
تعرفه نرخ خدمات مرتبط با مجازیسازی در جدول شماره ۵-۲۰ نشان داده شده است.

۵۷
جدول ۵-۲۰ :تعرفه نرخ خدمات مجازیسازی
ردیف عنوان خدمت واحد مبلغ
۱ آمادهسازی زیرساخت سختافزاری برای نصب هاست Hypervisor عدد توافقی
۲ نصب Hypervisor( اعم از Esxi VMWare یا v-Hyper یا Oracle و غیره( عدد توافقی
۳ نصب VM( شامل تنظیمات و تخصیص منابع( عدد توافقی
۴ نصب Center Virtual تحت ویندوز و تنظیمات اولیه عدد توافقی
توافقی عدد Linux/Unix تحت Virtual Center نصب ۵
۶ نصب Storage SAN مجازی و تنظیمات iSCSI عدد توافقی
توافقی عدد Virtual Appliance Storage نصب ۷
۸ کالسترینگ Hypervisor برای HA عدد توافقی
۹ نصب و پیکربندی Storage SAN فیزیکی عدد توافقی
۱۰ نصب و پیکربندی Channel Fiber: Switch SAN عدد توافقی
۱۱ نصب کارت HBA اعم از Channel Fiber و غیره بر روی کارساز عدد توافقی
۱۲ نصب و پیکربندی Switch Virtual عدد توافقی
۱۳ نصب و پیکربندی سوییچ مجازی ۱۰۰۰ Nexus عدد توافقی
۱۴ تبدیل سامانههای فیزیکی به ماشین مجازی و پیکربندی عدد توافقی
۵-۲۳ )تعرفه نرخ خدمات متفرقه
تعرفه نرخ خدمات متفرقه در جدول شماره ۵-۲۱ نشان داده شده است.
جدول ۵-۲۱ :تعرفه نرخ خدمات متفرقه
ردیف عنوان خدمت واحد مبلغ
۱ نصب ویروسیاب کارساز یا هر یک از خدمات IIS ،CA ،WSUS ،Mail و Accounting و
خدمات مشابه، با حداقل تنظیمات الزم برای راهاندازی
۶،۹۸۱،۰۰۰ نوبت
۲ نصب و تنظیم خدمات زیرساختی بر اساس یک Subnet بر روی هر کارساز، شامل
تنظیمات Wins ،DHCP ،DNS و IP بر روی سامانه عامل ویندوز آماده )نصب شده(
۳،۲۲۲،۰۰۰ نوبت
۳ ردیفهای ۱ و ۲ بر روی سایر سیستمهای عامل نوبت ۰۰۰،۸۳۳،۴
۴ به اشتراکگذاری اینترنت ) ADSL یا …( بر روی کارساز تا ۱۰ ایستگاهکاری و انجام
تنظیمهای مربوط و الزم
۴،۸۳۳،۰۰۰ عدد
۵ نصب کارت شبکه و شناسائی به سامانه عامل و تنظیم IP عدد ۰۰۰،۴۰۴
۶ نصب Server Print سختافزاری یا نرمافزاری تحت همه سیستم عاملهای به جز ویندوز عدد ۰۰۰،۵۳۸
۷ به اشتراکگذاری متعارف فایل یا چاپگر تحت ویندوز بر روی هر رایانه دستگاه ۰۰۰،۴۰۴
۸ نصب و راهاندازی تحت شبکه چاپگر، پالتر و موارد مشابه متصل به شبکه عدد ۰۰۰،۹۴۰
۹ راهاندازی ایستگاه کاری با سامانه عامل نصب شده، برای استفاده در شبکه Workgroup عدد ۰۰۰،۵۳۸

۵۸
۵-۲۴ )تعرفه خدمات راهاندازی سامانههای VoIP
تعرفه نرخ خدمات مرتبط با راهاندازی نرمافزاری و سختافزاری سامانههای VoIP در جدول شماره ۵-۲۲ نشان داده شده
است.
جدول ۵-۲۲ :تعرفه نرخ خدمات راهاندازی نرمافزاری سامانههای VoIP
ردیف عنوان خدمت واحد مبلغ
گروه ۱ :نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به PBX-IPهای سختافزاری
۱ انجام تنظیمات مربوط به گروه ۱ ،شامل موارد زیر: دستگاه ۰۰۰٫۸۴۰٫۳۹
۱-۱ نصب و استقرار PBX-IP سختافزاری در شبکه و تنظیمات پایه )نظیر رنج داخلیها، تاریخ و ساعت و امکانات اولیه(
۲-۱ راهاندازی حداکثر ۶ داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشیهای BASE SIP و تنظیمات کامل آن
۳-۱ راهاندازی حداکثر ۴ خط شهری
۴-۱ تنظیمات امنیتی فایروال
۵-۱ انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه ۳ در حد عرف تعداد خطوط
گروه ۲ :نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به PBX-IP های نرمافزاری
۲ انجام تنظیمات مربوط به گروه ۲ ،شامل موارد زیر: دستگاه ۰۰۰٫۲۲۰٫۵۹
۱-۲ نصب و پیکربندی مراکز تلفن نرمافزاری VoIP متن باز مانند Elastix ،Issabel و CUCM سیسکو بر روی کارساز جدید یا موجود
۲-۲ به همراه نصب فیزیکی کارساز و گیتوی یا کارت و تنظیمات پایه )نظیر رنج داخلیها، تاریخ، ساعت و امکانات اولیه(
۳-۲ راهاندازی حداکثر ۶ داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشیهای BASE SIP و تنظیمات کامل آن
۴-۲ راهاندازی حداکثر ۴ خط شهری
۵-۲ تعیین تنظیمات امنیتی فایروال
۶-۲ انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه ۳ در حد عرف تعداد خطوط
۷-۲ راهاندازی و نصب فیزیکی کارساز برای نصب سامانه عامل PBX IPX
8-2 راهاندازی و نصب فیزیکی فایروال VoIP
9-2 مجازیسازی کارسازها مبتنی بر ESXI VMware
گروه۳ :توسعه، نصب و اجرای تنظیمات در گروههای ۱ و ۲
۳
داخلی درون شبکه )به ازای ایجاد، راهاندازی و تنظیمات یک داخلی درون شبکه، اعم از
)IAX و SIP
987.000 داخلی
۴
داخلی برون شبکه )به ازای ایجاد، راهاندازی و تنظیمات یک داخلی برون شبکه اعم
از SIP و IAX)
1،۳۸۲٫۰۰۰ داخلی
۵
ترانک آنالوگ )به ازای ایجاد، نصب سختافزار وانجام تنظیمات حداکثر چهار خط آنالوگ
)FXS یا FXO
5.922.000 زوج دو
۶ تعریف و تنظیم گروههای کاری )مدیریت، اداری، مالی و …( گروه ۰۰۰٫۹۸۷
۷ مدیریت، انتقال و توزیع تماسهای ورودی بین کاربران گروه ۰۰۰٫۹۴۸٫۳
۸ تلفن گویای هوشمند )امکان ایجاد منو و زیر منو چندالیه( منو ۰۰۰٫۹۸۷
۹ تنظیمات سرویسSNTP( تاریخ و ساعت تحت شبکه( نصب ۰۰۰٫۹۸۷
۱۰ مدیریت مجوزهای شمارهگیری و تعریف مدل های مختلف شمارهگیری گروه ۰۰۰٫۹۴۸٫۳
۱۱ موزیک انتظار و پیشواز موزیک ۰۰۰٫۹۸۷

۵۹
ردیف عنوان خدمت واحد مبلغ
گروه۴ -خدمات و انجام تنظیمات اضافه برای بهرهگیری از امکانات بیشتر
۱۲
ترانک دیجیتال )به ازای ایجاد، راهاندازی و انجام تنظیمات یک ترانک دیجیتال، اعم از
)IAX و E1 و SIP
9.870.000 ترانک
۱۳
چند زمانی )به ازای ایجاد و تنظیم یک سامانه چند زمانی یا condition Time و هدایت
تماس به سمت آن
۳٫۹۴۸٫۰۰۰ کاری شیفت
۱۴ فکس )راهاندازی فکس روی PBX-IP برای دریافت و ارسال آن و آموزشهای مورد نیاز( دستگاه ۰۰۰٫۹۲۲٫۵
۱۵ Storage External( تنظیم مرکز تلفن برای ذخیره فایلها در حافظه تحت شبکه( دستگاه ۰۰۰٫۹۶۱٫۲
۱۶ آموزش )به ازای یک ساعت آموزش استفاده از مرکز تلفن و امکانات آن( ساعت ۰۰۰٫۹۳۵٫۴
۱۷
عیبیابی )به ازای یک ساعت عیبیابی در محل کارفرما( بدون محاسبه ایاب و ذهاب و
خوراک
۵٫۹۲۲٫۰۰۰ ساعت
۱۸ انجام تنظیمات مسیردهی تماسهای ورودی و خروجی برای ارتباطات بین شعب شعبه ۰۰۰٫۹۰۹٫۶
۱۹ ایجاد داخلی برای تماس تصویری )درون شبکه یا برون شبکه( داخلی ۰۰۰٫۳۶۹٫۲
۲۰ سامانه انتظار در صف مکالمات دستگاه ۰۰۰٫۹۳۵٫۴
۲۱
تلفن گویای هوشمند با قابلیت تفکیک تماس بر اساس کد ورودی تماس گیرنده IVR
)سامانه پاسخگویی منشی دیجیتال(
۲٫۹۶۱٫۰۰۰ دستگاه
۲۲ ضبط تماسها و مکالمات ورودی و خروجی دستگاه ۰۰۰٫۹۳۵٫۴
۲۳ راهاندازی سامانه نظرسنجی نصب توافقی
۲۴ تعریف مدیران و کاربران با دسترسیهای مختلف دستگاه توافقی
۲۵ انجام تنظیمات هدایت تماس در اتصال به مراکز قدیمی PBX( مرکز تلفن سانترال( خط ۰۰۰٫۴۸۴،۱
۲۶ پشتیبانگیری نصب توافقی
۲۷ گزارشگیری نصب توافقی
۲۸ ارائه مشاوره مهاجرت از سانترال به VoIP توافقی توافقی
۲۹ راهاندازی تلفن آنالوگ و فکس یا POS توسط دستگاه ATA پورت ۰۰۰٫۹۷۴٫۱
۳۰
راهاندازی و تنظیمات کارسازهای مرتبط با نرمافزارهای مرتبط به VoIP به صورت
جداگانه
دستگاه توافقی
۳۱ تنظیمات و تغییرات در VLAN به درخواست مشتری در صورت نیاز دستگاه توافقی

۶۰
فصل ۶ )تعرفه خدمات مرکز داده
مقدمه( ۱-۶
با توجه به اینکه مراکز داده (Center Data (مجموعهای از فعالیتهای بخشهای مختلف حوزه فناوری اطالعات و همچنین
سایر بخشهای مرتبط مانند سازه و ساختمان، برق، تأسیسات، اعالم و اطفاء حریق و دیگر موارد را شامل می شود، تهیه تمامی
تعرفههای درحال بررسی همه جانبه بوده و در این نسخه به ذکر موارد مطرح شده در این فصل بسنده شده است. سایر بخشها
هم متعاقباً در نگارشهای آتی به تعرفه این بخش اضافه خواهد شد.
نکته ۱ :هزینه پروژههای توسعهای باید بر اساس تعرفهها تخصص فردی که آن را انجام میدهد )بر اساس مدل ارائه شده در
فصل ۲ و عناوین شغلی احصا شده در پیوست الف(، برآورد و مشخص شوند.
۶-۲ )تعریف مرکز داده
مرکز داده به مجموعه یکپارچهای از زیرساختهای معاری، الکتریکال، مکانیکال و ارتباطات فناورانه و غیرفناورانه به همراه
خدمات، سامانههای عامل و خدمات کاربردی و روندهای مدیریتی و اجرایی گفته میشود که خدمات مورد نیاز سازمانها،
شرکتها، اشخاص، سکوها، برنامههای کاربردی، وبگاهها و همچنین خدمات ارزش افزوده را بر اساس نیاز پردازشی، ارتباطی،
ذخیره سازی، خدمات واسط و سایر خدمات مورد نظر مصرفکنندگان، ارائه میدهد.
مراکز داده از منظرهای مختلف، دارای دستههای مختلفی است.
از منظر نوع استفاده:
 مراکز دادۀ تجاری
 مراکز دادۀ تحقیقاتی
 مراکز دادۀ تفریحی
 مراکز دادۀ نظامی

۶۱
از منظر اندازه:
 مراکز دادۀ میکرو
 مراکز دادۀ کوچک
 مراکز دادۀ متوسط
 مراکز دادۀ بزرگ
 مراکز دادۀ خیلی بزرگ
از منظر مکانی:
 مراکز دادۀ محلی
 مراکز دادۀ استانی
 مراکز دادۀ کشوری
 مراکز دادۀ منطقهای
 مراکز دادۀ قارهای
از منظر ارایه خدمت:
 مراکز دادۀ مخابراتی
 مراکز دادۀ بانکی
 مراکز دادۀ گیمینگ
 مراکز دادۀ هوشمند صنعتی
از منظر نوع طراحی:
 مراکز دادۀ یکپارچه
 مراکز دادۀ ماژوالر
 مراکز دادۀ استاندارد
 مراکز دادۀ قابلحمل
 مراکز دادۀ لبه
۶-۳ )استانداردهای طراحی و ساخت مراکز داده
مراکز داده در جهان معموالً بر اساس یکی از استانداردهای بینالمللی طراحی، ساخته شده و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
در ادامه مختصری از چهار استاندارد بینالمللی شناخته شده در حوزه مراکز داده ارائه میشود.
U.I.T استاندارد( ۱-۳-۶
اولین استاندارد که سطحبندی مراکز داده را ارائه کرد، محصول موسسسه آپتایم ).Inc Institute Uptime )بود. این استاندارد
به نام »استاندارد توپولوژی« یک مبنای عینی برای مقایسه عملکرد، ظرفیت و انتظار )یا عملکرد( یک توپولوژی طراحی
زیرساختی مرکزداده را در برابر سایر مراکز داده یا مقایسه گروهی از مراکز داده، ارائه میدهد.

۶۲
این استاندارد برای تشخیص چهار طبقهبندی توپولوژی زیرساختهای مراکز داده و بر اساس میزان افزایش اجزاء، ظرفیت
خالی و مسیرهای توزیع، ضوابطی را تعریف میکند که بر تعاریف چهار پایه و آزمون تأیید عملکرد برای تعیین انطباق با تعاریف
تمرکز دارد.
TIA942 استاندارد( ۲-۳-۶
این استاندارد محصول انجمن صنعت مخابرات امریکا )TIA یا Association Industry Telecommunications )است که برای
اولین بار در سال ۲۰۰۵ میالدی منتشر شد. استاندارد B-TIA942 ویرایش ۲۰۱۷ ،آخرین نسخه منتشر شده این استاندارد
است و ویرایش ۲۰۱۹ آن نیز در سال جاری منتشر خواهد شد. این استاندارد بر روی زیرساختهای ارتباطی و ارتباطات کابلی
در مرکز داده متمرکز است.
BICSI 002 استاندارد(۳-۳-۶
این استاندارد محصول بنیاد خدمات مشاوره بینالمللی صنعت ساختمان ) Service Consulting Industry Building
International یا BICSI )است و اولین بار در سال ۲۰۱۰ میالدی منتشر شد. استاندارد ۲۰۱۹ ۰۰۲ BICSI جدیدترین نسخه
منتشر شده این استاندارد بوده که بر روی نگرشهای تفصیلی در زیرساختهای الکتریکال و مکانیال و همچنین مدیریت
بهرهبرداری و نگهداری در مراکز داده، تمرکز دارد.
همچنین این موسسه با توجه به تمرکز بر روی نحوه نگهداری مراکز داده، عالوه بر اختصاص یک بخش مستقل در استاندارد
۲۰۱۹:۰۰۲ BICSI ،نسخه جدیدی از استاندارد اختصاصی برای بهرهبرداری و نگهداری مراکز داده را به نام ۰۰۹ BICSI منتشر
کرده است.
EN 50600 استانداردهای مجموعه(۴-۳-۶
این استاندارد، مجموعهای از استانداردها درحوزه مراکز داده را شامل میشود که محصول مشترک موسسه کمیته استاندارد
اروپا )CEN ،)کمیته اروپایی استانداردسازی الکتروتکنیک )CENELEC )و موسسه استاندارد ارتباطات اروپا )ETSI )است.
اختصاص استاندارد به هر یک از مراحل زیستچرخ )Lifecycle )مراکز داده، وجه تمایز این مجموعه استاندارد است.
قشمتهای مختلف این استاندارد به شرح زیر است:
قسمت اول این مجموعه استاندارد مربوط به تعاریف عمومی است. استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:
 استاندارد ۱-۵۰۶۰۰ EN با عنوان جنبه های عمومی طراحی و مشخصات
قسمت دوم این مجموعه استاندارد مربوط به جنبههای فیزیکی مسائل ساختاری مربوط به ساختمان، تا اندازهای انرژی،
کابلکشی و جنبههای امنیتی است. استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:
 استاندارد ۱-۲-۵۰۶۰۰ EN با عنوان ساختوساز ساختمان
 استاندارد ۲-۲-۵۰۶۰۰ EN با عنوان توزیع قدرت
 استاندارد ۳-۲-۵۰۶۰۰ EN با عنوان کنترل محیطزیست
 استاندارد ۴-۲-۵۰۶۰۰ EN با عنوان زیرساخت کابلکشی ارتباطات مخابراتی

۶۳
 استاندارد ۵-۲-۵۰۶۰۰ EN با عنوان سامانههای امنیتی
قسمت سوم این مجموعه استاندارد مربوط به جنبههای مدیریتی مرکز داده است. استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:
 استاندارد ۱-۳-۵۰۶۰۰ EN با عنوان مدیریت و اطالعات عملیاتی
قسمت سوم این مجموعه استاندارد مربوط به جنبههای کارآیی مرکز داده مانند KPI ،مصرف انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
است که در سال ۲۰۱۲ میالدی به این مجموعه استاندارد اضافه شد. استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:
 استاندارد ۱-۴-۵۰۶۰۰ EN با عنوان بررسی و الزامات کلی برای شاخص های عملکرد کلیدی
 استاندارد ۲-۴-۵۰۶۰۰ EN با عنوان اثربخشی استفاده از قدرت
 استاندارد ۳-۴-۵۰۶۰۰ EN با عنوان فاکتور انرژی تجدید پذیر
ISO/IEC 22237 استانداردهای مجموعه(۵-۳-۶
این مجموعه استاندارد نیز در حوزه مراکز داده است که توسط کمیته فرعی SC39/JTC1 IEC/ISO( با عنوان »پایداری برای
فناوری اطالعات و از طریق آن«( تدوین شده است. بزرگترین حسن این مجموعه، اختصاص یک استاندارد خاص برای هر یک
از زیرساختهای مراکز داده است. این بخشها با عنوان »فناوری اطالعات – امکانات و زیرساختهای مرکز داده«، به شرح زیر
تدوین و منتشر شده است:
عمومی مفاهیم: ۱ قسمت – ISO/IEC TS 22237-1 استاندارد 
ساختمان ساز و ساخت: ۲ قسمت – ISO/IEC TS 22237-2 استاندارد 
برق توزیع: ۳ قسمت – ISO/IEC TS 22237-3 استاندارد 
زیست محیط کنترل: ۴ قسمت – ISO/IEC TS 22237-4 استاندارد 
مخابراتی کابلکشی زیرساختهای: ۵ قسمت – ISO/IEC TS 22237-5 استاندارد 
امنیتی سامانههای: ۶ قسمت – ISO/IEC TS 22237-6 استاندارد 
عملیاتی اطالعات و مدیریت: ۷ قسمت – ISO/IEC TS 22237-7 استاندارد 
۶-۴ )ساختار مرکز داده
بر اساس دکترین، متدولوژی و استانداردهای بینالمللی، طراحی و ساخت مراکز داده دارای بخشهای مختلف و با نگرشها
گوناگون بوده که از حیث ساختاری و به طور کلی، به دو زیرساخت بحرانی و غیر بحرانی به شرح زیر تقسیمبندی میشوند.
بحرانی زیرساخت( ۱-۴-۶
بر اساس تعریف موسسه آپ تایم، زیرساخت بحرانی مراکز داده عبارت است از:
 زیرساخت الکتریکال: شامل سامانههای قدرت، برق بدون وقفه، برق اضطراری، توزیع قدرت و تابلوهای اصلی و توزیع
برق
 زیرساخت ارتباطی: شامل تجهیزات ارتباطی، سامانههای تأمین و مدیریت ارتباطات
 زیرساخت سرمایش: شامل سامانههای تأمین، توزیع و مدیریت سرمایش

۶۴
 زیرساخت اعالم و اطفاء حریق: شامل سامانه اعالم حریق، سامانه های اطفاء حریق و مدیریت اعالم و اطفاء حریق
 زیرساخت اکتیو و پسیو شبکه: شامل زیرساختهای تجهیزات پسیو شبکه، اکتیو شبکه، کابلهای فیبرنوری، مسی
و همچنین مدیریت اکتیو و پسیو شبکه
 زیرساخت پردازشی: شامل تجهیزات پردازشی، سامانههای عامل فیزیکی پردازش مبنا و عامل مجازی پردازش مبنا
 زیرساخت ذخیره سازی: شامل تجهیزات ذخیره سازی، سامانههای عامل فیزیکی ذخیره مبنا و عامل مجازی ذخیره
مبنا
 زیرساخت کنترل تردد و دسترسی: شامل تجهیزات کنترل تردد و دسترسی و سامانه های مدیریت کنترل تردد و
دسترسی
 زیرساخت مرکز عملیات امنیت: شامل تجهیزات مرکز عملیات امنیت، سامانههای نظارت بر زیرساختهای بحرانی،
زیرساختهای غیر بحرانی، مدیریت رخدادها و همچنین تجهیزات و سامانههای مرکز عملیات شبکه، مقابله با بحران
و سامانه اطالع رسانی
۶-۴-۲ )زیرساخت غیر بحرانی
بر اساس تعریف موسسه آپ تایم زیرساخت غیر بحرانی مراکز داده عبارت است از:
 زیرساخت مکانیکال: شامل تجهیزات مکانیکی منصوب در بخشهای یوتیلیتی مرکز داده
 زیرساخت یوتیلیتی: نیز شامل تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز برای ارایه خدمات زیرساخت های غیر بحرانی مراکز
داده
 زیرساخت سازه و ساختمان: شامل سازه، ساختمان و ابنیه بر اساس ارایه خدمات مورد نیاز مرکز داده
 زیرساخت حفاظت فیزیکی: شامل تجهیزات، ملزومات، سامانهها و روندهای نظارتی و مدیریتی مورد نیاز برای انجام
حفاظت فیزیکی از مرکز داده
 زیرساخت نور و روشنایی: شامل تجهیزات، سامانه ها و روندهای نظارتی و مدیریتی مورد نیاز برای تأمین نور و
روشنایی مورد نیاز بر اساس استانداردهای مرکز داده
 زیرساخت تهویه مطبوع: شامل تجهیزات، کانالها، جت فنها، موتورها و سامانه های نظارتی و مدیریتی مورد نیاز
برای تأمین هوای تازه برای تجهیزات و تأسیسات و همچنین کارکنان مرکز داده
 زیرساخت تخلیه هوای راکد: شامل تجهیزات، کانالها، جت فنها و سامانههای نظارتی و مدیریتی مورد نیاز برای
تخلیه هوای راکد مرکز داده
 زیرساخت مدیریتی: شامل تجهیزات و سامانههای مدیریتی نظارت پایه بر زیرساختهای بحرانی و غیر بحرانی مرکز
داده
 زیرساخت اخطار و پیجینگ: شامل تجهیزات اخطار و پیجینگ، سامانههای مدیریت پایه اخطار و پیجینگ در کلیه
بخشهای مراکز داده و سایر روندهای خارج از مرکز داده
۶-۵ )ردهبندی مرکز داده (Ranking(
مراکز داده بسته به درجه افزونگی (Redundancy (و زیرساختهای بحرانی و غیر بحرانی، دارای ردهبندیهای مختلفی در
استانداردهای مرتبط هستند.

۶۵
اصلیترین و رایج ترین ردهبندی مراکز داده مربوط به موسسه آپتایم )Tiering Institute Uptime )با عنوان Tier بوده که
دارای تقسیمبندی چهارگانه است. این دستهبندی در سایر استانداردها دارای عناوین مختلفی مانند »Level »در استانداردهای
.است EN 50600 و BICSI 002:2019 استانداردهای در« Class« و ISO/IEC 22237 و TIA 942- B – 2017
بر اساس استاندارد T.I.U ،نکته اساسی در ردهبندی مراکز داده این است که ردههای باالتر نه تنها به معنی قابلیت دستیابی
بیشتر هستند، بلکه هزینههای ساخت بیشتری را نیز در پی خواهند داشت. در تمام موارد، رده باالتر، تمام الزامات ردههای
سطوح پایینتر نیز شامل می شود؛ مگر اینکه به صورت مشخص در موارد استثنا ذکر شده باشد. برای ردهبندی یک مرکز داده
درهر کدام از ردهها، باید الزامات استاندارد T.I.U رعایت شده باشد. از آنجا که برای طبقهبندی سطوح افزونگی در تمامی
زیرساختهای بحرانی و غیر بحرانی مرکز داده، مفهوم »رده« مورد استفاده قرار میگیرد، ممکن است شرایط ایجاب کند بعضی
از سامانهها، ردههای متفاوتی از برخی دیگر داشته باشند.
برای مثال، در جایی که قابلیت اطمینان به یک شرکت برق منطقهای از سطح متوسط پایینتر است، مرکز داده باید برای
زیرساختهای الکتریکال در رده ۳ طراحی شده، در حالی که رده ۲ برای زیرساختهای مکانیکال آن کافی خواهد بود. البته
رده کلی یک مرکز داده بر اساس ضعیفترین اجزاء آن مشخص میشود.
۶-۶ )قیمت خدمات
با توجه به اینکه خدمات ارائه شده در مراکز داده در عین مشابهت با خدمات ارائه شده در دیگر شبکهها و سامانههای کابلکشی
ساختیافته دارای مقتضیات خاص از جمله ظرافت/دقت، ظرفیت/تراکم، پیچیدگی، توپولوژیهای اختصاصی و سایر
محدودیتهای اجرای کار در رعایت استانداردهای سختگیرانه ویژه این مراکز هستند، جدول خدمات که در ذیل ارائه شده،
مبلغ هر خدمت را با در نظر گرفتن ضریبی از خدمت پایه زیرساخت با توجه به ردهبندی مرکز داده مشخص میکند. فرمول
پیشنهادی در این زمینه به قرار زیر است:
 ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده ۱( ۱ Tier = )مبلغ پایه خدمت از جدول مربوطه × ۵٫۱
 ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده ۲) ۲ Tier = (ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده ۱( ۱ Tier + )25%
 ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده ۳) ۳ Tier = (ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده ۱( ۱ Tier + )50%
 ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده ۴) ۴ Tier = (ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده ۱( ۱ Tier + )75%
الزم به ذکر است در یک مرکز داده رده ۲( به عنوان مثال(، الزاماً همه زیرسامانهها در رده ۲ قرار ندارند و بسته به مقتضیات
استاندارد و شرایط محیطی و بیرونی و درخواست کارفرما، ممکن است برخی زیرسامانهها با رده باالتر )۳ یا ۴ )یا پایینتر
پیادهسازی شوند. مبنای محاسبه خدمات هر زیرسامانه بر مبنای ضریب رده همان زیر سامانه محاسبه میشود.
توضیح ۱ :مبنای محاسبه مبلغ خدمات مربوط به هر مرکز داده که از الزامات استاندارد رده ۱ UIT پایینتر قرار گیرد )اتاق
کارساز، اتاق تجهیزات و غیره…( برابر مبلغ خدمات مرکز داده پایه ۱) ۱ Tier (محاسبه میشود.
توضیح ۲ :جداول ذیل و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده برای مراکز داده غیرفعال طراحی شده و هزینه سایر روندهای
مربوط به مراکز داده در حال ارائه خدمت، مانند بهینهسازی، تازهسازی، بازسازی و یا مدرنسازی و استانداردسازی مرکز داده
فعال (Live (به صورت توافقی محاسبه میشود.

۶۶
توضیح ۳ :جداول ذیل و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده علیالخصوص در بخش خدمات مشاوره، طراحی و نظارت برای
مراکز داده با تراکم ۳۰ رک و متوسط ظرفیت ۱۰ کیلووات برای هر رک طراحی شده و در موارد بسیار کوچکتر و یا بزرگتر به
صورت توافقی محاسبه میشود.
۶-۷ )نرخ پایه خدمات مرکز داده
۶-۷-۱ )کابلکشی ساختیافته بستر زیرساخت
تعرفه خدمات کابلکشی ساختیافته بستر زیرساخت در جدول شماره ۶-۱ آمده است.
جدول ۶-۱ :کابلکشی ساختیافته بستر زیرساخت
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای شرایط ویژه متر طبق جدول زیرساخت
۲ نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای محیطهای صنعتی و مراکز داده متر طبق جدول زیرساخت
۳ نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل افقی متر طبق جدول برق
۴ نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل عمودی متر طبق جدول برق
دیتا کابلکشی(۲-۷-۶
تعرفه خدمات کابلکشی دیتا در جدول شماره ۶-۲ آمده است.
جدول ۶-۲ :کابلکشی دیتا
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ کابلکشی دیتا سیم مسی با استانداردهای مربوط درگروهبندیهای مختلف
Cat5e و Cat6 ،Cat6A ،Cat7 مانند
متر طبق جدول زیرساخت
۶-۷-۳)نصب اتصاالت دیتای مس
تعرفه مربوط به خدمات نصب اتصاالت دیتای مس در جدول ۶-۳ نشان داده شده است.
جدول ۶-۳ :نصب اتصاالت دیتای مس
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب پالگ Industrial & Secure RJ45 عدد طبق جدول زیرساخت
۲ نصب کانکشن ماژول Industrial & Secure عدد طبق جدول زیرساخت
۶-۷-۴)نصب اتصاالت دیتای فیبر نوری
تعرفه مربوط به خدمات نصب اتصاالت دیتای فیبر نوری در جدول شماره ۶-۴ آمده است.

۶۷
جدول ۶-۴ :نصب اتصاالت دیتای فیبر نوری
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ انجام خدمات مرتبط با ارتباطات فیبرنوری عدد طبق جدول زیرساخت
۶-۷-۵)نصب سایر کانکتورها
تعرفه خدمات مربوط به نصب سایر کانکتورها در جدول شماره ۶-۵ آمده است.
جدول ۶-۵ :نصب سایر کانکتورها
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ سایر موارد خاص منطبق با استانداردهای مربوط عدد توافقی
۶-۷-۶ )نصب رک و اتاقک
تعرفه خدمات مربوط به نصب رک و اتاقک در جدول ۶-۶ نشان داده شده است.
جدول ۶-۶ :نصب رک و اتاقک
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب رک با طراحی اتاقک بسته عدد طبق جدول خدمات رک
۲ نصب رک با طراحی اتاق باز عدد طبق جدول خدمات رک
۳ نصب اتاقک و ارتباطات تجهیزات عدد طبق جدول خدمات رک
۴ نصب ماژولهای سقفی ثابت اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۵ نصب ماژولهای سقفی کشویی اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۶ نصب ماژول روشنایی سقف اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۷ نصب داکت سقفی ۳۰ سانتیمتری اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۸ نصب داکت سقفی ۶۰ سانتیمتری اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۹ نصب داکت سقفی ۱۵۰ سانتیمتری اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۱۰ نصب درب تک لنگه مکانیکی اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۱۱ نصب درب کشویی فلزی/شیشهای مکانیکی اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۱۲ نصب درب کشویی فلزی/شیشهای نیمه اتوماتیک اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۱۳ نصب درب کشویی اتوماتیک فلزی/شیشه ای اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۱۴ نصب پنل ثابت انتهایی اتاقک سرد/گرم عدد توافقی
۱۵ نصب فیزیکی کولر Row-In در ساختار اتاقک سرد/گرم دستگاه توافقی
۶-۷-۷)کابلکشی برق و کابلکشی دیتا برای سامانههای مدیریت مرکزی هوشمند
نرخ خدمات مربوط به کابلکشی برق و کابلکشی دیتا برای سامانههای مدیریت مرکزی هوشمند در جدول شماره ۶-۷ نشان
داده شده است.

۶۸
جدول ۶-۷ :کابلکشی برق و کابلکشی دیتا برای سامانههای مدیریت مرکزی هوشمند
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ کابلکشی برق فشار ضعیف متر طبق جدول برق
۲ کابلکشی تا متراژ ۰۰۰،۱۰ متر متر طبق جدول برق
۳ کابلکشی از متراژ ۰۰۰،۱۰ متر تا متراژ ۰۰۰،۲۵ متر متر طبق جدول برق
۴ کابلکشی از متراژ ۰۰۰،۲۵ به باال متر طبق جدول برق
۵ کابلکشی برای سامانههای چراغ اضطراری و چراغهای اعالن خاص متر طبق جدول برق
۶ کابلکشی برای سامانههای اعالن حریق با استفاده از کابلهای ضد
حریق و مقاوم در برابر آتش تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد
متر طبق جدول برق
۷ نصب تابلوهای برق برای شرایط ویژه و خاص عدد طبق جدول برق
۸ نصب پریز های برق با شرایط خاص عدد طبق جدول برق
۹ نصب UPS و ملحقات آن تا قدرت KVA5 عدد طبق جدول برق
۱۰ نصب UPS و ملحقات آن از قدرت KVA5 تا ۱۵ KVA عدد طبق جدول برق
۱۱ نصب UPSهای با توانهای باالتر از KVA15 عدد طبق جدول برق
۱۲ نصب کارت SNMP و انجام تنظیمات آن و متصل کردن UPS به شبکه
و نصب نرمافزارهای مدیریتی و پیکربندی آنها برای UPS
عدد طبق جدول برق
۱۳ نصب دیزل ژنراتور عدد توافقی
۱۴ نصب Protector Surge برای DC & AC عدد طبق جدول برق
۱۵ نصب فیلترهای الکتریکی برای فیلتر کردن جهشهای ناگهانی ولتاژ عدد طبق جدول برق
۱۶ نصب چاه ارت و آزمون آن متر توافقی
۱۷ نصب باتری عدد طبق جدول برق
۱۸ نصب سامانه مرکزی چراغهای اضطراری به همراه باتری عدد طبق جدول برق
۶-۷-۸)سامانههای اعالن حریق
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای اعالن حریق در جدول شماره ۶-۸ بیان شده است.
جدول ۶-۸ :سامانههای اعالن حریق
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب سامانه مرکزی اعالن حریق عدد توافقی
۲ نصب سنسورهای آشکارگر دود عدد توافقی
۳ نصب سنسورهای مجاری ورودی خروجی سامانههای سرمایشی گرمایشی HVAC عدد توافقی
۴ نصب سنسورهای کنترل ولتاژ و دمای کابلهای وردی و خروجی تابلوهای برق عدد توافقی
۵ نصب چراغهای هشداردهنده اعالن حریق عدد توافقی
۶ نصب سایر ادوات هشداردهنده حریق عدد توافقی
۶-۷-۹ )سامانههای اطفای حریق
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای اطفای حریق در جدول شماره ۶-۹ آمده است.

۶۹
جدول ۶-۹ :سامانههای اطفای حریق
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب سامانه مرکزی اطفای حریق برای مراکز داده و اتاقهای کنترل مرکزی عدد توافقی
۲ نصب آتش خاموشکنهای دیاکسیدکربن هوشمند قابل کنترل عدد توافقی
۳ نصب آتش خاموشکنهای تخلیه هالون هوشمند قابل کنترل عدد توافقی
۴ نصب کپسولهای دیاکسیدکربن عدد توافقی
۵ نصب کالهکهای آبپاش قطرهای عدد توافقی
۶ نصب سامانه مرکزی اطفای حریق برای مراکز داده و اتاقهای کنترل مرکزی عدد توافقی
۶-۷-۱۰ )نصب سامانههای برق روشنایی اضطراری
تعرفه مربوط به خدمات نصب سامانههای برق روشنایی اضطراری در جدول شماره ۶-۱۰ ارائه شده است.
جدول ۶-۱۰ :نصب سامانههای برق روشنایی اضطراری
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب سامانه مرکزی برق اضطراری عدد طبق جدول برق
۲ نصب چراغهای اضطراری با باتری داخلی عدد طبق جدول برق
۳ نصب چراغهای اضطراری بدون باتری با تغذیه مرکزی از تابلو باتری اصلی عدد طبق جدول برق
۴ کابلکشی سامانه چراغ اضطراری متر طبق جدول برق
۶-۷-۱۱ )سامانههای کنترل دسترسی
تعرفه خدمات مرتبط با سامانههای کنترل دسترسی در جدول شماره ۶-۱۱ نشان داده شده است.
جدول ۶-۱۱ :سامانههای کنترل دسترسی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب کنترلر مرکزی سامانه کنترل دسترسی به همراه پورت سریال عدد توافقی
۲ نصب کنترلر مرکزی سامانه کنترل دسترسی به همراه پورت شبکه عدد توافقی
۳ نصب کنترلر مرکزی سامانه کنترل دسترسی به همراه پورت شبکه بیسیم عدد توافقی
۴ نصب ماژول کنترلی اثر انگشت )Biometric )عدد توافقی
۵ نصب ماژول کنترلی Print Eye شبکیه یا عنبیه چشم عدد توافقی
۶ نصب ماژول کنترلی آناالیزر صوتی عدد توافقی
۷ نصب ماژول کنترلی چهره عدد توافقی
۸ نصب ماژول کنترلی دست )شکل هندسی، اثر کل دست( عدد توافقی
۹ نصب ماژول کنترلی نمونه امضاء عدد توافقی
۱۰ نصب قفلهای الکترونیکی عدد توافقی
۱۱ نصب ماژولهای تلفیقی DNA عدد توافقی
۱۲ پیکربندی و نصب نرمافرار مدیریتی و اتصال آن به سامانه کنترلر اصلی عدد توافقی

۷۰
۶-۷-۱۲ )سامانههای کنترل بصری
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای کنترل بصری در جدول شماره ۶-۱۲ نشان داده شده است.
جدول ۶-۱۲ :سامانههای کنترل بصری
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب دوربینهای مدار بسته با سوکت کواکسیال عدد طبق جدول دوربین
۲ نصب دوربینهای مدار بسته شبکهای عدد طبق جدول دوربین
۳ نصب دوربینهای مدار بسته شبکهای بیسیم عدد طبق جدول دوربین
۴ نصب NVR عدد طبق جدول دوربین
۵ نصب DVR عدد طبق جدول دوربین
۶ نصب ماژولهای دید در شب عدد طبق جدول دوربین
۷ نصب سنسورهای مراقبت بصری )تشخیص حرکات و جنب و جوش( عدد طبق جدول دوربین
۸ نصب Housingهای ضد انفجار و حریق برای دوربینها عدد طبق جدول دوربین
۹ نصب عایقهای ضد آب عدد طبق جدول دوربین
۶-۷-۱۳ )سامانههای کنترل انرژی
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای کنترل انرژی در جدول شماره ۶-۱۳ آمده است.
جدول ۶-۱۳ :سامانههای کنترل انرژی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب سامانه مرکزی کنترل انرژی عدد توافقی
۲ نصب ماژولهای کنترل انرژی برای سامانه روشنایی )به ازای هر المپ( عدد توافقی
۳ نصب ماژولهای کنترل انرژی برای سامانههای مبتنی بر برق ۲۲۰ V ولت )عمومی( عدد توافقی
۴ نصب ماژولهای کنترل انرژی برای سامانههای مبتنی بر برق ۳۸۰ V ولت )عمومی( عدد توافقی
۵ نصب و پیکربندی نرمافزاری سامانه کنترل انرژی عدد توافقی
۶ نصب و پیکربندی سختافزاری سامانه کنترل انرژی و اتصال آن به شبکه مرکزی عدد توافقی
۷ نصب ماژولهای IP برای سامانههای سنتی عدد توافقی
۶-۷-۱۴ )سامانههای کف و سقف کاذب
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای کف و سقف کاذب در جدول شماره ۶-۱۴ آمده است.
جدول ۶-۱۴ :سامانههای کف و سقف کاذب
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب و پیادهسازی کف کاذب معمولی متر توافقی
۲ نصب و پیادهسازی کف کاذب ضد حریق متر توافقی
۳ نصب عایقهای ضد آب بر روی کف کاذب متر توافقی

۷۱
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۴ نصب و پیادهسازی سقف کاذب متر مربع فهرست بهای ابنیه
۵ پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل بر روی سقف نیوتن/متر مربع توافقی
رطوبتسنج سامانههای( ۱۵-۷-۶
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای رطوبتسنج در جدول شماره ۶-۱۵ ارائه شده است.
جدول ۶-۱۵ :سامانههای رطوبتسنج
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب ماژول رطوبتسنج عمومی عدد توافقی
۲ نصب ماژول سنسورهای حساس به آب در کف عدد توافقی
۳ نصب سنسورهای حساس به آب در رکها عدد توافقی
۴ نصب ماژول تشخیص ترکیدگی لولههای سامانه برودتی و گرمایشی عدد توافقی
۵ نصب ماژول تشخیص ترکیدگی لولههای آبرسانی برای خنکسازی مراکز داده بر روی
ارائهدهندگان خدمات
عدد توافقی
۶ نصب و پیکربندی نرمافزاری سامانه کنترل رطوبت عدد توافقی
۷ نصب سامانه هشداردهنده میزان رطوبت به همراه نرمافزار آن عدد توافقی
برودتی سامانههای( ۱۶-۷-۶
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای برودتی در جدول شماره ۶-۱۶ نشان داده شده است.
جدول ۶-۱۶ :سامانههای برودتی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب سامانههای برودتی چیلر جذبی عدد توافقی
۲ نصب سامانههای برودتی چیلر تراکمی عدد توافقی
۳ کانالکشی متر توافقی
۴ نصب ماژولهای کنترلی سامانههای خنککننده انواع چیلر عدد توافقی
۵ لولهکشی مسی متر طبق جدول مکانیک
۶ لولهکشی درین متر طبق جدول مکانیک
۷ نصب سامانههای برودتی بر اساس کولرهای گازی عدد توافقی
۸ نصب ماژولهای کنترلی سامانههای خنککننده انواع کولر گازی عدد توافقی
۹ پیکربندی و نصب نرمافزار مدیریتی سامانه خنککننده و اتصال آن به سامانه
کنترلر اصلی
عدد توافقی
۶-۷-۱۷ )حفاظت پیرامونی و فیزیکی
تعرفه خدمات مربوط به حفاظت پیرامونی و فیزیکی در جدول شماره ۶-۱۷ آمده است.

۷۲
جدول ۶-۱۷ :حفاظت پیرامونی و فیزیکی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب حصار بیرونی برای حفاظت فیزیکی مراکز داده متر توافقی
۲ نصب حصار بیرونی مجهز به سامانه الکتریکی متر توافقی
۳ نصب تجهیزات ضد انفجار برای سایر موارد – توافقی
۶-۷-۱۸ )پنلها و رنگهای ضد حریق و عایقبندی
تعرفه خدمات مرتبط با پنلها و رنگهای ضد حریق و عایقبندی در جدول شماره ۶-۱۸ نشان داده شده است.
جدول ۶-۱۸ :پنلها و رنگهای ضد حریق و عایقبندی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب پنلهای ضد حریق برای دیوارها متر توافقی
۲ نصب عایقهای صوتی و رطوبتی متر طبق جدول مکانیک
۳ نصب عایقهای الکتریکی و مغناطیسی متر طبق جدول مکانیک
۴ نصب دیوارپوشها متر فهرست بهای ابنیه
۵ رنگکاری اتاق و مراکز خاص طبق استانداردهای بینالمللی آتشسوزی و
موارد ضد حریق تا درجه حرارت ۴۷۵ سانتیگراد و مقاومت تا ۳ ساعت
متر توافقی
۶-۷-۱۹ )قطعات فعال سامانه هوشمند مدیریت EMS ،RMS و BMS
تعرفه خدمات مرتبط با قطعات فعال سامانه هوشمند مدیریت EMS ،RMS و BMS در جدول شماره ۶-۱۹ نشان داده شده
است.
جدول ۶-۱۹ :قطعات فعال سامانه هوشمند مدیریت EMS ،RMS و BMS
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ نصب کنترلر اصلی BMS عدد توافقی
۲ پیکربندی نرمافزاری سامانه مدیریت یکپارچه عدد توافقی
۳ نصب ماژولهای مختلف برروی سامانه عدد توافقی
۴ نصب پنل کنترل مرکزی LCD برای سامانه BMS عدد توافقی
۵ نصب نرمافزار مدیریتی برروی ایستگاه ایستگاههای دور عدد توافقی
۶ نصب ماژول تطبیقدهنده پروتکلهای مختلف نظیر EIB ،Bus Insta و KNX عدد توافقی
۷ نصب ماژولهای بیسیم برای کنترلر عدد توافقی
مستندسازی( ۲۰-۷-۶
تعرفه خدمات مرتبط با مستندسازی به شرح جدول شماره ۶-۲۰ است.

۷۳
جدول ۶-۲۰ :مستندسازی
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ برچسبزنی و کدبندی کابلها، پریزها و پچپنلهای شبکه عدد توافقی
۲ تهیه نقشه شماتیک ساختمانی و هر یک از زیرسامانهها سری توافقی
۳ تهیه مستندات ارتباطی شامل دیاگرام تجهیزات فعال سری توافقی
۶-۷-۲۱ )مقاومسازی )پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل(
تعرفه خدمات مربوط به مقاومسازی )پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل( در جدول شماره ۶-۲۱ نشان داده شده است.
جدول ۶-۲۱ :مقاومسازی )پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل(
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل )هر یک از زیرسامانهها( سری توافقی
۶-۷-۲۲ )مشاوره، طراحی و نظارت
تعرفه مربوط به خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در جدول شماره ۶-۲۲ نشان داده شده است.
جدول ۶-۲۲ :مشاوره، طراحی و نظارت
ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
۱ خدمات طراحی تفصیلی هر یک از زیر سامانهها مرکز داده سری ۱۰ %مبلغ تجهیزات و خدمات
۲ خدمات نظارت بر پیادهسازی هر یک از زیر سامانهها سری ۱۰ %مبلغ تجهیزات و خدمات
۳ خدمات مشاوره مکانیابی و شرایط محیطی و موارد دیگر در مرکز داده سری توافقی

۷۴
فصل ۷ )تعرفه نرخ خدمات امنیت
فناوری اطالعات
مقدمه( ۱-۷
تعرفه نرخ خدمات در حوزه امنیت فناوری اطالعات در این فصل آمده است.
نکته ۱ :هزینه پروژههای توسعهای باید بر اساس تعرفهها تخصص فردی که آن را انجام میدهد )بر اساس مدل ارائه شده در
فصل ۲ و عناوین شغلی احصا شده در پیوست الف(، برآورد و مشخص شوند.
نکته ۲ :مواردی که تعرفه آن با عنوان »توافقی« ذکر شده، میتواند )تا انتشار نسخه بعدی این سند(، میتواند بر اساس
فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی )در صورت وجود(، برآورد شود.
۷-۲ )دستهبندی خدمات امنیت فناوری اطالعات
خدمات امنیت فناوری اطالعات در ۱۱ گروه، به شرح زیر، تقسیمبندی شده و برای هر گروه فعالیتهایی تعریف میشود.
 امنیت زیرساخت
 پیادهسازی مدیریت تایید هویت
 شناسایی و کاهش حمالت شبکه
 خدمات امنیت ارتباطات
 سامانههای مدیریت امنیت اطالعات
 طراحی مرکز عملیات امنیت )SOC)
 امنیت در نقاط انتهایی
ت

۷۶
جدول ۷-۲ :تعرفه اجرا مدیریت تایید هویت
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ پیکربندی پروتکلهای امنیتی +TACACS and RADIUS کارشناس ارشد امنیت
۲ پیکربندی LDAP کارشناس ارشد امنیت
۳ پیکربندی Authentication based-Certificate کارشناس ارشد امنیت
۴ پیکربندی Authentication Proxy کارشناس ارشد امنیت
۵ پیکربندی ۱٫x802 کارشناس ارشد امنیت
۶ پیکربندی موارد پیشرفته مدیریت هویت کارشناس ارشد امنیت
۷ احراز اصالت دوعامله کاربران ویندوزی کارشناس امنیت درجه ۱
۸ پیکربندی Framework NAC کارشناس ارشد امنیت
۹ طرح کنترل و مدیریت امنیت کارشناس ارشد امنیت
۱۰ اجرای موارد امنیت طرح مسیریابی Authentication Protocol کارشناس ارشد امنیت
۱۱ پیکربندی خطمشیهای طرح کنترل کارشناس ارشد امنیت
۱۲ پیکربندی Protection CP و Protection Management کارشناس ارشد امنیت
امنیت ارشد کارشناس Broadcast Control and Switchport Security پیکربندی ۱۳
:شامل )CPU Protection Mechanisms( مازاد پیکربندی ۱۴
)Logging Interval و Options Drop
کارشناس ارشد امنیت
۱۵ حذف )غیرفعال کردن( خدمات غیرضروری کارشناس ارشد امنیت
۱۶ پیکربندی AAA ،NTP ،Syslog و SNMP کارشناس ارشد امنیت
،Service Authentication/FTP ،HTTP ،Telnet پیکربندی ۱۷
Privilege levels و Control Device Access ،SSH
کارشناس ارشد امنیت
۱۸ پیکربندی مدیریت و امنیت تجهیزات کارشناس ارشد امنیت
۷-۵ )شناسایی و کاهش حمالت شبکه
تعرفه خدمات مربوط به شناسایی و کاهش حمالت شبکه در جدول ۷-۳ آمده است.
جدول ۷-۳ :تعرفه خدمات شناسایی و کاهش حمالت شبکه
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Fragmentation مدیر امنیت درجه ۱
۲ شناسایی و محافظت در برابر Option IP Malicious Usage مدیر امنیت درجه ۱
۳ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Reconnaissance Network مدیر امنیت درجه ۱
۴ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Spoofing IP مدیر امنیت درجه ۱
۵ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Spoofing MAC مدیر امنیت درجه ۱
۶ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Spoofing ARP مدیر امنیت درجه ۱
۷ شناسایی و محافظت در برابر حمالت DoS/Service of Denial مدیر امنیت درجه ۱
۸ شناسایی و محافظت در برابر حمالت DDoS/Service of Denial Distributed مدیر امنیت درجه ۱
۹ شناسایی و محافظت در برابر حمالت MiM /Middle-the-in-Man مدیر امنیت درجه ۱

۷۷
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱۰ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Redirection Port مدیر امنیت درجه ۱
۱۱ شناسایی و محافظت در برابر حمالت DHCP مدیر امنیت درجه ۱
۱۲ شناسایی و محافظت در برابر حمالت DNS مدیر امنیت درجه ۱
۱۳ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Smurf مدیر امنیت درجه ۱
۱۴ شناسایی و محافظت در برابر حمالت SYN مدیر امنیت درجه ۱
۱۵ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Flooding MAC مدیر امنیت درجه ۱
۱۵ شناسایی و محافظت در برابر حمالت Hopping VLAN مدیر امنیت درجه ۱
۱۶ شناسایی و محافظت در برابر حمالت الیه ۲ و ۳ مختلف مدیر امنیت درجه ۱
۱۷ پیکربندی راهکارهای جلوگیری از انواع Attack Flood مدیر امنیت درجه ۱
۱۸ پیکربندی راهکارهای مختلف Malware-Anti مدیر امنیت درجه ۱
۱۹ پیکربندی راهکارهای مختلف Phishing-Anti مدیر امنیت درجه ۱
۲۰ پیکربندی راهکارهای جلوگیری از انواع Injection مدیر امنیت درجه ۱
۷-۶ )خدمات امنیت ارتباطات
نرخ خدمات مختلف مربوط به امنیت ارتباطات در این بخش توضیح داده شده است.
)HSM( سختافزاری امن ماژولهای( ۱-۶-۷
تعرفه نصب و پیکربندی ماژولهای امن سختافزاری در جدول ۷-۴ بیان شده است.
جدول ۷-۴ :تعرفه نصب و پیکربندی ماژولهای امن سختافزاری
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ شناخت محیطی و زیرساخت به همراه نیازسنجی مشاور ارشد امنیت
۲ نصب و پیکربندی برای اتصال به زیرساخت کلید عمومی کارشناس ارشد امنیت
۳ بهروزرسانی Firmware HSM کارشناس امنیت درجه ۱
۴ نصب و پیکربندی برای اتصال به سوئیچ بانکی کارشناس ارشد امنیت
۷-۶-۲ )تجهیزات رمز )راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند(
تعرفه خدمات مربوط به تجهیزات رمز )راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند( در جدول ۷-۵ نشان داده شده است.
جدول ۷-۵ :تعرفه تجهیزات رمز )راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند(
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ تهیه بستههای نرمافزاری برای سهولت اجرای الزامات امنیت مبتنی بر رمز کارشناس امنیت درجه ۱
۲ راهاندازی خدمت مرکز گواهی مایکروسافت کارشناس امنیت درجه ۱
۳ احراز هویت دوعاملی درService Terminal کارشناس امنیت درجه ۱
۴ امنسازی ایمیل براساس MIME/S کارشناس امنیت درجه ۱

۷۸
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۵ ایجاد SSL دوطرفه در برنامه تحت وب کارشناس امنیت درجه ۱
۶ رمزنگاری مستندات برنامه Office کارشناس امنیت درجه ۱
۷ احراز اصالت دوعامله. استفاده از امضای دیجیتال و رمزنگاری مستندات در SharePoint کارشناس امنیت درجه ۱
۸ امنسازی شبکه بیسیم مبتنی بر گواهینامه کارشناس امنیت درجه ۱
۹ رمزنگاری دادههای دیسک کارشناس امنیت درجه ۱
۱۰ امنسازی وبسرویس با SSL دو طرفه کارشناس امنیت درجه ۱
۱۱ طراحی اپلت کارت هوشمند مشاور ارشد-امنیت
)PKI Center( عمومی کلید زیرساخت مرکز(۳-۶-۷
تعرفه مربوط به طراحی و راهاندازی مرکز زیرساخت کلید عمومی )Center PKI )در جدول ۷-۶ ارائه شده است.
جدول ۷-۶ :تعرفه خدمات مرکز زیرساخت کلید عمومی (Center PKI(
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ مشاوره و تدوین مستندات برای دریافت مجوز مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی مشاور ارشد امنیت
۲ راهاندازی مرکز میانی با مجوز از مرکز ریشه کشوری کارشناس ارشد امنیت
۳ راهاندازی مرکز ریشه درون سازمانی شامل CA و VA کارشناس ارشد امنیت
۴ راهاندازی مرکز میانی درون سازمانی شامل CA و VA کارشناس ارشد امنیت
۵ تدوین اسناد باالدستی برای ریشه )CP )مشاور ارشد امنیت
۶ تدوین اسناد باالدستی برای مرکز میانی )CPS )مشاور ارشد امنیت
۷ راهاندازی مرکز امضای اسناد )SA )کارشناس ارشد امنیت
۸ راهاندازی مرکز صدور مهرزمانی )TSA )کارشناس ارشد امنیت
۹ تجهیز برنامههای کاربردی به زیرساخت کلید عمومی )PKE نمودن نرمافزار( کارشناس ارشد امنیت
۷-۶-۴ )ارزیابی آسیبپذیری و آزمون نفوذ
تعرفه خدمات مربوط به ارزیابی آسیبپذیری و آزمون نفوذ )Test Penetration )در جدول ۷-۷ نشان داده شده است.
جدول ۷-۷ :تعرفه ارزیابی آسیبپذیری و آزمون نفوذ
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ آزمون جعبه سفید نرمافزار کارشناس امنیت درجه۱
۲ آزمون جعبه سیاه نرمافزار با استفاده از ابزارهای ارزیابی کارشناس امنیت درجه ۲
۳ آزمون جعبه سیاه نرمافزار تخصصی کارشناس ارشد امنیت
۴ آزمون جعبه خاکستری نرمافزار کارشناس ارشد امنیت
۵ بازبینی کد کارشناس ارشد امنیت
۶ آزمون جعبه سفید شبکههای کامپیوتری کارشناس امنیت درجه ۱
۷ آزمون جعبه سیاه شبکههای کامپیوتری با استفاده از ابزارهای ارزیابی کارشناس امنیت درجه ۲
۸ آزمون جعبه سیاه تخصصی شبکههای کامپیوتری کارشناس ارشد امنیت

۷۹
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۹ آزمون جعبه خاکستری شبکههای کامپیوتری کارشناس ارشد امنیت
۱۰ آزمون ارزیابی تجهیزات و بستر اینترنت اشیاء کارشناس ارشد امنیت
در جدول فوق، منظور از نرمافزار، برنامههای کاربردی تحت وب، تلفنهمراه و غیر وب است.
۷-۶-۵)سامانههای دیواره آتش و مدیریت یکپارچه تهدیدات
تعرفه مربوط به خدمات نصب و راهاندازی سامانههای دیواره آتش )Firewall )و مدیریت یکپارچه تهدیدات )UTM )در جدول
۷-۸ نشان داده شده است.
جدول ۷-۸ :تعرفه خدمات نصب و راهاندازی سامانههای دیواره آتش و مدیریت یکپارچه تهدیدات
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ طراحی امنیت مبتنی بر سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات کارشناس امنیت درجه ۱
۲ نصب فیزیکی کارشناس امنیت درجه ۲
۳ نصب و پیکربندی نرمافزاری کارشناس امنیت درجه ۲
۴ تحلیل، تدوین و پیادهسازی خطمشیهای امنیتی سازمان در UTM( پیشرفته( کارشناس ارشد امنیت
۵ سفارشیسازی قابلیتها و امکانات UTM کارشناس امنیت درجه ۱
۶ نصب و راهاندازی تجهیزات ثبت و تحلیل رخدادهای امنیت شبکه کارشناس امنیت درجه ۲
۷ نصب و راهاندازی تجهیزات امنیتی مقابله با رخنه )IDS و IPS )کارشناس امنیت درجه ۲
۸ نصب و راهاندازی تجهیزات شبکه مجازی خصوصی )VPN )کارشناس امنیت درجه ۲
۷-۶-۶ )اجرا شبکه امن با استفاده از VPN( شبکه خصوصی مجازی(
تعرفه مربوط به خدمات اجرای شبکه امن با استفاده از VPN( شبکه خصوصی مجازی(، در جدول شماره ۷-۹ آمده است.
جدول ۷-۹ :اجرا شبکه امن با استفاده از VPN( شبکه خصوصی مجازی(
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ شناخت نیازمندیهای زیرساختی سازمان در حوزه شبکههای خصوصی کارشناس ارشد امنیت
۲ طراحی و پیادهسازی شبکههای خصوصی کارشناس امنیت درجه ۱
۳ ارزیابی امنیتی شبکههای خصوصی کارشناس امنیت درجه ۱
۴ مشاوره و نظارت در اجرای پروژههای شبکههای خصوصی کارشناس ارشد امنیت
۵ پیکربندی IPSec بین شبکههای محلی تکنسین امنیت
۶ پیکربندی VPN SSL تکنسین امنیت
۷ پیکربندی DMVPN تکنسین امنیت
۱ درجه امنیت کارشناس Group Encrypted Transport VPN پیکربندی ۸
۹ پیکربندی VPN Easy کارشناس امنیت درجه ۱
۱۰ پیکربندی PKI CA کارشناس ارشد امنیت
۱ درجه امنیت کارشناس Remote Access VPN پیکربندی ۱۱

۸۰
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱۲ پیکربندی Client Unity تکنسین امنیت
۱۳ پیکربندی WebVPN Clientless تکنسین امنیت
۱۴ پیکربندی VPN AnyConnect تکنسین امنیت
امنیت ارشد کارشناس XAuth, Split-Tunnel, RRI, NAT-T پیکربندی ۱۵
۱۶ پیکربندی QoS برای شبکههای خصوصی مجازی )VPN )کارشناس ارشد امنیت
۱۷ پیکربندی mGRE, GRE تکنسین امنیت
۱۸ پیکربندی L2TP تکنسین امنیت
۱۹ پیکربندی موارد پیشرفته شبکههای خصوصی مجازی – Advanced Features VPN کارشناس ارشد امنیت
۲۰ احراز هویت دوعاملی کاربران راه دور کارشناس امنیت درجه ۱
۲۱ نگهداری و پشتیبانی شبکههای خصوصی کارشناس امنیت درجه ۱
۷-۶-۷)پیکربندی IPS به منظور کاهش تهدیدهای شبکه
تعرهف خدمات مربوط به پیکربندی IPS با هدف کاهش تهدیدهای شبکه، در جدول شماره ۷-۱۰ ارائه شده است.
جدول ۷-۱۰ :تعرفه پیکربندی IPS به منظور کاهش تهدیدهای شبکه
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ بررسی الزام سازمان برای استفاده از تجهیزات IDS/IPS کارشناس ارشد امنیت
۲ شناخت »طراحی« ارائه LOM پیادهسازی IDS/IPS در شبکه سازمان کارشناس ارشد امنیت
۳ ارزیابی امنیتی و عملکرد تجهیزات IDS/IPS مبتنی بر محصوالت خارجی و بومی کارشناس ارشد امنیت
۴ پیکربندی Appliance Sensor IPS کارشناس ارشد امنیت
۵ مقداردهی اولیه Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۶ پیکربندی Management Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۷ پیکربندی حسگرهای مجازی در Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۸ پیکربندی خطمشیهای امنیتی کارشناس ارشد امنیت
امنیت ارشد کارشناس Promiscuous and Inline Monitoring on the Sensor Appliance پیکربندی ۹
۱۰ پیکربندی و بهینهسازی امضاء بر Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۱ پیکربندی Signatures Custom بر Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۲ پیکربندی بالک کردن در Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۳ پیکربندی Resets TCP بر Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۴ پیکربندی Limiting Rate بر Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۵ پیکربندی Engines Signature بر Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۶ بکارگیری IDM در پیکربندی Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۷ پیکربندی Action Event بر Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
۱۸ پیکربندی Monitoring Event بر Appliance Sensor کارشناس ارشد امنیت
امنیت ارشد کارشناس Advanced Features on the Sensor Appliance پیکربندی ۱۹
۲۰ پیکربندی و بهینهسازی IPS( سامانه پیشگیری از تعدی-ورود غیرمجاز( کارشناس ارشد امنیت

۸۱
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۲۱ پیکربندی SPAN & RSPAN بر سوییچها کارشناس ارشد امنیت
۲۲ نگهداری و پشتیانی از تجهیزات IDS/IPS کارشناس امنیت درجه ۱
)Web Application Firewall( WAF سیستم(۸-۶-۷
تعرفه خدمات مربوط به نصب، راهاندازی و سیستم WAF مطابق جدول ۷-۱۱ است.
جدول ۷-۱۱ :تعرفه خدمات مرتبط با WAF
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ نصب فیزیکی تکنسین
۲ نصب و پیکربندی نرمافزاری کارشناس امنیت درجه ۱
۳ تنظیم )Tuning )مجموعه قوانین WAF کارشناس فنی امنیت
۴ بهروزرسانی مجموعه قوانین WAF کارشناس ارشد امنیت
۵ تحلیل و تدوین و پیادهسازی خطمشیهای امنیتی سازمان در WAF( پیشرفته( کارشناس ارشد امنیت
۶ سفارشیسازی قابلیتها و امکانات WAF کارشناس ارشد امنیت
۷ نصب و راهاندازی تجهیزات ثبت و تحلیل رخدادهای امنیت شبکه کارشناس ارشد امنیت
۸ تحلیل الگ حمالت و ارائه راهکارهایی امنیتی کارشناس ارشد امنیت
۷-۶-۹ )امنسازی شبکههای مخابراتی
تعرفه خدمات مربوط به امنسازی شبکههای مخابراتی، مطابق جدول ۷-۱۲ است.
جدول ۷-۱۲ :تعرفه خدمات مرتبط با WAF
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ ارزیابی امنیتی بخش RAN در شبکههای تلفن همراه* کارشناس ارشد امنیت درجه ۱
۲ آزمون آسیبپذیری و نفوذ به بخش RAN در شبکههای تلفن همراه کارشناس ارشد امنیت درجه ۱
۳ ارزیابی امنیتی بخش Signaling( Core-CS )در شبکههای تلفن همراه کارشناس ارشد امنیت درجه ۱
۴ آزمون آسیبپذیری و نفوذ به Core-CS در شبکههای تلفن همراه کارشناس ارشد امنیت درجه ۱
۵ ارزیابی امنیتی بخش Core-PS در شبکههای تلفن همراه کارشناس ارشد امنیت
۶ ارزیابی امنیتی خدمات ارزش افزوده )VAS )کارشناس ارشد امنیت
۷ امنسازی بخش RAN در شبکههای تلفن همراه* کارشناس ارشد امنیت درجه ۱
۸ امنسازی بخش Signaling( Core-CS )در شبکههای تلفن همراه کارشناس ارشد امنیت درجه ۱
۹ امنسازی بخش Core-PS در شبکههای تلفن همراه کارشناس ارشد امنیت
۱۰ امنسازی خدمات ارزش افزوده )VAS )کارشناس ارشد امنیت
در جدول فوق، منظور از »شبکههای تلفن همراه«، شامل نسلهای مختلف GSM( از ۳G تا ۵G )است.

۸۲
۷-۷ )سامانههای مدیریت امنیت اطالعات
تعرفه مربوط به مشاوره، طراحی، پیادهسازی و نظارت سامانههای مدیریت امنیت اطالعات، در جدول ۷-۱۳ آمده است.
جدول ۷-۱۳ :تعرفه خدمات مربوط به سامانههای مدیریت امنیت اطالعات
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ تدوین راهبردهای امنیت سازمانی مشاور ارشد امنیت
۲ تدوین طرح جامع امنیت مشاور درجه ۱ امنیت
۳ طراحی چارت سازمانی واحد متولی امنیت مشاور درجه ۱ امنیت
۴ مشاوره در زمینه طراحی فرآیندها، روالها و فرمهای امنیتی کارشناس امنیت درجه ۱
۵ مشاوره در زمینه طراحی سامانه ISMS مشاور درجه ۱ – امنیت
۶ مشاوره در زمینه پیادهسازی سامانه ISMS مشاور درجه ۱ – امنیت
۹ نظارت بر طراحی و پیادهسازی و اجرای سامانه ISMS مشاور درجه ۱ – امنیت
۱۰ تنظیم فرمهای مصاحبه، شناسایی و جمع آوری اطالعات کارشناس امنیت درجه ۲
۱۲ طراحی فرمها و روالهای نامگذاری و ارزشگذاری کارشناس ارشد امنیت
۱۳ شناسائی مخاطرات امنیتی و لطمات آنها کارشناس امنیت درجه ۲
۱۴ تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و ارزیابی مخاطرات کارشناس امنیت درجه ۱
۱۶ تهیه و تدوین راهکارهای بهبود و کنترلهای امنیتی فنی مدیر امنیت درجه ۲
۱۷ تدوین مستند SOA کارشناس امنیت درجه ۱
۱۸ تدوین طرح رفع و مقابله با مخاطرات )Treatment Risk )کارشناس امنیت درجه ۱
۱۹ انجام تحلیل شکاف )Analysis Gap )و شناسائی کنترلهای الزم برای
رفع مخاطرات امینتی شناسائی شده
کارشناس امنیت درجه ۱
۲۰ طراحی و تدوین برنامههای آموزشی و آگاهیرسانی کارشناس امنیت درجه ۱
۲۱ تدوین و پیادهسازی رویههای بازنگری و کنترلهای بررسی اثربخشی کارشناس امنیت درجه ۱
۲۲ تدوین چارت سازمانی کمیته امنیت اطالعات مشاور امنیت درجه ۱
۲۳ تدوین خطمشیها و روالهای امنیتی در حوزه امنیت ارتباطات و تبادل
اطالعات
کارشناس امنیت درجه ۱
۲۴ تهیه و طراحی فرمها و مستندسازی کارشناس امنیت درجه ۲
۲۵ انجام مصاحبه و تکمیل فرمهای مربوط کارشناس امنیت درجه ۱
۲۶ انجام ممیزی کارشناس امنیت درجه ۱
۲۷ مشاوره و نظارت CSIRT مشاور درجه ۱ امنیت
۲۸ طراحی و پیادهسازی CSIRT مدیر امنیت درجه ۱
۲۹ راهبری CSIRT کارشناس ارشد امنیت
۳۰ مشاوره نگهداری و بهبود سیستم ISMS مشاور امنیت درجه ۱
۳۱ مشاوره در خصوص نیازسنجی، طراحی، پیادهسازی و ممیزی
استانداردهای امنیتی خاص )مانند DSS PCI ،NIST و …(
مشاور امنیت درجه ۱

۸۳
۷-۸ )طراحی مرکز عملیات امنیت )SOC)
تعرفه خدمات مربوط به طراحی مرکز عملیات امنیت به شرح جدول ۷-۱۴ است.
جدول ۷-۱۴ :تعرفه خدمات طراحی مرکز عملیات امنیت
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ پیشنهاد و اجرای صفر تا صد راهکار SOC مدیر امنیت درجه ۱
۲ خدمات مشاوره در خصوص تعریف نیازمندیها در قالب RFP و نحوه تعریف پروژه مدیر امنیت درجه ۱
۳ خدمات نظارت بر پروژه SOC مدیر امنیت درجه ۱
۴ خدمات ارزیابی بلوغ مراکز عملیات امنیت و ارائه راهکار به منظور افزایش سطح بلوغ مدیر امنیت درجه ۱
۵ خدمات طرحی و پیادهسازی مورد کاربر )Case Use )مدیر امنیت درجه ۱
۶ خدمات تحلیلی و آزمایشگاهی مدیر امنیت درجه ۱
۷ اجرای فاز شناخت شبکه و نیازمندیهای SOC به طور جداگانه مدیر امنیت درجه ۱
۸ اجرای پروژه پیشنیاز SOC شامل نصب حسگر، جمعآوری الگ و امنسازی مدیر امنیت درجه ۱
۹ ارائه خدمات SOC به عنوان خدمت مدیر امنیت درجه ۱
۱۰ نصب و اجرای فناوری )SIEM )مدیر امنیت درجه ۱
۱۱ تعریف و اجرای فرآیندهایی مرکز SOC کارشناس ارشد امنیت
۱۲ آموزش درون مرکز SOC و تخصص راهبری کارشناس ارشد امنیت
۷-۸-۱ )مرکز عملیات امنیت صنعتی
تعرفه خدمات مربوط به طراحی مرکز عملیات امنیت )SOC )صنعتی در جدول ۷-۱۵ ارائه شده است.
جدول ۷-۱۵ :تعرفه خدمات مربوط به مرکز عملیات امنیت صنعتی
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ بازرسی امنیت محیطی، فیزیکی و پیرامونی کارشناس ارشد امنیت
۲ ارزیابی خطمشیهای امنیتی در زیرساخت صنعتی کارشناس ارشد امنیت
۳ آزمون نفوذ شبکهها و سامانههای کنترل صنعتی کارشناس ارشد امنیت
۴ امنسازی سامانههای کنترل صنعتی کارشناس ارشد امنیت
۵ طراحی معماری دفاع در عمق شبکه صنعتی کارشناس ارشد امنیت
۶ طراحی و تدوین راهبرد امنیت در زیرساختهای صنعتی کارشناس ارشد امنیت
۷ طراحی مرکز عملیات امنیت صنعتی کارشناس ارشد امنیت
۸ پیادهسازی و راهبری مرکز عملیات امنیت صنعتی کارشناس امنیت درجه ۱
۷-۹ )امنیت در نقاط انتهایی
تعرفه خدمات امنیت در نقاط انتهایی )Security EndPoint ،)به شرح جدول ۷-۱۶ است.

۸۴
جدول ۷-۱۶ :تعرفه خدمات امنیت در نقاط انتهایی
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ بازدید از شرایط و تنظیمات محصول کارشناس امنیت درجه ۲
۲ نصب/بهروزرسانی ارائهدهنده/دریافتکننده خدمت در سکوی
غیرویندوزی
کارشناس امنیت درجه ۲
۳ نصب/بهروزرسانی ارائهدهنده/دریافتکننده در سکوی ویندوزی کارشناس امنیت درجه ۲
۴ نصب/بهروزرسانی کنسول مدیریتی/کارگزار ضدبدافزار کارشناس امنیت درجه ۲
۵ نصب/بهروزرسانی بر روی کارساز از طریق کنسول مدیریتی کارشناس امنیت درجه ۲
۶ نصب/بهروزرسانی بر روی کارخواه از طریق کنسول مدیریتی کارشناس امنیت درجه ۲
۷ پاکسازی کارساز/کارخواه از آلودگی و تهدیدات در سکوی غیر ویندوزی کارشناس امنیت درجه ۲
۸ پاکسازی کارساز/کارخواه از آلودگی و تهدیدات در سکوی ویندوزی کارشناس امنیت درجه ۲
۹ حذف ضدبدافزار قبلی از طریق کنسول مدیریتی کارشناس امنیت درجه ۲
۱۰ حذف ضدبدافزار قبلی از کامپیوترها به طور مستقیم کارشناس امنیت درجه ۲
۱۱ سفارشیسازی کنسول مدیریتی کارشناس امنیت درجه ۱
DLP سیستم خدمات( ۱۰-۷
تعرفه نرخ خدمات سیستم DLP در جدول شماره ۷-۱۷ نشان داده شده است.
جدول ۷-۱۷ :تعرفه خدمات سیستم DLP
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ مشاوره و نظارت در اجرا و پیادهسازی سامانههای DLP کارشناس ارشد امنیت
۲ تحلیل شبکه و طراحی منطقی جانمایی در شبکه کارشناس ارشد امنیت
۳ نصب سختافزاری و نرمافزاری کارسازهای DLP -برای سامانههای عامل ویندوز کارشناس ارشد امنیت
۴ نصب سختافزاری و نرمافزاری کارسازهای DLP -برای سامانه عاملهای Linux و
MacOS
کارشناس امنیت درجه ۱
۵ نصب سختافزاری و نرمافزاری کارسازهای DLP -برای کنترل تجهزیات موبایل iOS
و Android
کارشناس امنیت درجه ۱
۶ پیکربندی نرمافزاری برای کارخواههای ویندوزی کارشناس امنیت درجه ۲
۷ پیکربندی نرمافزاری برای کارخواههای Linux و MacOS کارشناس امنیت درجه ۱
۸ پیکربندی نرمافزاری برای کارخواههای نلفن همراه )سامانههای عامل iOS و
)Android
کارشناس امنیت درجه ۱
۹ ایجاد قوانین و تعیین سطوح کنترلی و دسترسی کارشناس ارشد امنیت
۱۰ تحلیل و تدوین و پیادهسازی خطمشیهای امنیتی سازمان در DLP مدیر امنیت درجه ۱
۱۱ تحلیل گزارشها و بررسی نقضهای قوانین مدیر امنیت درجه ۱
۱۲ پیادهسازی قوانین و دسترسیها بر اساس گزارشها مدیر امنیت درجه ۱
۱۳ سفارشیسازی قابلیتها و امکانات DLP کارشناس ارشد امنیت
۱۴ بررسی جرائم و تهیه گزارش رخدادهای جرائم مدیر امنیت درجه ۱
۱۵ آموزش نصب و راهاندازی، پیادهسازی، تدوین گزارش و کاربری سامانه کارشناس امنیت درجه ۲

۸۵
۷-۱۱ )پیکربندی پیشرفته امنیت
تعرفه خدمات مربوط به پیکربندی پیشرفته امنیت در جدول ۷-۱۸ نشان داده شده است.
جدول ۷-۱۸ :تعرفه پیکربندی پیشرفته امنیت
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ پیکربندی فنون Migration برای مقابله با حمالت شبکهای مدیر امنیت درجه ۱
۲ پیکربندی فنون عالمتگذاری Packetها کارشناس ارشد امنیت
۳ اجرای RFCهای امنیتی )مانند ۳۳۳۰/RFC1918 و ۳۷۰۴/RFC2827 )کارشناس ارشد امنیت
۴ پیکربندی راهکارهای Hole Black و Hole Sink کارشناس ارشد امنیت
امنیت ارشد کارشناس RTBH-Remote Triggered Black Hole فیلترینگ پیکربندی ۵
۶ پیکربندی فیلترینگ ترافیک با استفاده از لیست دسترسی )یا Lists-Access )کارشناس ارشد امنیت
۷ پیکربندی Intercept TCP( استراق سمع TCP )کارشناس ارشد امنیت
امنیت ارشد کارشناس Unicast Reverse Path Forwarding – uRPF پیکربندی ۸
امنیت ارشد کارشناس( Committed Access Rate) CAR پیکربندی ۹
امنیت ارشد کارشناس NBAR – Network Based Application Recognition پیکربندی ۱۰
۱۱ پیکربندی پروتکل NetFlow کارشناس ارشد امنیت
۱۲ پیکربندی راهکارهای Spoofing-Anti مدیر امنیت درجه ۱
۱۳ پیکربندی ردیابی و استفاده از ردیابی Packet مدیر امنیت درجه ۱
۱۴ پیکربندی کنترل ترافیک عبوری و مدیریت تراکم مدیر امنیت درجه ۱
۱ درجه امنیت مدیر General Data Protection Regulation راهکارهای اجرا ۱۵
۱۶ اجرا راهکارهای Program Privacy Data مدیر امنیت درجه ۱
۱ درجه امنیت مدیر( Software Development Life Cycle یا )SDLC راهکارهای اجرا ۱۷
۱۸ اجرا راهکارهای Protection Intelligence مدیر امنیت درجه ۱
۷-۱۲ )امنیت در فناوریهای نوین
تعرفه خدمات مربوط به امنیت در فناوریهای نوین در جدول ۷-۱۹ نشان داده شده است.
جدول ۷-۱۹ :تعرفه پیکربندی پیشرفته امنیت
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ امنیت اینترنت اشیاء )IoT – )مشاوره/نظارت مشاور امنیت درجه ۱
۲ امنیت اینترنت اشیاء-طراحی مدیر امنیت درجه ۱
۳ اجرای راهکارهای امنسازی پلتفورم اینترنت اشیاء کارشناس ارشد امنیت
۴ اجرای راهکارهای امنسازی تجهیزات اینترنت اشیاء کارشناس ارشد امنیت
۵ اجرای راهکارهای امنسازی سامانههای کالن داده )Data Big )مدیر امنیت درجه ۱

۸۶
۷-۱۳ )نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک
تعرفه خدمات عمومی و مشترک در حوزه امنیت اطالعات به شرح جدول ۷-۲۰ است.
جدول ۷-۲۰ :نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک
ردیف عنوان خدمت تخصص الزم
۱ خدمات مشاوره کارشناس ارشد امنیت
۲ خدمات نظارت کارشناس ارشد امنیت
۳ خدمات مدیریت و مدیریت پروژه کارشناس ارشد امنیت
۴ خدمات پشتیبانی کارشناس ارشد امنیت

۸۷
فصل ۸ )تعرفه نرخ خدمات مشاوره
مقدمه( ۱-۸
در این فصل نرخ تعرفه مربوط به ارائه خدمات مشاورهای آمده است.
۸-۲ )نرخ ارائه خدمات مشاورهای
برای محاسبه هزینه خدمات مشاورهای بر اساس نفر-ساعت، تعرفهها باید بر اساس تخصص مشاور )بر اساس مدل ارائه شده
در فصل ۲ و عناوین شغلی نمونه احصا شده در پیوست )الف( برآورد و مشخص شوند.
۸-۳ )هزینه نظارت بر پروژههای نرمافزاری و مشاورهای
تعرفه )یا مبنای قیمت قراردادهای( خدمات نظارت بر پروژههای نرمافزاری و مشاورهای، بر مبنای ۱۵ %تا ۲۰ %مبلغ قرارداد
اصلی محاسبه میشود.

۸۸
پیوست الف: تعریف عناوین شغلی
الف-۱ )مقدمه
بر اساس مفاد فصل قبلی، تعریف مشاغل در حوزه فناوری اطالعات در این فصل ذکر شده است. توجه شود که در تعریف
تمامی عناوین شعلی، »حداقل مدرک تحصیلی« قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر است.
الف-۲ )عناوین شغلی حوزه نرمافزار
عناوین شغلی حوزه نرمافزار در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی در حوزه نرمافزار
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
مدیر پروژه ارشد نرمافزار مدیر پروژه ارشد کارشناسی بیش از ۱۵ سال
مدیر پروژه نرمافزار درجه ۱ مدیر پروژه درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر پروژه نرمافزار درجه ۲ مدیر پروژه درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور ارشد نرمافزار مشاور ارشد کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۱۵ سال
مشاور نرمافزار درجه ۱ مشاور درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور نرمافزار درجه ۲ مشاور درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر پشتیبانی مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر خدمات پس از فروش مدیر فنی درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
مدیر کیفیت-نرمافزار مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
راهبر پایگاه داده مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
تحلیلگر ارشد تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
تحلیلگر درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
معمار ارشد نرمافزار تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۱۵ سال
معمار درجه یک نرمافزار تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
برنامهنویس ارشد برنامه نویس ارشد کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
برنامهنویس درجه ۱ برنامه نویس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
برنامهنویس درجه ۲ برنامه نویس درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
طراح ارشد نرمافزار طراح ارشد کارشناسی ارشد ۶ تا ۱۰ سال
طراح نرمافزار طراح درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مسئول سایت/کارگاه نرمافزار کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس آموزش نرمافزار کارشناس درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
کارشناس تضمین کیفیت نرمافزار کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال

۸۹
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
کارشناس تولید نرمافزار کارشناس درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
کارشناس پیکربندی کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس کنترل پروژه درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس پشتیبانی فنی/راهبری
نرمافزار درجه ۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس پشتیبانی فنی/راهبری
نرمافزار درجه ۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
کارشناس استقرار درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس استقرار درجه ۲ کارشناس درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
طراح آزمون نرمافزار کارشناس ارشد کارشناسی ۳ تا ۶ سال
آزمونگر کارشناس درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
کارشناس مستندسازی کارشناس درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
کارشناس پایگاه داده ارشد کارشناس ارشد کارشناسی ارشد ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس پایگاه داده درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تکنسین عملیات تکنسین درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
مهندس سامانه درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مهندس ارشد سامانه کارشناس ارشد کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
راهبر ارشد پایگاه داده مدیر فنی ارشد کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
الف-۳ )عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی
عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
مدیر پروژه ارشد معماری سازمانی مدیر پروژه ارشد کارشناسی بیش از ۱۵ سال
مدیر پروژه معماری سازمانی درجه ۱ مدیر پروژه درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر پروژه معماری سازمانی درجه ۲ مدیر پروژه درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور )خبره( ارشد کسبوکار مشاور ارشد کارشناسی بیش از ۱۵ سال
مشاور )خبره( کسبوکار درجه ۱ مشاور درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
معمار ارشد )مدیر فنی( تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ارشد ۶ تا ۱۰ سال
معمار دامنه )Architect Domain )تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ارشد ۶ تا ۱۰ سال
معمار راهکار )Architect Solution )تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
معمار کسبوکار درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال

۹۰
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
معمار سامانه درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
معمار داده درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
معمار فناوری درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
تحلیلگر کسبوکار درجه ۲ تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تحلیلگر سامانه درجه ۲ تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تحلیلگر داده درجه ۲ تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تحلیلگر فناوری درجه ۲ تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تحلیلگر کسبوکار درجه ۳ تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
تحلیلگر سامانه درجه ۳ تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
تحلیلگر داده درجه ۳ تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
تحلیلگر فناوری درجه ۳ تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
مدیر تضمین کیفیت مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس تضمین کیفیت کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس پیکربندی کارشناس درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
کارشناس مستندسازی کارشناس درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
متخصص ابزار معماری تکنسین درجه ۳ کارشناسی تا سه سال
الف-۴ )عناوین شغلی حوزه امنیت
عناوین شغلی حوزه امنیت در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی در حوزه امنیت
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
مدیر پروژه ارشد امنیت مدیر پروژه ارشد کارشناسی بیش از ۱۵ سال
مدیر پروژه امنیت درجه ۱ مدیر پروژه درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر پروژه امنیت درجه ۲ مدیر پروژه درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور ارشد امنیت مشاور ارشد کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۱۵ سال
مشاور امنیت درجه ۱ مشاور درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور امنیت درجه ۲ مشاور درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر امنیت درجه ۱ مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مدیر امنیت درجه ۲ مدیر فنی درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد امنیت کارشناس ارشد کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس امنیت درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس امنیت درجه ۲ کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال

۹۱
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
تکنسین تکنسین درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
الف-۵ )عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات
عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی در حوزه شبکه و ارتباطات
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
مدیر پروژه ارشد شبکه/ارتباطات مدیر پروژه ارشد کارشناسی بیش از ۱۵ سال
مدیر پروژه شبکه/ارتباطات درجه ۱ مدیر پروژه درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر پروژه شبکه/ارتباطات درجه ۲ مدیر پروژه درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور ارشد شبکه/ارتباطات مشاور ارشد کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۱۵ سال
مشاور شبکه/ارتباطات درجه ۱ مشاور درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور شبکه/ارتباطات درجه ۲ مشاور درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر کیفیت – شبکه/ارتباطات مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
راهبر کارساز – شبکه/ارتباطات مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مدیر فنی شبکه/ارتباطات درجه ۱ مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر فنی شبکه/ارتباطات درجه ۲ مدیر فنی درجه ۲ کاردانی تا سه سال
طراح ارشد شبکه/ارتباطات طراح ارشد کارشناسی ارشد ۶ تا ۱۰ سال
طراح شبکه- شبکه/ارتباطات طراح درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس آموزش- شبکه/ارتباطات کارشناس درجه ۲ کارشناسی تا سه سال
کارشناس تضمین کیفیت – شبکه/ارتباطات کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
طراح آزمون – شبکه/ارتباطات کارشناس ارشد کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تکنسین شبکه درجه ۱ تکنسین درجه ۱ کاردانی ۳ تا ۶ سال
تکنسین شبکه درجه ۲ تکنسین درجه ۲ کاردانی تا سه سال
کارشناس مسئول سایت – شبکه/ارتباطات کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه درجه ۲ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه درجه ۲ کارشناس درجه ۲ کاردانی تا سه سال
تکنسین پشتیبانی/عملیات/شبکه تکنسین درجه ۱ کاردانی تا سه سال
کارشناس برنامهریزی و کنترل پروژه شبکه
درجه ۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی تا سه سال
کارشناس برنامهریزی و کنترل پروژه شبکه
درجه ۲
کارشناس درجه ۲ کاردانی تا سه سال

۹۲
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
کارشناس ارشد
شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش ابری
کارشناس ارشد کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش
ابری درجه ۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی تا سه سال
کارشناس شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش
ابری درجه ۲
کارشناس درجه ۲ کاردانی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد کسبوکار کارشناس ارشد کارشناسی ارشد ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس درجه ۱ کسبوکار کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
ناظر درجه ارشد ناظر ارشد کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۱۵ سال
ناظر درجه ۱ ناظر درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کمک ناظر ناظر درجه ۲ کاردانی تا سه سال
الف-۶ )عناوین شغلی حوزه سختافزار
عناوین شغلی حوزه سختافزار در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی حوزه سختافزار
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
کارشناس سختافزار ارشد کارشناس ارشد کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس سختافزار درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
الف-۷ )عناوین شغلی حوزه مرکز داده
عناوین شغلی حوزه مرکز داده در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی مرکز داده
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
مدیر عالی پروژه ممیزی مرکز داده مدیر پروژه ارشد دکترا بیش از ۱۵ سال
مدیر ارشد پروژه ممیزی مرکز داده مدیر پروژه ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
مدیر پروژه ممیزی مرکز داده درجه ۱ مدیر پروژه درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر پروژه ممیزی مرکز داده درجه ۲ مدیر پروژه درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مدیر پروژه ممیزی مرکز داده درجه ۳ مدیر پروژه درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مشاور عالی ممیزی مرکز داده مشاور ارشد دکترا بیش از ۱۵ سال

۹۳
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
مشاور ارشد ممیزی مرکز داده مشاور ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
مشاور ممیزی مرکز داده درجه ۱ مشاور درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مشاور ممیزی مرکز داده درجه ۲ مشاور درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مشاور ممیزی مرکز داده درجه ۳ مشاور درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر عالی فنی ممیزی مرکز داده مدیر فنی ارشد دکترا بیش از ۱۵ سال
مدیر ارشد فنی ممیزی مرکز داده مدیر فنی ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
مدیر فنی ممیزی مرکز داده درجه ۱ مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر فنی ممیزی مرکز داده درجه ۲ مدیر فنی درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مدیر فنی ممیزی مرکز داده درجه ۳ مدیر فنی درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر عالی استانداردسازی ممیزی مرکز داده مدیر فنی ارشد دکترا بیش از ۱۵ سال
مدیر ارشد استانداردسازی ممیزی مرکز داده مدیر فنی ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده درجه ۱ مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده درجه ۲ مدیر فنی درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده درجه ۳ مدیر فنی درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
طراح ارشد ممیزی مرکز داده مدیر فنی ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
طراح ممیزی مرکز داده درجه ۱ مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
طراح ممیزی مرکز داده درجه ۲ مدیر فنی درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
طراح ممیزی مرکز داده درجه ۳ مدیر فنی درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر ارشد آزمون ممیزی مرکز داده مدیر فنی ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
مدیر آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۱ مدیر فنی درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۲ مدیر فنی درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مدیر آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۳ مدیر فنی درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
مدیر ارشد پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی
مرکز داده
تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز
داده درجه ۱
تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز
داده درجه ۲
تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز
داده درجه ۳
تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تحلیلگر ارشد ممیزی مرکز داده تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
تحلیلگر ممیزی مرکز داده درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
تحلیلگر ممیزی مرکز داده درجه ۲ تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
تحلیلگر ممیزی مرکز داده درجه ۳ تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تحلیلگر ارشد ممیزی زیرساخت مرکز داده تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال

۹۴
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
تحلیلگر ممیزی زیرساخت مرکز داده درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
تحلیلگر ممیزی زیرساخت مرکز داده درجه ۲ تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
تحلیلگر ممیزی زیرساخت مرکز داده درجه ۳ تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تحلیلگر ارشد آزمون ممیزی مرکز داده تحلیلگر/معمار ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
تحلیلگر آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۱ تحلیلگر/معمار درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
تحلیلگر آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۲ تحلیلگر/معمار درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
تحلیلگر آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۳ تحلیلگر/معمار درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد کنترل پروژه ممیزی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس کنترل پروژه ممیزی مرکز داده درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس کنترل پروژه ممیزی مرکز داده درجه
۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس کنترل پروژه ممیزی مرکز داده درجه
۳
کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد ریسک پروژه ممیزی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس مخاطره پروژه ممیزی مرکز داده درجه
۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس مخاطره پروژه ممیزی مرکز داده درجه
۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس مخاطره پروژه ممیزی مرکز داده درجه
۳
کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
طراح ارشد آزمون ممیزی مرکز داده طراح ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
طراح آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۱ طراح درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
طراح آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۲ طراح درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
طراح آزمون ممیزی مرکز داده درجه ۳ طراح درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
طراح ارشد بازبینههای ممیزی مرکز داده طراح ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
طراح بازبینههای ممیزی مرکز درجه ۱ داده طراح درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
طراح بازبینههای ممیزی مرکز داده درجه ۲ طراح درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
طراح بازبینههای ممیزی مرکز داده درجه ۳ طراح درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد اجرای آزمون ممیزی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه
۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه
۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال

۹۵
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه
۳
کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد نصب و راهاندازی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس نصب و راهاندازی مرکز داده درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس نصب و راهاندازی مرکز داده درجه ۲ کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس نصب و راهاندازی مرکز داده درجه ۳ کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد پیکربندی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس پیکربندی مرکز داده درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس پیکربندی مرکز داده درجه ۲ کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس پیکربندی مرکز داده درجه ۳ کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد زیرساخت بحرانی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس زیرساخت بحرانی مرکز داده درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس زیرساخت بحرانی مرکز داده درجه ۲ کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس زیرساخت بحرانی مرکز داده درجه ۳ کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد زیرساخت غیربحرانی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس زیرساخت غیربحرانی مرکز داده درجه
۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس زیرساخت غیربحرانی مرکز داده درجه
۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس زیرساخت غیربحرانی مرکز داده درجه
۳
کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد پدافندغیرعامل مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس پدافندغیرعامل مرکز داده درجه ۱ کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس پدافندغیرعامل مرکز داده درجه ۲ کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس پدافندغیرعامل مرکز داده درجه ۳ کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد یکپارچه سازی ممیزی مرکز
داده
کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس یکپارچه سازی ممیزی مرکز داده
درجه ۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس یکپارچه سازی ممیزی مرکز داده
درجه ۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس یکپارچه سازی ممیزی مرکز داده
درجه ۳
کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال

۹۶
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده درجه
۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده درجه
۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده درجه
۳
کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
کارشناس ارشد مستندسازی پروژه ممیزی مرکز
داده
کارشناس ارشد کارشناسی ارشد بیش از ۱۵ سال
کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده
درجه ۱
کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۱۰ تا ۱۵ سال
کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده
درجه ۲
کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۶ تا ۱۰ سال
کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده
درجه ۳
کارشناس درجه ۳ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
الف-۸ )سایر
سایر عناوین شغلی مرتبط در حوزه فناوری اطالعاتی در جدول زیر آمده است.
سایر عناوین شغلی
عنوان شغل رده شغلی مرتبه شغلی
حداقل مدرک
تحصیلی
حداقل سابقه
کاری
نگارگر )کارشناس گرافیک کامپیوتری( کارشناس درجه ۲ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
اپراتور درجه ۱ تکنسین درجه ۱ دیپلم ۳ تا ۶ سال
اپراتور درجه ۲ تکنسین درجه ۲ دیپلم تا سه سال
کارشناس ارشد تاسیسات برق/مکانیک کارشناس ارشد کارشناسی ارشد ۳ تا ۶ سال
کارشناس تاسیسات برق/مکانیک کارشناس درجه ۱ کارشناسی ۳ تا ۶ سال
تکنسین تاسیسات برق/مکانیک تکنسین درجه ۲ کاردانی تا سه سال

۹۷
پیوست ب: مثال محاسبه هزینه پشتیبانی نرمافزار
ب-۱ )مقدمه
بر اساس مفاد فصل ۳ ،در این پیوست مثالی برای برآورد هزینههای پشتیبانی یک نرمافزار، توضیح داده شده است.
ب-۲ )نحوه محاسبه
 مبلغ پایه پشتیبانی )بند الف، بخش ۳-۲-۴ :)بر اساس توافقات کارفرما و پیمانکار و هزینههای خرید )یا توسعه
نرمافزار( و پس از توافق و اعمال یکی از ضرایب ۲۵ %تا ۳۵ ،%مبلغ پایه پشتیبانی ۰۰۰،۰۰۰،۵۰۰ ریال برآورد شده
است )طبق جدول شماره ۳-۱٫)
 نحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرمافزار )بند پ، بخش ۳-۲-۴ :)کارفرما ترجیح میدهد به دالیلی،
هیچ امکان دسترسی ریموت )راه دور( به نرمافزار موضوع قرارداد پشتیبانی را به پیمانکار به منظور ارائه خدمات
پشتیبانی ارائه ندهد. بر اساس جدول ۳-۲ ،۸۰ %مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۴۰۰ ریال( به کل مبلغ
پشتیبانی افزایش میشود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون ۰۰۰،۰۰۰،۹۰۰ ریال است.
 انواع پشتیبانی نرمافزار )بند ت، بخش ۳-۲-۴ :)کارفرما گزینه »نیمه اختصاصی« )یعنی یک نفر برای ۱۰
کارفرما( را انتخاب میکند. بر اساس جدول ۳-۳ ،۱۰ %مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۵۰ ریال( به کل مبلغ
پشتیبانی افزایش میشود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون ۰۰۰،۰۰۰،۹۵۰ ریال است.
 ضریب سطح خدمت )بند ث، بخش ۳-۲-۴ :)کارفرما تمایل دارد خطاهای حاد ظرف مدت ۶ تا ۱۲ ساعت
توسط پیمانکار رفع شوند. بر اساس جدول ۳-۴ ،۵۰ %مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۲۵۰ ریال( به کل مبلغ
پشتیبانی افزایش میشود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون ۰۰۰،۰۰۰،۲۰۰،۱ ریال است.
 ضریب سطح خدمت )بند ث، بخش ۳-۲-۴ :)کارفرما تمایل دارد خطاهای غیرحاد ظرف مدت ۱۰ تا ۱۵ روز
کاری توسط پیمانکار رفع شوند. بر اساس جدول ۳-۴ ،۲۵ %مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۱۲۵ ریال( به
کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون ۰۰۰،۰۰۰،۳۲۵،۱ ریال است.
 روزهای ارائه خدمت )بند ج، بخش ۳-۲-۴ :)کارفرما حسب نیازهای خود درخواست دارد پیمانکار عالوه بر
روزهای کاری هفته )۹ ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه(، در روز پنجشنبه هم خدمات پشتیبانی دریافت کند. بر
اساس جدول ۳-۵ ۲۰ %مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰ ریال( به کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود.
جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون ۰۰۰،۰۰۰،۴۲۵،۱ ریال است.
 محیط نصب نرمافزار )بند چ، بخش ۳-۲-۴ :)به دلیل ماهیت کسبوکاری کارفرما، نیاز است تا پیمانکار عالوه
بر سایت اصلی، از یک سایت تستی و یک سایت پشتیبان کارفرما هم پشتیبانی کند. بر اساس جدول ۳-۶ ،۲۰%
مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰ ریال( برای پشتیبانی از سایت آزمایشی و ۳۰ %مبلغ پایه پشتیبانی
)یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۱۵۰ ریال( برای پشتیبانی سایت پشتیبان به کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود. جمع مبلغ
پشتیبانی تا کنون ۰۰۰،۰۰۰،۶۷۵،۱ ریال است.

۹۸
 تعداد نفرات راهبر و کاربر مازاد نرمافزار )بند چ، بخش ۳-۲-۴ :)کارفرما نیاز به یک راهبر مازاد برای راهبری
نرمافزار از پیمانکار تقاضا میکند. بر اساس جدول ۳-۷ ،۱۰ %مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی ۰۰۰،۰۰۰،۵۰ ریال( به
کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون ۰۰۰،۰۰۰،۷۲۵،۱ ریال است.
 نصب مجدد )بند ح، بخش ۳-۲-۴ :)در صورت نیاز میتواند با توافق طرفین مشخص شود.
 سایر نیروهای راهبری )مانند زیرساخت(: بر اساس عنوان شغلی مورد نیاز و طبق جداول فصل۲ محاسبه و
اعالم میشود.