دعای بامدادی بعنوان دلنوشته
خدایا در این زمان جزو محرومان از نگاهت قرار نده. به هر کیش و آیینی که باشیم همیشه دست خود را برای کمک به ما بفرست تا شاید مهربانی تو باعث بازگشت ما شود و نه قهر تو.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer