و هرگز در مورد کاری نگو: «من فردا آن را انجام می‌دهم» مگر اینکه خدا بخواهد!
و هرگاه فراموش کردی، (جبران کن) و پروردگارت را به خاطر بیاور؛ و بگو: «امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند!»و هرگز در مورد کاری نگو:

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer