واکنش های که نسبت به واکسن ایرانی کرونا شد نشان می دهد در جامعه ما مدرک تنها داده شده است.
وقتی شما بالاتر از سطح یک جامعه باشید و آن جامعه از دید اعتماد به نفس و نگاه و فکر پیشرفت نکرده باشد، جامعه به سمت رادیکالیسم خود تحقیری پیش می رود.
برخی از کسانی که طرفدار واکسن ایرانی هستند همین نگاه رادیکالی رو نسبت به پیشرفت یک ایرانی ساکن خارج (البته آنهایی که خودشان را به ایران متصل و ریشه دار می دانند) دارند.
یعنی حمایت برخی تنها به دلیل یک احساس قومی یا تعصبی هست.
تنها راه بی اعتنایی هست برخی مواقع هدف کسب یک جام نیست، هدف پیشرفت و بالا کشیدن یک گروه هست، سکو پرتاب شدن.

فارغ از هر نتیجه‌ای بار دیگر نشان داد که ایران در صنعت پزشکی موفق است پیش از این در صنعت نظامی، نانو(شیمیایی و مواد) و هسته ای پیشرفت خودش را نشان داد.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer