بنیانگذار بنیاد نرم افزارهای آزاد و متن باز (FSF) ، آقای ریچارد استالمن توزیع Ubuntu را یک جاسوس اطلاعات شخصی خطاب کرد و از همه خواست تا این توزیع را دیگر پیشنهاد و یا گسترش ندهند.
داستان از اینجاست که در نسخه جدید Ubuntu وقتی کاربر در فایل
های خود به دنبال یک عبارت می گردد، آن عبارت به سرورها Canonical (شرکت بنیانگذار Ubuntu) نیز ارسال می شود. شرکت Canonical با تحلیل عبارت ارسال شده به کاربر تبلغات مرتبط از شرکت Amazon را نشان می دهد. قابل ذکر است این ویژگی را می توان فعال یا غیر فعال کرد ولی در حالت اولیه بصورت فعال تنظیم شده است.
ترجمه از: پیج Linux Professional Institute – Iran

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer