نوداد (خبر) نوسلام به شمایی که به پارسی سخن می گویید و از آن پشتیبانی می کنید.

این تارنگار(وبلاگ) با افزودن چند پرسمان (موضوع) نو بروز گشته است.

پرسمان های افزوده شده:

می باشد.

همچنین شیوه نگارش من در تارنگار خود دچار دگردیسی شده است و کوشش من بر این است که از واژه های پارسی بیشتر بهره ببریم.

امیدوارم از این دگردیسی ها ناراحت نشده و از دیدن این واژه ها در نوشته خویش لذت ببرید.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer