من افتخار دارم که لباس فصل 2012-2013 (1391-92) تیم فوتبال باشگاه بارسلونا را به دوست داران این تیم و هواداران آن برای اولین بار در یک وبگاه خبری فارسی معرفی کنم.

 لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain  لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain 
 لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain  لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain 
 لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain  لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain 
 لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain  لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain 
 لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain  لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain 
 لباس رسمی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا اسپانیا در فصل 2012-2013 FCBarcelona Spain 

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer