برچسب: پیام_رسان_سروش

تلگرام و نیمه پنهان توسعه

تلگرام و نیمه پنهان توسعهسلامهمه ما از لحاظ فنی و کارکرد هیچ گفته ای در رد این مسأله نداریم که تلگرام از لحاظ فنی و ویژگی ها بهترین هست به…