سرویس کانالی اینستاگرامی در گپ

مبلغ: ۵۰۰۰۰ تومان

فروش ویژه سورس کد های سرویس های کانالی اینستاگرامی.

همراه با راه اندازی روی هاست رایگان گیگفا

تنظیم و راه اندازی رایگان ویژه برای شما تنها برای یک صفحه اینستاگرام در صورت اضافه شدن صفحات اینستاگرام دیگر برای تنظیم هر صفحه ۱۰ هزار تومان دریافت می شود.

هیچگونه پشتیبانی خاصی نخواهد داشت.

یک بار به طور آزمایشی به انجام کار نمایش داده می شود.

پس از پرداخت هیچ وجهی بازگشت داده نمی شود.

ارزش کد ها بیشتر از این قیمت می باشد.

نکته: سرویس ها کانالی با کانال تفاوت دارند. سرویس ها از طریق پرتال توسعه دهندگان ساخته می شود. و ویژگی های کامل مدیریت روی سرویس کانالی خود را نیز خواهید داشت(افزودن، ویرایش و حذف مطلب)

نمونه سرویس کانال اینستاگرامی:

gap.im/historyphotographed

مبلغ: ۵۰۰۰۰ تومان

مبلغ محصول را از روش های زیر پرداخت کنید:

پرداخت از طریق گپ

صائب خانزاده

مبلغ پرداخت شده بازپس داده نمیشود.