هنگامی که شما صفحه کلید را روی زبان فارسی قرار می دهید، با فشار دادن همزمان سه کلید کنترل+شیفت+۲ برای شما نیم‌فاصله (نیم فاصله) نوشته خواهد شد. (مانند: می‌درخشد)
این کلید ترکیبی در تمام محیط های متنی ویندوز کار می کند.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer