هیچ چیز نمی تواند محبتی که از تو در دلم هست را بازگو کند ولی می دانم.خیلی وقت آزرده ام تورا ولی این را نمی توانم انکار کنم که دوستت دارم.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer